4

Yexu raug Daab Ntxwg Nyoog swm

(Mth. 4:1-11; Mk. 1:12-13)

1Yexu rov ntawm tug dej Yalatee lug puv npo Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv, hab Vaaj Ntsuj Plij coj nwg moog rua huv tebchaws moj saab qhua 2mas Yexu raug Ntxwg Nyoog swm tau plaub caug nub. Txhua nub ntawd Yexu tsw tau noj daabtsw le. Thaus dhau lub swjhawm ntawd, Yexu tshaib plaab heev. 3Ntxwg Nyoog txawm has rua Yexu tas, “Yog koj yog Vaajtswv tug Tub ca le has kuas lub cos zeb nuav ntxeev ua ncuav los maj.” 4Yexu teb nwg tas, “Tub muaj lug sau ca tas, ‘Tsw yog tuab cov mov xwb yuav yug tau tuabneeg txujsa.’ ”
5Ntxwg Nyoog txawm coj Yexu nce moog rua ib lub chaw sab mas muab taag nrho tej tebchaws huv nplajteb ua tshwm rua Yexu saib ib ntsais muag, 6hab has rua Yexu tas, “Tug fwjchim hab tej koob meej nuav huvsw kuv yuav muab pub rua koj. Tsua qhov tub muab tej nuav cob rua kuv lawm, hab kuv muab pub rua tug kws kuv xaav pub. 7Yog koj pe hawm kuv, txhua yaam nuav yuav yog koj le.” 8Yexu txawm teb nwg tas, “Tub muaj lug sau ca tas, ‘Koj yuav tsum pe hawm tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv hab ua koom rua nwg ib leeg xwb.’ ”
9Ntxwg Nyoog txawm coj Yexu moog rua huv lub nroog Yeluxalee, hab kuas Yexu moog sawv sau lub tuam tsev txheej tsev laag tshaav kws sab tshaaj plawg, hab has rua nwg tas, “Yog koj yog Vaajtswv tug Tub, ca le caws qa ntawm nuav lawm huv, 10tsua qhov tub muaj lug sau ca tas,
  “ ‘Vaajtswv yuav muab koj cob
   rua nwg cov tubkhai ntuj kuas tsom kwm koj,’
11hab has tas, ‘Puab txhais teg yuav fwj koj,
   sub koj kwtaw txhad tsw ntsawm pob zeb.’ ”
12Yexu teb nwg tas, “Tub muaj lug sau ca tas, ‘Tsw xob swm tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv.’ ” 13Thaus Ntxwg Nyoog swm txhua yaam taag lawm nwg txawm tso Yexu tseg moog lawm tog txug thaus rov muaj zoo swjhawm.

Yexu chiv ua nwg teg num

(Mth. 4:12-17; Mk. 1:14-15)

14Yexu rov moog peg Kalilai muaj Vaaj Ntsuj Plig tug fwjchim nrug nraim, hab nwg lub moo nrov nchaa quas lug moog thoob plawg ib ncig ntawd. 15Nwg qhuab qha huv puab tej tsev sablaaj mas suavdawg qhuas nwg.

Cov Naxale tsw leeg yuav Yexu

(Mth. 13:53-58; Mk. 6:1-6)

