3

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Liuc Leiz Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 3:1-12; Maako 1:1-8; Yo^han 1:19-28)

1⟨Ti^mbe^li^atc Sisaa⟩ zoux hungh diex ziepc hmz hnyangx wuov hnyangx, Born^ti^atc Bilaatv zoux zungx gunv Yu^ndie Saengv, Helotv gunv Gaa^li^li Saengv. Ninh nyei youz, Filipv, gunv I^tu^lie caux Daa^ko^ni^ditc Deic. Li^saa^nietv gunv Aa^mbi^len, 2Annaatv caux Kaa^yaa^faatv zoux domh sai mienh. Dongh wuov zanc Se^kaa^li^yaa nyei dorn, Yo^han, yiem deic-bung-huaang zipv Tin-Hungh nyei waac. 3Ninh ziouc yiem Jor^ndaen Ndaaih wuov deix dorngx zunh doz mbuox mienh, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz.” 4Naaiv se hnangv douc waac mienh, I^saa^yaa, fiev jienv ninh nyei sou gorngv,
  “Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv,
  ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv.
   Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.
  5Norm-norm horngz oix zuqc dinh buangv,
   mbong-hlang mbong-aiv oix zuqc zoux baengh.
  Jauv ngau jauv njuotv oix zuqc goiv zaqc,
   jauv maiv yuonh oix zuqc zoux yuonh.
  6Lungh ndiev mienh oix duqv buatc Tin-Hungh nyei njoux en.’+”
7Mienh camv guanh guanh nyei mingh lorz Yo^han, oix Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. Yo^han mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Haaix dauh kuinx meih mbuo biaux, weic nqa'haav maiv zuqc Tin-Hungh nouz meih mbuo? 8Meih mbuo zoux sic oix zuqc bun cing meih mbuo za'gengh goiv hnyouv guangc zuiz. Yaac maiv dungx yiem hnyouv hnamv, ‘Yie mbuo maaih Apc^laa^ham zoux yie mbuo nyei ong-taaix.’ Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv haih zorqv naaiv deix la'bieiv zoux benx Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. 9Ih zanc mbenc ziangx bouv, zungv an jienv ndiangx-gorn. Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv kuv, oix zuqc goix guangc buov douz mingh.”
10Zuangx mienh naaic gaax Yo^han, “Hnangv naaic, yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux?”
11Ninh dau, “Haaix dauh maaih i deix lui oix zuqc bun deix maiv maaih wuov dauh. Haaix dauh maaih hnaangx nyanc yaac oix zuqc bun deix ngorc nyei mienh nyanc.”
12Maaih deix tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh daaih lorz Yo^han, oix jiex wuom nyei leiz. Ninh mbuo naaic gaax, “Fin-saeng aah! Yie mbuo ni? Oix zuqc hnangv haaix nor zoux?”
13Yo^han dau, “Meih mbuo horpc zuqc siou mbu'ziex, oix zuqc siou mbuoqc wuov hnangv.”
14Maaih deix baeng aengx naaic ninh, “Yie mbuo ni? Oix zuqc hnangv haaix nor zoux?”
 Yo^han dau, “Maiv dungx la'guaih lom-huv, nduov mienh nyei nyaanh nyanc. Maiv dungx gox jaav sic hoic mienh. Meih mbuo nyei gong-zinh duqv mbu'ziex oix zuqc hnyouv nqaai.”
15Zuangx mienh haaix zanc yaac zuov jienv Tin-Hungh laengz paaiv daaih wuov dauh Njoux Ziouv, ziouc yiem hnyouv hnamv Yo^han se Giduc mv bei. 16Yo^han ziouc gorngv mbuox zuangx mienh, “Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz. Aengx maaih dauh oix daaih. Ninh maaih lingc maaih qaqv gauh hlo jiex yie. Yie liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang. Ninh yaac oix longc Singx Lingh caux douz tengx meih mbuo jiex leiz. 17Ninh nyei buoz nanv jienv ga'naaiv-cenv, oix fioux nzengc ninh nyei mborqv mbiauh ciangv yaac siou ninh nyei mbiauh dapv lamz. Mv baac cuqv-maux ninh oix longc yietc liuz maiv haih daic nyei douz buov nzengc.”
18Yo^han aengx longc camv-diuc jauv kuinx ninh mbuo, yaac zunh kuv fienx bun ninh mbuo muangx.
19Ninh yaac gorngv Helotv, laaix Helotv longc ninh ganh nyei youz nyei auv, ⟨He^lo^ndietc,⟩ yaac laaix ninh zoux camv-nyungc waaic sic. 20Hnangv naaic, Helotv aengx jaa zoux gauh waaic, zungv zorqv Yo^han wuonx jienv loh.

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

(Beiv mangc Matv^taai 3:13-17; Maako 1:9-11)

21Zuangx mienh jiex wuom nyei leiz nyei ziangh hoc, Yesu yaac jiex wuom nyei leiz. Doix ninh daux gaux wuov zanc, lungh nqoi mi'aqv. 22Singx Lingh njiec daaih, nyungc zeiv hnangv norm norqc nqo nor, yiem ninh nyei sin. Yaac maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Meih se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic meih.”

