3

Yôhan Pô Ngă Baptem Pơagaih Jơlan Kơ Yêsu Rai

(Mathiơ 3:1-12; Markôs 1:1-8; Yôhan 1:19-28)

1Yôhan čơdơ̆ng pơtô amăng thŭn tal pluh-rơma rơnŭk pơtao prŏng Kaisar Tiberius jing pơtao amăng dêh čar Rôm, Pontius Pilat jing khua kwar amăng kwar Yudea, Hêrôd Antipas jing khua kwar amăng kwar Galilê, adơi ñu Philip jing khua kwar amăng anih lŏn Iturea laih anŭn anih lŏn Trakônit; Lisanius jing khua kwar amăng anih lŏn Abilen. 2Hlak rơnŭk anai, hơmâo Annas hăng Kaiaphas, abih dua gơñu jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh. Amăng thŭn anŭn, hơmâo boh hiăp Ơi Adai truh pơ Yôhan, ană đah rơkơi Zakharias, tơdang ñu hlak dŏ amăng tơdron ha̱r. 3Tui anŭn, Yôhan nao pơ djŏp djang tring trang jum dar krong Yurdan laih anŭn pơtô pơblang kơ ƀing ană plei. Ñu pơtô brơi kơ ƀing gơñu kơhma̱l hĭ tơlơi soh gơñu pô laih anŭn tŭ baptem kiăng kơ Ơi Adai pap brơi tơlơi soh gơñu yơh. 4Anai yơh jing tơlơi pô pơala Yesayah hơmâo čih laih či truh sĭt,
  “Hơmâo sa čô mơnuih pơhiăp kraih amăng tơdron ha̱r tui anai:
   Prap rơmet bĕ jơlan kơ Khua Yang rai,
   pơtơpă bĕ glong jơlan kơ Ñu.
  5Rĭm dơnung khŏm pơbă hĭ pơdơ̆ bĕ
   rĭm bŏl čư̆ khŏm pơtơhnă̱ hĭ pơđơ̱r bĕ.
  Tui anŭn, khul jơlan wĕ wŏ či jing hĭ jơlan tơpă
   laih anŭn khul jơlan klŭng hŭp či jing hĭ jơlan daŏ yơh.
  6Laih anŭn abih bang mơnuih mơnam či ƀuh Pô či pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơlơi soh ƀing gơ̆ yơh.”
7Hơmâo lu mơnuih rai pơ Yôhan kiăng kơ tŭ baptem. Đơđa amăng ƀing gơñu hơmâo tơlơi pơmĭn sat, tui anŭn Yôhan pơhiăp kơ ƀing gơñu tui anai, “Ơ ƀing mơnuih sat ƀai hrup hăng djuai ala tơpơ̆ng! Hlơi pô pơkơđiăng kơ ƀing gih kiăng kơ đuaĭ klaih hĭ mơ̆ng tơlơi Ơi Adai hil či truh lĕ? 8Tơdah ƀing gih kiăng kơ kâo ngă baptem brơi kơ ƀing gih, pơrơđah bĕ bruă hiam gih lăp hăng tơlơi ƀing gih kơhma̱l laih tơlơi soh gih. Anăm čơdơ̆ng pơhiăp ôh hăng tơdruă gih tui anai, ‘Ơi Adai ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing ta ôh yuakơ ƀing ta jing ƀing ană tơčô Abraham.’ Kâo laĭ kơ ƀing gih ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, Ơi Adai dưi pơplih hĭ khul boh pơtâo anai jing hĭ ƀing ană tơčô Abraham mơ̆n. 9Ră anai Ơi Adai ăt ayư đĭ laih mơ̆n jo̱ng Ñu ƀơi phŭn kơyâo. Ñu či dro̱m lui hĭ rĭm kơyâo pă ƀu pơtơbiă rai ôh boh hiam laih anŭn glŏm čuh hĭ kơyâo anŭn amăng apui yơh.”
10Ƀing ană plei tơña kơ Yôhan tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă kiăng kơ pơrơđah ƀing gơmơi hơmâo kơhma̱l sĭt laih lĕ?”
