5

Yexus Hu Thawj Pab Thwjtim

(Mathais 4.18-22; Malakaus 1.16-20)

1Muaj ib hnub Yexus nyob nram ntug Hiavtxwv Nkenexales, muaj neeg coob coob sib txiv qev tuaj cuag nws thiab mloog nws qhia Vajtswv Txojlus. 2Yexus pom ob lub nkoj nres ntawm ntug dej, cov neeg nrhiav ntses twb tawm hauv lawv tej nkoj mus ntxuav lawv tej vas lawm. 3Yexus nce mus rau hauv ib lub nkoj, lub ntawd yog Ximoos lub. Yexus thov kom Ximoos thawb lub nkoj mus kom nrug deb ntawm ntug dej mentsis. Yexus zaum hauv lub nkoj qhia cov neeg uas tuaj ntawd.
4Thaum nws qhia tas lawm, nws hais rau Ximoos hais tias, “Cia li nquam koj lub nkoj mus rau tom qhov uas tob tob, muab nej lub vas tso rau hauv dej thiaj yuav mag tau ntses.”
5Ximoos teb hais tias, “Tus Tswv, peb twb ntaus ib hmo kaj ntug tsis tau ib tug li, tiamsis kuv yuav tso lub vas mus raws li koj hais.” 6Lawv txawm tso lub vas mus, thiab mag tau ntses ntau kawg li, lub vas yuav luag ntuag. 7Lawv thiaj co tes kom lawv cov phoojywg uas caij lwm lub nkoj los pab lawv. Cov phoojywg txawm los pab, thiab lawv muab tau ob nkoj ntses puv nkaus, ua rau ob lub nkoj yuav luag tog. 8Thaum Ximoos Petus pom li ntawd, nws txhos caug ntua ntawm Yexus xubntiag thiab hais tias, “Tus Tswv, thov koj txav deb ntawm kuv. Rau qhov kuv yog neeg txhaum!”
9Ximoos thiab cov neeg uas nrog nws nyob ntawd xav tsis thoob hais tias, ua li cas yuav tau ntses ntau ua luaj. 10Ob tug uas nrog Ximoos ntaus ntses yog Yakaunpaus thiab Yauhas uas yog Xenpedais ob tug tub, nkawd xav tsis thoob ib yam nkaus. Yexus hais rau Ximoos hais tias, “Koj tsis txhob ntshai; txij no mus koj yuav ua tus mus nrhiav neeg.”
11Lawv sawvdaws rub ob lub nkoj los rau tim ntug, lawv txawm tso txhua yam tseg thiab nrog Yexus mus.

Yexus Kho Tus Mob Ruas

(Mathais 8.1-4; Malakaus 1.40-45)

12Muaj ib zaug Yexus nyob hauv ib lub nroog. Nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib tug mob ruas thoob plaws ibce. Thaum nws pom Yexus, nws txhos caug ntua rau hauv av thov Yexus hais tias, “Tus Tswv, yog koj txaus siab kho kuv tej ruas, koj yeej kho tau!”
13Yexus cev tes mus tuav nkaus tus ntawd thiab hais tias, “Kuv txaus siab pab koj, koj tej ruas cia li zoo hlo!” Tamsim ntawd nws tej ruas txawm zoo tas huv tibsi lawm. 14Yexus hais tias, “Koj tsis txhob mus qhia zaj no rau leejtwg li. Tiamsis koj cia li ncaj qha mus cuag tus povthawj, thiab kom nws saib hais tias koj tej ruas twb zoo lawm. Tom qab ntawd koj cia li nqa khoom mus fij rau Vajtswv raws li Mauxes txoj kevcai tau qhia tseg, sawvdaws thiaj paub hais tias koj tus mob twb zoo lawm.”
15Tiamsis Yexus lub moo hajyam nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov, thiab muaj neeg coob coob tuaj mloog Yexus qhia thiab thov Yexus kho lawv tej mob. 16Tiamsis Yexus pheej mus rau tej qhov chaw uas tsis muaj neeg, thiab thov Vajtswv qhov ntawd.

Yexus Kho Tus Txivneej uas Tuag Tes Tuag Taw

(Mathais 9.1-8; Malakaus 2.1-12)

