5

Yesu Ginv Daauh Baan Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 4:18-22; Maako 1:16-20)

1Maaih hnoi nor, Yesu souv jienv Gen^ne^saa^letv Koiv-Dorn hlen. Mienh camv nyei mbengx jienv mingh Yesu wuov, oix muangx ninh gorngv Tin-Hungh nyei waac. 2Yesu buatc i poux nzangv dingh jienv wuov koiv-hlen, mv baac zorqv mbiauz mienh cuotv nzangv mingh nzox ninh mbuo nyei mungz mi'aqv. 3Yesu bieqc poux nzangv. Wuov poux se Simon nyei. Yesu tov ninh nzaeng jiex mingh deix ziouc zueiz jienv wuov nzangv njaaux zuangx mienh.
4Yesu njaaux baac waac, ninh mbuox Simon, “Aengx nzaeng nzangv jiex mingh deix wuov maengx wuom ndo nyei dorngx borngz mungz njiec zorqv mbiauz maah!”
5Simon dau, “Ziouv aah! Yie mbuo ziangh muonz borngz gau kouv nzengc. Yietc dauh mbiauz yaac maiv duqv. Mv baac yie ei jienv meih nyei waac borngz mungz njiec.”
6Ninh mbuo ziouc borngz mungz njiec, duqv mbiauz camv! haic. Mungz kaav deix huv mi'aqv.
7Simon mbuo ziouc yaapv ninh mbuo nyei zorqv mbiauz doic dorh wuov poux nzangv daaih tengx. I poux nzangv maaih mbiauz buangv nzengc. Nzangv kaav deix zemh aqv.
8Simon Bide buatc hnangv naaiv nor ninh ziouc gueic njiec Yesu nyei cingh mborqc ga'hlen gorngv, “Ziouv aah! Tov leih go deix yie maah! Weic zuqc yie se zuiz-mienh.” 9Ninh caux ninh nyei doic mbuoqc horngh haic, zorqv duqv mbiauz ndongc naaic camv. 10Caux Simon juangc gong wuov deix zorqv mbiauz doic, Se^mbe^ndi nyei dorn, Yaagorpc caux Yo^han, yaac mbuoqc horngh.
 Yesu aengx gorngv mbuox Simon, “Meih maiv dungx gamh nziex oc. Yangh naaiv jiex meih oix lorz mienh.”
11Ninh mbuo ziouc tor nzangv cuotv wuom-hlen, yietc zungv ga'naaiv guangc nzengc gan jienv Yesu mingh aqv.

Yesu Zorc Dauh Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 8:1-4; Maako 1:40-45)

12Maaih nzunc Yesu yiem norm mungv, maaih laanh mienh ⟨butv gomh huv baengc⟩ buangv nzengc sin. Ninh buatc Yesu ziouc mbaapv njiec ndau tov, “Domh Gorx aac, se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.”
13Yesu sung buoz maan jienv wuov laanh mienh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” Wuov laanh mienh nyei baengc liemh zeih longx mi'aqv.
14Yesu gorngv, “Cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ziux Mose paaiv nyei waac dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun zuangx mienh hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc mi'aqv.”
15Mv baac Yesu nyei mengh dauh jaa sing jangv jienv mingh. Maaih mienh camv! nyei daaih muangx ninh, yaac oix ninh zorc ninh mbuo nyei baengc, 16mv baac Yesu aah loc mingh lengh nyei dorngx daux gaux.

Yesu Zorc Longx Butv Baengc-Mbai Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 9:1-8; Maako 2:1-12)