11Yôhan laĭ glaĭ tui anai, “Hlơi pô hơmâo dua blah ao rơpi̱h, ñu khŏm pha brơi sa blah kơ pô ƀu hơmâo; laih anŭn hlơi pô hơmâo gơnam ƀơ̆ng, ñu ăt khŏm pha brơi gơnam ƀơ̆ng kar kaĭ mơ̆n kơ pô ƀu hơmâo.”
12Hơmâo đơđa ƀing ring jia ăt rai pơ Yôhan mơ̆n kiăng tŭ baptem. Ƀing gơñu tơña tui anai, “Ơ nai ăh, hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă lĕ?”
13Yôhan laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih khŏm anăm mă jia rơgao hloh kơ nua tơlơi phiăn pơkă laih ôh kiăng kơ pơrơđah tơlơi djơ̆ tơpă gih.”
14Hơmâo đơđa ƀing tơhan ăt rai tơña kơ ñu tui anai mơ̆n, “Bơ kơ ƀing gơmơi, hơget tơlơi ƀing gơmơi khŏm ngă lĕ?”
 Yôhan laĭ glaĭ tui anai, “Anăm pơgŏ̱ arăng brơi kơ ƀing gih prăk ôh laih anŭn kŏn phŏng kơđi ƀlŏr pơhuĭ kơ arăng lơi kiăng kơ mă prăk, samơ̆ mơak bĕ hăng prăk apăh ƀing gih hơmâo mơ̆ng kơnŭk kơna.”
15Yôhan thâo krăn abih ƀing ană plei anŭn hlak čang rơmang kơ Messiah či truh tañ. Abih bang ƀing gơñu pơmĭn amăng pran jua năng ai Yôhan yơh jing Yang Messiah. 16Tui anŭn, Yôhan laĭ glaĭ kơ abih bang ƀing gơñu tui anai, “Kâo ngă baptem kơ ƀing gih kơnơ̆ng hăng ia đôč, samơ̆ hơmâo sa čô Pô hơmâo tơlơi dưi hloh kơ kâo či rai. Ñu jing Pô yom pơphan biă mă tơl kâo ăt ƀu năng lăp lơi kiăng kơ tơleh brơi hrĕ klĭ juă Ñu. Ñu yơh či ngă baptem kơ ƀing gih hăng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn hăng apui. 17Ñu jĕ či pơkăh pơpha ƀing mơnuih hiam klă hăng mơnuih sat ƀai hrup hăng mơnuih djă̱ čơngua ƀơi tơngan Ñu kiăng tơpơi pơkăh pơpha tŏng krah braih hăng hơkam. Ñu či pioh hĭ mơnuih hiam klă amăng anih hiam hrup hăng sa čô mơnuih pioh hĭ pơdai ñu amăng atông, samơ̆ Ñu či pơkơhma̱l ƀing mơnuih sat ƀai hrup hăng sa čô mơnuih či hrui glŏm hĭ adrăng hơkam anŭn amăng apui ƀu thâo thăm hĭ anŭn.”
18Amăng lu hơdră jơlan phara phara, Yôhan pơtô laih anŭn pơtrŭt pơđu̱r ƀing ană plei mă tŭ tơlơi pơthâo hiam. 19Samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀiă, Yôhan jăm ƀuăh kơ khua tring Hêrôd Antipas hơmâo ngă soh laih ƀơi anăp Ơi Adai, yuakơ ñu hơmâo dŏ laih kơ HʼHêrôdias, jing bơnai adơi ñu. Laih anŭn Yôhan ăt ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Hêrôd abih bang tơlơi sat ƀai pơkŏn dơ̆ng ñu hơmâo ngă laih. 20Giŏng anŭn, Hêrôd ngă thim tơlơi sat ƀai pơkŏn răm hloh dơ̆ng, anŭn jing tơlơi ñu mă krư̆ hĭ Yôhan amăng sang mơnă.

