3

Yauhas Mus Qhuab Qhia

(Mathais 3.1-12; Malakaus 1.1-8; Yauhas 1.19-28)

1Thaum Tinpeli-us ua vajntxwv kav tebchaws tau kaum tsib xyoos lawm, lub sijhawm ntawd Pauti-us Philaj ua tswv xeev kav lub xeev Yudas. Helauj ua nom kav lub xeev Kalilais thiab Helauj tus kwv Filis ua nom kav lub xeev Itule-as thiab lub xeev Takaunitis; Lixaniyas ua nom kav lub xeev Anpilees, 2Anas thiab Kaiyafas ua ob tug Povthawj Hlob. Lub sijhawm ntawd, Vajtswv qhia Vajtswv Txojlus rau Xakhaliyas tus tub Yauhas tom roob mojsab qhua. 3Yog li ntawd, Yauhas thiaj mus qhuab qhia thoob plaws cheebtsam uas nyob ntawm tus Dej Yauladees hais tias, “Nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab ua kevcai raus dej, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau nej.” 4Qhov no muaj raws li Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus sau tseg rau hauv nws phau ntawv hais tias,
  “Muaj ib tug hais nrov nrov tom
   roob mojsab qhua hais tias,
  ‘Cia li kho kev tos tus Tswv; kho kev kom
   ncaj nws yuav los!
  5Txhub txhua lub kwjha kom puv,
  khawb txhua lub roob thiab txhua lub
   pov roob kom tiaj.
  Kho tej kev nkhaus kom ncaj, muab qhov
  siab thiab qhov qis pheej kom tiaj xwm
   yeem.
  6Txhua haivneeg yuav pom Vajtswv
   txoj kev cawm dim!’ ”
7Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yauhas kom Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej. Yauhas hais rau lawv hais tias, “Cov niag nab! Leejtwg qhia rau nej hais tias, nej yuav khiav dim Vajtswv txojkev txiav txim uas twb los yuav txog? 8Nej yuav tsum ua nej lub neej rau sawvdaws pom hais nej twb tso nej tej kev txhaum tseg lawm. Nej tsis txhob khav hais tias, Anplahas yog nej yawgkoob. Kuv qhia rau nej hais tias, txawm yog Vajtswv muab tej pobzeb no los ua Anplahas cov xeebntxwv los nws yeej ua tau! 9Nimno twb muab rab taus tso rau ntawm lub hauvpaus ntoo lawm, twb yuav ntov tus ntoo; txhua tsob ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, luag yuav muab ntov thiab muab pov rau hauv cub hluavtaws.”
10Cov neeg coob coob ntawd nug Yauhas hais tias, “Yog li ntawd, peb yuav ua li cas?”
11Yauhas teb lawv hais tias, “Yog leejtwg muaj ob lub tsho, yuav tsum muab ib lub pub rau tus uas tsis muaj, thiab yog leejtwg muaj mov muaj zaub, nws yuav tsum muab faib rau tus uas tsis muaj.”
12Cov neeg uas sau se muaj qee leej tuaj ua kevcai raus dej, thiab lawv nug Yauhas hais tias, “Xibhwb peb yuav ua li cas?”
13Yauhas teb hais tias, “Nej yuav tsum sau raws li kevcai xwb, tsis txhob sau tshaj.”
14Cov tubrog muaj qee leej nug Yauhas ib yam nkaus hais tias, “Ua li peb ne, peb yuav ua li cas?”
 Yauhas teb hais tias, “Nej tsis txhob yuam leejtwg lossis ntxias luag nyiaj yuav. Nej tau nyiaj hli npaum li cas, cia li txaus siab yuav li ntawd xwb.”
15Cov neeg uas cia siab ntsoov tos tus cawmseej xav hais tias, Yauhas yog tus Mexiyas ntag. 16Yauhas hais rau lawv hais tias, “Kuv muab nej ua kevcai raus dej, tiamsis tus uas yuav lawv kuv qab los, nws muaj hwjchim loj dua kuv, kuv twb tsis tsimnyog daws nws txoj nyuag hlua khau. Nws yuav muab nej ua kevcai raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab ntawm hluavtaws. 17Nws tuav rawv rab ntxuam, nws yuav ntxuaj nws pawg nplej, kom cov npluag ya tawm huv tibsi. Nws yuav muab cov nplej zoo ntim rau hauv nws lub txhab, tiamsis nws yuav muab cov npluag pov rau hauv cub hluavtaws uas cig tsis paub tuag.”
18Yauhas qhia Txojmoo Zoo ntau zaj tsis sib thooj ntuas cov neeg ntawd, kom lawv hloov lawv lub siab. 19Tiamsis Yauhas cem Helauj tus uas ua nom kav lub xeev Kalilais, rau qhov Helauj yuav Helaudias uas yog Helauj tus kwv tus pojniam, thiab Helauj ua ntau yam phem. 20Helauj tseem ua ib qhov phem ntxiv uas yog nws ntes Yauhas coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj.

