3

Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej

(Mth. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Yh. 1:19-28)

1Xyoo kaum tswb kws Xixa Thinpeli‑au ua vaajntxwv, yog thaus Phauthi‑au Philaj ua tswv xeev kaav Yutia hab Helauj ua thawj kaav lub xeev Kalilai, hab nwg tug kwv Fili ua thawj kaav Ithulia hab Thakhaunithi le kaav xyuam hab Lixania ua thawj kaav lub xeev Anpilee, 2lub swjhawm ntawd Ana hab Khayafa ua tuam pov thawj hlub, mas Vaajtswv tej lug tuaj txug Xekhaliya tug tub Yauhaa huv tebchaws moj saab qhua. 3Yauhaa moog thoob plawg ntawm ntug dej Yalatee tshaaj tawm kuas ua kevcai raus dej qha tas ntxeev dua sab tshab txhad tau txais kev zaam txem. 4Lawv le tej lug sau ca huv xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug phoo ntawv has tas, “Muaj ib lub suab qw huv tebchaws moj saab qhua has tas,
  “ ‘Ca le npaaj tug Tswv txujkev,
   ca le ua nwg txuj kev kuas ncaaj.
  5Txhua lub haav yuav raug muab
   txhub kuas puv,
  txhua lub roob hab tej pov roob
   yuav muab txu kuas qeg,
  tej kev nkhaus yuav muab khu kuas ncaaj,
   tej kev kws ib qho sab ib qho qeg
   yuav ua kuas taj,
  6hab ib tsoom tuabneeg suavdawg
   yuav pum Vaajtswv txujkev cawm dim.’ ”
7Yauhaa has rua cov tuabneeg coob coob kws tuaj ua kevcai raus dej ntawm nwg has tas, “Cov nam noob naab phem, leejtwg ntuag kuas mej tswv ntawm Vaajtswv txujkev npau tawg kws yuav lug? 8Ca le ua lub neej kuas phim qhov kws mej ntxeev dua sab tshab, hab tsw xob chiv xaav huv lub sab tas, ‘Peb muaj Aplahaa ua peb txwv,’ tsua qhov kuv qha rua mej tas Vaajtswv muab tau tej cos zeb nuav ua tau Aplahaa le tub ki. 9Nwgnuav tub muab raab taus twb rua ntawm hauv paug ntoo lawm. Txhua tsob ntoo kws tsw txw txwv zoo yuav raug muab ntuv pov nrum rua huv cub suavtawg.”
10Cov tuabneeg hov txhad nug Yauhaa tas, “Yog le ntawd peb yuav ua le caag?” 11Nwg teb puab tas, “Tug kws muaj ob lub tsho ntev, ca le muab faib rua tug kws tsw muaj. Tug kws muaj zaub mov kuj ca nwg muab faib ib yaam nkaus.” 12Cov tuabneeg sau se kuj tuaj ua kevcai raus dej hab nug nwg has tas, “Xwbfwb, peb yuav ua le caag?” 13Nwg has rua puab tas, “Tsw xob sau tshaaj tej kws teem ca.” 14Cov tub rog kuj nug nwg tas, “Peb nev, peb yuav ua le caag?” Nwg has rua puab tas, “Tsw xob txhaav luas nyaj, tsw xob nrhav lug nkaug luas, ca le txaus sab rua mej tej nqe zug.”
15Tej tuabneeg tog ntsoov hab suavdawg xaav huv lub sab tas tej zag Yauhaa yog tug Kheto. 16Yauhaa teb puab suavdawg tas, “Kuv muab mej ua kevcai raus huv dej tassws muaj ib tug muaj fwjchim luj dua kuv yuav lug, kuv tub tsw tswm nyog daws nwg txuj hlua khau. Nwg yuav muab mej ua kevcai raus huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab huv suavtawg. 17Raab ntxuam nyob huv nwg txhais teg lawm, nwg yuav ntxuaj nwg lub tshaav ntaus qoob, hab yuav sau nwg tej mog lug ca rua huv txhaab, tassws nwg yuav muab suavtawg hlawv cov npluag kub nyab tsw txawj tuag le.” 18Yauhaa qhuab qha ntau zaaj ntxwv hab tshaaj tawm txuj xuv zoo rua puab.
19Tug tswv xeev kws yog Helauj tub raug Yauhaa ywg vem yog tim Helauntia kws yog Helauj tug kwv Fili tug quaspuj hab tim tej kev phem huvsw kws Helauj ua, 20los Helauj tseed ua ib yaam phem ntxwv rua tej kws nwg ua taag lawd, yog qhov kws nwg muab Yauhaa kaw rua huv tsev lojfaaj.