Yôhan Ngă Baptem Kơ Yêsu

(Mathiơ 3:13-17; Markôs 1:9-11)

21Samơ̆ hlâo kơ Yôhan dŏ amăng sang mơnă, tơdang ñu ngă baptem kơ lu ană plei jing ƀing mơnuih hơmâo kơhma̱l laih, ñu ăt ngă baptem kơ Yêsu mơ̆n. Tơdang Yêsu tŭ baptem laih anŭn hlak dŏ iâu laĭ, adai pŏk hĭ 22laih anŭn Yang Bơngăt Hiam trŭn dŏ ƀơi Ñu hrup hăng čim pơrơgŏm. Giŏng anŭn, Ơi Adai pơhiăp rai mơ̆ng adai tui anai, “Ih jing Ană Kâo pô, jing Pô Kâo khăp biă mă laih anŭn Kâo khăp mơak biă mă hăng Ih.”

Anăn Ƀing Ơi Adon Yêsu

(Mathiơ 1:1-17)

23Tơdang Yêsu čơdơ̆ng mă bruă hyu pơtô, Ñu hlak hơmâo kơplăh wăh klâopluh thŭn. Tui hăng tơlơi arăng yap, Yêsu jing ană đah rơkơi Yôsêp; Yôsêp jing ană đah rơkơi Hêli; 24Hêli jing ană đah rơkơi Matthat; Matthat jing ană đah rơkơi Lêwi; Lêwi jing ană đah rơkơi Melkhi; Melkhi jing ană đah rơkơi Yannai; Yannai jing ană đah rơkơi Yôsêp; 25Yôsêp jing ană đah rơkơi Mattathias; Mattathias jing ană đah rơkơi Amôs; Amôs jing ană đah rơkơi Nahum; Nahum jing ană đah rơkơi Hesli; Hesli jing ană đah rơkơi Naggai; Naggai jing ană đah rơkơi Maab; 26Maab jing ană đah rơkơi Mattathias; Mattathias jing ană đah rơkơi Semein; Semein jing ană đah rơkơi Yôsêk; Yôsêk jing ană đah rơkơi Yôda; 27Yôda jing ană đah rơkơi Yôanan; Yôanan jing ană đah rơkơi Rêsa; Rêsa jing ană đah rơkơi Zeruƀabel; Zeruƀabel jing ană đah rơkơi Sealtiêl; Sealtiêl jing ană đah rơkơi Nêri; 28Nêri jing ană đah rơkơi Melkhi; Melkhi jing ană đah rơkơi Addi; Addi jing ană đah rơkơi Kôsam; Kôsam jing ană đah rơkơi Elmadam; Elmadam jing ană đah rơkơi Êr; 29Êr jing ană đah rơkơi Yôsua; Yôsua jing ană đah rơkơi Eliezer; Eliezer jing ană đah rơkơi Yôrim; Yôrim jing ană đah rơkơi Matthat; Matthat jing ană đah rơkơi Lêwi; 30Lêwi jing ană đah rơkơi Simeôn; Simeôn jing ană đah rơkơi Yudaia; Yudaia jing ană đah rơkơi Yôsêp; Yôsêp jing ană đah rơkơi Yônam; Yônam jing ană đah rơkơi Eliakim; Eliakim jing ană đah rơkơi Melea; 31Melea jing ană đah rơkơi Menna; Menna jing ană đah rơkơi Mattatha; Mattatha jing ană đah rơkơi Nathan; Nathan jing ană đah rơkơi Dawid; 32Dawid jing ană đah rơkơi Yessê; Yessê jing ană đah rơkơi Ôbed; Ôbed jing ană đah rơkơi Bôaz; Bôaz jing ană đah rơkơi Salmôn; Salmôn jing ană đah rơkơi Nahsôn; 33Nahsôn jing ană đah rơkơi Amminadab; Amminadab jing ană đah rơkơi Ram; Ram jing ană đah rơkơi Hezrôn; Hezrôn jing ană đah rơkơi Perez; Perez jing ană đah rơkơi Yudaia; 34Yudaia jing ană đah rơkơi Yakôb; Yakôb jing ană đah rơkơi Isa̱k; Isa̱k jing ană đah rơkơi Abraham; Abraham jing ană đah rơkơi Terah; Terah jing ană đah rơkơi Nahôr; 35Nahôr jing ană đah rơkơi Serug; Serug jing ană đah rơkơi Reu; Reu jing ană đah rơkơi Peleg; Peleg jing ană đah rơkơi Eber; Eber jing ană đah rơkơi Sêlah; 36Sêlah jing ană đah rơkơi Kainan; Kainan jing ană đah rơkơi Arpaksad; Arpaksad jing ană đah rơkơi Sem; Sem jing ană đah rơkơi Noah; Noah jing ană đah rơkơi Lamek; 37Lamek jing ană đah rơkơi Methuselah; Methuselah jing ană đah rơkơi Enôk; Enôk jing ană đah rơkơi Yared; Yared jing ană đah rơkơi Mahalalel; Mahalalel jing ană đah rơkơi Kênan; 38Kênan jing ană đah rơkơi Enôs; Enôs jing ană đah rơkơi Set; Set jing ană đah rơkơi Adam; Adam jing ană đah rơkơi Ơi Adai.