Yexus Ua Kevcai Raus Dej

(Mathais 3.13-17; Malakaus 1.9-11)

21Tom qab uas sawvdaws ua kevcai raus dej tas lawm, Yexus ua kevcai raus dej thiab. Thaum Yexus tabtom thov Vajtswv, rooj ntug txawm qhib plho, 22thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas muaj lub cev zoo li tus nquab los rau saum Yexus. Thiab muaj ib lub suab hais saum ntuj tuaj rau Yexus hais tias, “Koj yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj.”

Yexus Cov Yawgkoob

(Mathais 1.1-17)

23Thaum Yexus pib ua haujlwm, nws hnubnyoog muaj kwvlam li peb caug xyoo. Raws li sawvdaws xav, Yexus yog Yauxej tub, Yauxej yog Helis tub, 24Helis yog Mathas tub, Mathas yog Levis tub, Levis yog Melekhis tub, Melekhis yog Yanenais tub, Yanenais yog Yauxej tub, 25Yauxej yog Matatiyas tub, Matatiyas yog Amaus tub, Amaus yog Nahus tub, Nahus yog Exalis tub, Exalis yog Nakhais tub, 26Nakhais yog Ma-as tub, Ma-as yog Matatiyas tub, Matatiyas yog Xemis tub, Xemis yog Yauxes tub, Yauxes yog Yaudas tub, 27Yaudas yog Yau-anas tub, Yau-anas yog Lexas tub, Lexas yog Xelunpanpees tub, Xelunpanpees yog Se-atiyees tub, Se-atiyees yog Nelis tub, 28Nelis yog Melekhis tub. Melekhis yog Adis tub, Adis yog Kauxas tub, Kauxas yog Emadas tub, Emadas yog Eles tub, 29Eles yog Yausuas tub, Yausuas yog Eli-exes tub, Eli-exes yog Yaulees tub, Yaulimes yog Mathas tub, Mathas yog Levis tub, 30Levis yog Xime-oos tub, Xime-oos yog Yudas tub, Yudas yog Yauxej tub, Yauxej yog Yaunames tub, Yaunames yog Eliyakees tub, 31Eliyakees yog Mele-as tub, Mele-as yog Menas tub, Menas yog Matathas tub, Matathas yog Nathas tub, Nathas yog Daviv tub. 32Daviv yog Yexais tub, Yexais yog Aunpes tub, Aunpes yog Npau-am tub, Npau-am yog Xalemoos tub, Xalemoos yog Nasoos tub, 33Nasoos yog Aminadas tub, Aminadas yog Amis tub, Amis yog Anis tub, Anis yog Heloos tub, Heloos yog Peles tub, Peles yog Yudas tub, 34Yudas yog Yakhauj tub, Yakhauj yog Ixaj tub, Ixaj yog Anplahas tub, Anplahas yog Telas tub, Telas yog Nahaus tub, 35Nahaus yog Xelus tub, Xelus yog Le-us tub, Le-us yog Pelej tub, Pelej yog Enpes tub, Enpes yog Selas tub, 36Selas yog Kainas tub, Kainas yog Afaxas tub, Afaxas yog Xees tub, Xees yog Nau-es tub, Nau-es yog Lamej tub, 37Lamej yog Methuxelas tub, Methuxelas yog Enauj tub, Enauj yog Yales tub, Yales yog Mahalalees tub, Mahalalees yog Kenas tub, 38Kenas yog Enauses tub, Enauses yog Xej tub, Xej yog Adas tub, Adas yog Vajtswv tub.