Yexu ua kevcai raus dej

(Mth. 3:13-17; Mk. 1:9-11)

21Thaus suavdawg ua kevcai raus dej, Yexu kuj ua kevcai raus dej hab. Thaus nwg saamswm thov Vaajtswv tes rooj ntug txawm qheb hlo, 22mas Vaajtswv tug Ntsuj Plig kws dawb huv zoo le ib tug nquab nqeg lug rua sau nwg, hab muaj suab has sau ntuj tuaj has tas, “Koj yog kuv tug Tub kws kuv hlub, kuv txaus sab rua koj heev.”

Yexu cov yawm koob

(Mth. 1:1-17)

23Thaus Yexu chiv ua num, nwg noob nyoog muaj kwvlaam peb caug xyoo. Lawv le tuabneeg suav mas Yexu yog Yauxej tug tub, Yauxej yog Heli tub, 24Heli yog Mathab tub, Mathab yog Levi tub, Levi yog Meekhi tub, Meekhi yog Yanai tub, Yanai yog Yauxej tub, 25Yauxej yog Mathathia tub, Mathathia yog Amau tub, Amau yog Nahu tub, Nahu yog Exali tub, Exali yog Nakai tub, 26Nakai yog Ma‑a tub, Ma‑a yog Mathathia tub, Mathathia yog Xeme‑i tub, Xeme‑i yog Yauxe tub, Yauxe yog Yaunta tub, 27Yaunta yog Yau‑anaa tub, Yau‑anaa yog Lexa tub, Lexa yog Xelunpanpee tub, Xelunpanpee yog Se‑athi‑ee tub, Se‑athi‑ee yog Neli tub, 28Neli yog Meekhi tub, Meekhi yog Anti tub, Anti yog Khauxaa tub, Khauxaa yog Eemanta tub, Eemanta yog Ws tub, 29Ws yog Yausua tub, Yausua yog Eliyexaw tub, Eliyexaw yog Yauli tub, Yauli yog Mathab tub, Mathab yog Levi tub, 30Levi yog Xime‑oo tub, Xime‑oo yog Yuta tub, Yuta yog Yauxej tub, Yauxej yog Yaunaa tub, Yaunaa yog Eliyakhi tub, 31Eliyakhi yog Melia tub, Melia yog Mena tub, Mena yog Mathatha tub, Mathatha yog Nathaa tub, Nathaa yog Tavi tub, 32Tavi yog Yexi tub, Yexi yog Aunpe tub, Aunpe yog Npau‑a tub, Npau‑a yog Xaamoo tub, Xaamoo yog Nasoo tub, 33Nasoo yog Aminanta tub, Aminanta yog Ami tub, Ami yog Alani tub, Alani yog Hexaloo tub, Hexaloo yog Peles tub, Peles yog Yuta tub, 34Yuta yog Yakhauj tub, Yakhauj yog Yiha tub, Yiha yog Aplahaa tub, Aplahaa yog Thela tub, Thela yog Nahau tub, 35Nahau yog Xelu tub, Xelu yog Le‑u tub, Le‑u yog Pele tub, Pele yog Enpaw tub, Enpaw yog Sela tub, 36Sela yog Khainaa tub, Khainaa yog Afaxa tub, Afaxa yog Xeeb tub, Xeeb yog Nau‑a tub, Nau‑a yog Lame tub, 37Lame yog Methuxela tub, Methuxela yog Enauj tub, Enauj yog Yale tub, Yale yog Mahalalee tub, Mahalalee yog Khainaa tub, 38Khainaa yog Enaus tub, Enaus yog Xej tub, Xej yog Ataa tub, Ataa yog Vaajtswv tug tub.