Yesu Nyei Douh Zong

(Beiv mangc Matv^taai 1:1-17)

23Yesu jiez gorn zoux ninh nyei gong wuov zanc, ninh duqv faah ziepc hnyangx nyei dorngx. Mienh hnamv daaih Yesu zoux Yosepv nyei dorn.
  Yosepv zoux Heli nyei dorn,
  24Heli zoux Matv^tatv nyei dorn,
  Matv^tatv zoux Lewi nyei dorn,
  Lewi zoux Menki nyei dorn,
  Menki zoux Yannaai nyei dorn,
  Yannaai zoux Yosepv nyei dorn,
  25Yosepv zoux Matv^taa^ti^atc nyei dorn,
  Matv^taa^ti^atc zoux Aamotv nyei dorn,
  Aamotv zoux Naa^hum nyei dorn,
  Naa^hum zoux Etc^li nyei dorn,
  Etc^li zoux Nakv^gaai nyei dorn,
  26Nakv^gaai zoux Maa^aatc nyei dorn,
  Maa^aatc zoux Matv^taa^ti^atc nyei dorn,
  Matv^taa^ti^atc zoux Se^me^in nyei dorn,
  Se^me^in zoux Yosekc nyei dorn,
  Yosekc zoux Yo^ndaa nyei dorn,
  27Yo^ndaa zoux Yo^aa^nan nyei dorn,
  Yo^aa^nan zoux Lesaa nyei dorn,
  Lesaa zoux Se^lupv^mbaa^mben nyei dorn,
  Se^lupv^mbaa^mben zoux Se^an^ti^en nyei dorn,
  Se^an^ti^en zoux Neli nyei dorn,
  28Neli zoux Menki nyei dorn,
  Menki zoux Atc^ndi nyei dorn,
  Atc^ndi zoux Kosamx nyei dorn,
  Kosamx zoux En^maa^ndam nyei dorn,
  En^maa^ndam zoux E^aa nyei dorn,
  29E^aa zoux Yo^su^waa nyei dorn,
  Yo^su^waa zoux E^li^ye^se nyei dorn,
  E^li^ye^se zoux Yolim nyei dorn,
  Yolim zoux Matv^tatv nyei dorn,
  Matv^tatv zoux Lewi nyei dorn,
  30Lewi zoux Si^me^on nyei dorn,
  Si^me^on zoux Yu^ndaa nyei dorn,
  Yu^ndaa zoux Yosepv nyei dorn,
  Yosepv zoux Yonaam nyei dorn,
  Yonaam zoux E^li^yaa^kim nyei dorn,
  31E^li^yaa^kim zoux Me^le^aa nyei dorn,
  Me^le^aa zoux Mennaa nyei dorn,
  Mennaa zoux Matv^daa^taa nyei dorn,
  Matv^daa^taa zoux Naatan nyei dorn,
  Naatan zoux Ndaawitv nyei dorn,
  32Ndaawitv zoux Jetc^si nyei dorn,
  Jetc^si zoux O^mbetc nyei dorn,
  O^mbetc zoux Mbo^aatc nyei dorn,
  Mbo^aatc zoux Sanx^mon nyei dorn,
  Sanx^mon zoux Naason nyei dorn,
  33Naason zoux Am^mi^naa^ndapc nyei dorn.
  Am^mi^naa^ndapc zoux Atc^min nyei dorn,
  Atc^min zoux Aanni nyei dorn,
  Aanni zoux Hetv^lon nyei dorn,
  Hetv^lon zoux Beletv nyei dorn,
  Beletv zoux Yu^ndaa nyei dorn,
  34Yu^ndaa zoux Yaakopv nyei dorn,
  Yaakopv zoux I^sakc nyei dorn,
  I^sakc zoux Apc^laa^ham nyei dorn,
  Apc^laa^ham zoux Telaa nyei dorn,
  Telaa zoux Naa^ho nyei dorn,
  35Naa^ho zoux Selukv nyei dorn,
  Selukv zoux Le^u nyei dorn,
  Le^u zoux Belekv nyei dorn,
  Belekv zoux E^mbe nyei dorn,
  E^mbe zoux Qelaa nyei dorn,
  36Qelaa zoux Kainaan nyei dorn,
  Kainaan zoux Aan^faa^satv nyei dorn,
  Aan^faa^satv zoux Sem nyei dorn,
  Sem zoux Noyaa nyei dorn,
  Noyaa zoux Laamekv nyei dorn,
  37Laamekv zoux Me^tu^se^laa nyei dorn,
  Me^tu^se^laa zoux Enokv nyei dorn,
  Enokv zoux Yaaletv nyei dorn,
  Yaaletv zoux Maa^haa^laa^le^en nyei dorn,
  Maa^haa^laa^le^en zoux Kenan nyei dorn,
  38Kenan zoux Enotv nyei dorn,
  Enotv zoux Setc nyei dorn,
  Setc zoux Aa^ndam nyei dorn,
  Aa^ndam zoux Tin-Hungh nyei dorn.