17Muaj ib hnub thaum Yexus tabtom qhia, muaj cov Falixais thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej tuaj nyob ntawd mloog thiab, Lawv tuaj hauv txhua lub nroog uas nyob hauv lub xeev Yudas, thiab hauv lub nroog Yeluxalees tuaj. Yexus muaj tus Tswv lub hwjchim kho tau tej neeg uas muaj mob. 18Muaj qee leej muab pam qhwv ib tug txivneej tuag tes tuag taw kwv tuaj, thiab lawv yuav kwv mus rau hauv lub tsev thiab muab tso rau ntawm Yexus hauv ntej. 19Tiamsis vim muaj neeg coob coob, lawv tsis tau kev kwv mus rau hauv, lawv txawm kwv nws nce mus rau saum rutsev, lawv yaws cov vuas ib qho, thiab muab nws tso dauv mus rau ntawm Yexus hauv ntej uas nyob hauv plawv cov neeg sawvdaws. 20Thaum Yexus pom hais tias lawv muaj kev ntseeg heev, ces Yexus txawm hais rau tus txivneej tuag tes tuag taw ntawd hais tias, “Kuv tus phoojywg, kuv twb zam koj lub txim lawm.”
21Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais sib tham hais tias, “Tus uas hais lus saib tsis taus Vajtswv ntawd, nws yog leejtwg? Tsis muaj leejtwg zam txim tau rau neeg, tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb, thiaj zam tau!”
22Yexus twb paub tej uas lawv sib tham lawm, nws thiaj hais rau lawv hais tias, “Ua li cas nej yuav xav li ntawd? 23Lo lus uas hais tias, ‘Koj twb dim koj lub txim lawm,’ lossis lo lus uas hais tias, ‘Koj cia li sawv tsees mus kev!’ Ob lo lus no, lo twg yuav yoojyim hais dua? 24Kuv yuav ua li no qhia rau nej paub hais tias, Neeg Leej Tub muaj hwjchim hauv ntiajteb no zam txim tau rau neeg.” Yexus thiaj hais rau tus tuag tes tuag taw hais tias, “Kuv hais rau koj hais tias, koj cia li sawv, thiab nqa koj daim pam pua chaw mus tsev!”
25Tamsim ntawd nws txawm sawv tsees tabmeeg sawvdaws, nws nqa hlo nws daim pam pua chaw mus tsev thiab ua Vajtswv tsaug. 26Cov neeg coob coob ntawd xav tsis thoob, lawv ntshai, lawv qhuas Vajtswv thiab hais tias, “Ua li cas hnub no peb yuav pom tej no txawv ua luaj li!”

Yexus Hu Levis

(Mathais 9.9-13; Malakaus 2.13-17)

27Tom qab uas Yexus tawm qhov ntawd mus, nws pom ib tug txivneej sau se, hu ua Levis, nyob ntawm lub rooj sau se. Yexus hais rau Levis hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus.” 28Levis txawm sawv tsees, tso txhua yam tseg, thiab nrog Yexus mus.
29Levis ua ib rooj mov hauv nws tsev rau Yexus noj, muaj cov neeg sau se coob leej thiab lwm tus nrog Yexus noj mov ua ke. 30Cov Falixais thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas yog cov Falixais pab, yws Yexus cov thwjtim hais tias, “Ua li cas nej nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum noj haus ua ke?”
31Yexus teb lawv hais tias, “Cov neeg uas tsis muaj mob, lawv yeej tsis mus cuag kws tshuaj, tsuas yog cov neeg muaj mob thiaj mus cuag kws tshuaj xwb. 32Kuv tsis yog los hu cov neeg ncaj ncees, tiamsis kuv los hu cov neeg txhaum, kom lawv tso lawv tej kev txhaum tseg.”

Nug Txog Kevcai Yoo Mov

(Mathais 9.14-17; Malakaus 2.18-22)

33Muaj qee leej hais rau Yexus hais tias, “Yauhas cov thwjtim pheej ua kevcai yoo mov thiab thov Vajtswv, cov Falixais cov thwjtim los ua ib yam nkaus li ntawd thiab; tiamsis koj cov thwjtim noj thiab haus tsis ua li lawv?”
34Yexus teb lawv hais tias, “Nej xav hais tias thaum tus nraug vauv tseem nrog nws cov phoojywg noj tshoob ua ke, lawv yuav yoo mov no los? Lawv yeej tsis yoo li! 35Tiamsis thaum txog lub sijhawm uas luag coj tus nraug vauv mus lawm, ces lawv yuav yoo mov.”
36Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv hais tias, “Tsis muaj leejtwg yuav muab lub tsho tshiab dua ib daig coj mus ntxiv lub tsho qub. Yog nws ua li ntawd, kuj yog nws dua kom lub tsho tshiab ntuag xwb, thiab daim ntaub tshiab ntawd yeej tsis phim lub tsho qub. 37Thiab tsis muaj leejtwg yuav muab cov cawv txiv hmab tshiab ntim rau hauv lub hnab tawv qub. Yog nws ua li ntawd, cov cawv txiv hmab yuav tsam kom lub hnab tawv qub tawg, cov cawv txiv hmab yuav los tas, thiab lub hnab tawv qub yuav ntuag tas. 38Cov cawv txiv hmab tshiab yuav tsum muab ntim rau hauv lub hnab tawv tshiab. 39Yog leejtwg tau haus cov cawv txiv hmab qub lawm, nws yeej tsis xav haus cov tshiab. Rau qhov nws hais tias, ‘Cov qub qab dua.’ ”