17Maaih hnoi Yesu njaaux jienv mienh, maaih deix ⟨Faa^li^si Mienh⟩ caux deix njaaux leiz nyei fin-saeng yaac zueiz jienv wuov. Ninh mbuo yiem Gaa^li^li Deic nyei norm-norm laangz, yaac yiem Yu^ndie Deic, yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih. Ziouv nyei qaqv caux Yesu yiem, bun ninh haih zorc duqv baengc longx. 18Maaih deix mienh longc jiuc gaeng dauh butv baengc-mbai mienh, oix dorh bieqc biauv mingh an Yesu nyei nza'hmien. 19Mv baac mienh camv haic, bieqc maiv taux Yesu wuov. Ninh mbuo ziouc faaux biauv-ngorh, caeqv tong nguaaz, zorqv baengc mienh bueix jienv jiuc bungx njiec zuangx mienh mbu'ndongx, Yesu nyei nza'hmien.
20Yesu buatc ninh mbuo sienx ndongc naaic longx, ninh ziouc gorngv, “Youz aah! Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.”
21Njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh yiem hnyouv hnamv, “Naaiv haaix dauh mienh laeh? Fungc hnangv naaic gorngv waac ki Tin-Hungh? Kungx Tin-Hungh ganh haih guangc duqv mienh nyei zuiz hnangv niaa.”
22Wuov deix mienh hnangv haaix nor hnamv, Yesu hiuv nyei. Ninh ziouc naaic gaax, “Meih mbuo nyei hnyouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor hnamv? 23Gorngv, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv,’ fai gorngv, ‘Jiez sin daaih yangh jauv aqv,’ naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 24Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem naaiv lungh ndiev maaih hatc maaz guangc mienh nyei zuiz.”
 Yesu mbuox wuov dauh butv baengc-mbai nyei mienh, “Yie mbuox meih, jiez sin daaih dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx aqv.”
25Wuov laanh mienh ziouc yiem zuangx mienh nyei nza'hmien liemh zeih jiez sin, dorh jienv ninh bueix wuov norm jiuc, ceng jienv Tin-Hungh nzuonx. 26Zuangx mienh mbuoqc horngh haic ziouc ceng Tin-Hungh. Ninh mbuo gamh nziex nyei, yaac gorngv, “Ih hnoi mbuo za'gengh buatc mbuoqc horngh haic nyei sic aqv.”

Yesu Aengx Duqv Dauh Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 9:9-13; Maako 2:13-17)

27Nqa'haav Yesu aengx cuotv jauv mingh gau, buatc dauh tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh, mbuox heuc Lewi, zueiz jienv siou nzou nyei zaamc.
 Yesu mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.”
28Lewi ziouc jiez sin, guangc nzengc ninh nyei yietc zungv ga'naaiv, gan jienv Yesu mingh mi'aqv.
29Lewi ziouc yiem ninh nyei biauv mbenc donx hnaangx hlo nyei houc Yesu. Nyanc wuov donx hnaangx nyei kaeqv mienh maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh aengx caux mienh camv nyei. 30Maaih deix Faa^li^si Mienh caux ninh mbuo nyei njaaux leiz nyei fin-saeng ngopv bun Yesu nyei sai-gorx mbuo muangx. Ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh juangc dieh nyanc, juangc dieh hopv?”
31Yesu dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv, qiemx zuqc ndie-sai. 32Yie maiv zeiz daaih heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh, oix ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz.”

Mienh Naaic Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 9:14-17; Maako 2:18-22)

33Maaih deix mienh gorngv mbuox Yesu, “Yo^han nyei sai-gorx mbuo zanc-zanc zei maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux. Faa^li^si Mienh nyei sai-gorx yaac fih hnangv nyei, mv baac meih nyei sai-gorx kungx nyanc kungx hopv hnangv.”
34Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, haih heuc siang-laangh nyei kaeqv mienh zei jienv maiv bun nyanc, maiv bun hopv fai? 35Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc.”
36Ninh aengx gorngv naaiv diuh waac-beiv, “Maiv maaih haaix dauh betv siang-lui daaih mbiev loz-lui. Hnangv naaic nor kungx betv waaic siang-lui hnangv. Siang-ndie yaac maiv puix loz-ndie. 37Yaac maiv maaih haaix dauh dox siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Hnangv naaiv nor zoux, siang-diuv haih zungx ndopv-mbuoqc mbaaix. A'ngunc diuv ziouc cuotv nzengc. Ndopv-mbuoqc yaac huv mi'aqv. 38Siang-a'ngunc diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc hnangv. 39Haaix dauh hopv liuz loz-a'ngunc diuv maiv oix hopv siang-a'ngunc diuv. Ninh gorngv, ‘Loz-diuv gauh kuv.’+”