16Yexu txawm lug txug huv lub moos Naxale kws nwg luj hlub mas nub Xanpatau nwg moog rua huv lub tsev sablaaj yaam le nwg txeev moog. Nwg sawv tseeg yuav nyeem, 17puab txawm muab thooj ntawv kws Yaxaya kws cev Vaajtswv lug sau ca cev rua nwg. Nwg nthuav thooj ntawv hov hab nrhav tau nqai kws sau ca has tas,
  18“Tug Tswv tug Ntsuj Plig nrug nraim kuv,
   vem nwg tau tsaa kuv kuas coj xuv zoo
   moog rua cov kws pluag.
  Nwg khaiv kuv moog tshaaj tawm txujkev dim
   rua cov kws raug nteg,
  hab tshaaj tawm qhov kws
   cov dig muag yuav rov pum kev,
  hab ua kuas cov kws raug quab yuam
   tau nyob ywj pheej,
  19hab tshaaj tawm xyoo kws tug Tswvr hlub.”
20Nwg txawm muab thooj ntawv dov cev rov rua tug kws saib tej ntawv hab rov nyob tsawg. Cov kws nyob huv lub tsev sablaaj txhua tug lub qhov muag saib ntsoov rua Yexu. 21Nwg txawm chiv has rua puab tas, “Vaajtswv txujlug pwm kws mej lub qhov ntsej tau nov kuj tav rua nub nua lawm.” 22Txhua tug kuj qhuas Yexu hab xaav tsw thoob txug tej lug zoo kws tawm huv nwg lub qhov ncauj, hab puab has tas, “Tug nuav tsw yog Yauxej tug tub lov?” 23Nwg txawm has rua puab tas, “Mej yeej xaav has nqai paaj lug nuav rua kuv has tas, ‘Tug Kws tshuaj ca le rov khu koj tug kheej. Tej kws peb nov koj ua rua huv lub moos Khapena‑u ca le ua rua huv koj lub moos nuav los maj.’ ” 24Hab Yexu has tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tsw muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug twg kws nwg lub moos leeg yuav nwg.
25“Kuv has tseeb rua mej tas, thaus Eliya nyob kws ntuj qhuav tau peb xyoos rau hli hab muaj kev tshaib nqhes heev thoob plawg tebchaws tej puj ntsuag muaj coob kawg huv Yixayee tebchaws. 26Vaajtswv tsw khaiv Eliya moog rua ntawm tej puj ntsuag hov ib tug le tsuas yog moog rua ntawm tug puj ntsuag huv lub zog Xalefa kws nyob ib cheeb tsaam ntawm Xaintoo. 27Hab thaus Elisa ua xwbfwb cev Vaajtswv lug muaj tuabneeg mob lis mob ruas ntau leej huv Yixayee tebchaws. Tsw muaj leejtwg raug khu zoo kuas huv tsuas yog Na‑amaa kws yog tuabneeg Xilia xwb.”
28Thaus puab nov le hov, txhua tug huv lub tsev sablaaj hov kuj chim heev. 29Puab sawv pis tseeg muab Yexu thawb tawm huv lub moos moog hab coj nwg moog rua sau hauv tsua kws rhawv lub moos ntawd yuav muab nwg thawb poob moog. 30Tassws nwg ca le pluav dhau plhawv huv puab moog lawm.

Tug yawm kws raug daab

(Mk. 1:21-28)

31Yexu txawm moog txug lub moos Khapena‑u huv lub xeev Kalilai, hab qhuab qha puab rua nub Xanpatau. 32Puab kuj xaav tsw thoob rua tej lug kws nwg qha, tsua qhov nwg tej lug muaj fwjchim. 33Muaj ib tug nyob huv tsev sablaaj raug daab qas qw nrov has tas, 34“Au Yexu kws yog tuabneeg Naxale, koj tuaj thaab peb ua daabtsw? Koj tuaj ua kuas peb puam tsuaj lov? Kuv paub koj yog leejtwg, koj yog tug dawb huv ntawm Vaajtswv.” 35Yexu txawm txwv daab has tas, “Ca le nyob tuabywv, hab ca le tawm plawg huv nwg moog.” Tug daab ua rua tug hov qaug ntawg rua huv plawv puab tes txawm tawm huv tug hov moog lawm, tsw ua phem le caag. 36Suavdawg phemfwj heev sws thaam tas, “Tej lug nuav yog daabtsw? Tsua qhov nwg muaj fwjchim hab muaj peevxwm has rua daab mas daab kuj tawm moog.” 37Yexu lub moo txawm nrov nchaa moog thoob plawg txhua qhov ib cheeb tsaam ntawd.

Yexu khu ntau leej zoo

(Mth. 8:14-17; Mk. 1:29-34)

38Tes Yexu txawm sawv tseeg tawm huv tsev sablaaj moog rua huv Ximoo tsev. Ximoo nam tais saamswm ua npaws heev, puab txawm thov Yexu paab nwg. 39Yexu lug sawv ntsug ntawm nwg ib saab hab txwv tug mob mas tug npaws txawm zoo hlo. Nwg txawm sawv lug taamswm ntawd hab ua koom rua puab.
40Thaus nub yuav poob qho txhua tug kws muaj tuabneeg mob tsw has mob yaam twg kuj coj tuaj cuag Yexu. Nwg muab teg npuab sau puab txhua tug hab khu puab zoo huvsw. 41Daab kuj tawm huv coob leej qw has tas, “Koj yog Vaajtswv tug Tub.” Yexu txwv tsw kheev cov daab hov has lug vem cov daab hov paub tas Yexu yog tug Kheto.

Yexu qhuab qha txhua qhov

(Mk. 1:35-39)

42Thaus kaaj ntug Yexu tawm moog rua ib qho chaw kws tsw muaj tuabneeg nyob. Cov tuabneeg kuj moog nrhav Yexu hab tuaj cuag nwg, puab txhad cheem tsw kheev nwg ncaim puab moog. 43Tassws Yexu has rua puab tas, “Kuv yuav tsum tshaaj tawm txuj xuv zoo has txug Vaajtswv lub tebchaws rua lwm lub moos hab, tsua qhov Vaajtswv yeej khaiv kuv lug ua teg num nuav.” 44Yexu txawm moog tshaaj tawm rua huv tej tsev sablaaj huv Yutia tebchaws.