5

Yêsu Iêu Phung Ƀĭng Kna Tal Êlâo Hĭn

(Mat 4:18-22; Mark 1:16-20)

1 Êjai Yêsu dôk ti hang êa ênao Gênêsaret, phung ƀuôn sang bi mmiă nao giăm Ñu čiăng hmư̆ klei Aê Diê blŭ. 2Ñu ƀuh ti hang êa ênao dua boh čhŏng, bi phung trah yao kbiă leh mơ̆ng čhŏng čiăng rao jal digơ̆. 3Ñu đĭ sa hlăm dua boh čhŏng, dŏ Y-Simôn, leh anăn akâo kơ gơ̆ nao kbưi ƀiă mơ̆ng hang. Ñu dôk gŭ hlăm čhŏng leh anăn mtô kơ phung ƀuôn sang. 4Leh ruê̆ Ñu mtô, Ñu lač kơ Y-Simôn, “Nao bĕ ti anôk êa êlam leh anăn dăng bĕ jih ñuăl ih.” 5 Y-Simôn lŏ wĭt lač, “Ơ Khua pô mtô, hmei dăng leh jih mlam, ƀiădah amâo mâo kan ôh! Ƀiădah tui si ih lač, kâo srăng lŏ dăng.” 6 Leh diñu dăng, ñuăl diñu djŏ kan lu snăk tơl ñuăl diñu tĭ. 7Diñu pưi kngan kơ phung ƀĭng găp đĭ hlăm čhŏng mkăn brei hriê đru diñu. Phung anăn hriê leh anăn bi bŏ jih dua boh čhŏng tơl păt čiăng kram hlăm êa. 8Tơdah Y-Simôn Pêtrôs ƀuh klei anăn, ñu buôn ti jơ̆ng Yêsu leh anăn lač, “Ơ Khua Yang, đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, kyuadah kâo jing sa čô mnuih soh.” 9Kyuadah ñu wăt jih jang phung mbĭt hŏng ñu bi kngăr kyua klei diñu mâo kan lu anăn. 10Wăt Y-Yakơ leh anăn Y-Yôhan, phung anak êkei Y-Sêbêdê, găp mă bruă mbĭt hŏng Y-Simôn bi kngăr msĕ mơh. Yêsu lač kơ Y-Simôn, “Đăm huĭ ôh; mơ̆ng anei kơ anăp ih srăng trah mnuih.” 11Leh diñu wah čhŏng diñu kơ hang, diñu lui jih jang mnơ̆ng anăn leh anăn tui hlue Yêsu.

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mnuih Djŏ Phŭng

(Mat 8:1-4; Mark 1:40-45)

12Êjai Yêsu dôk hlăm sa boh ƀuôn, mâo sa čô mnuih djŏ phŭng kjham nao kơ Ñu. Tơdah gơ̆ ƀuh Yêsu, gơ̆ kŭp ƀô̆ ti lăn leh anăn kwưh kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, tơdah ih čiăng, ih dưi bi doh kâo!” 13Yêsu yơr kngan ruêh gơ̆ leh anăn lač, “Kâo čiăng mơh, jing doh bĕ!” Mtam phŭng gơ̆ hlao. 14 Leh anăn Yêsu mtă kơ gơ̆ đăm yăl dliê kơ arăng ôh, ƀiădah “Nao bi êdah ih pô kơ khua ngă yang leh anăn myơr mnơ̆ng kơ klei bi doh ih tui si Y-Môis mtă leh, jing klei bi sĭt kơ phung ƀuôn sang.” 15Arăng hmư̆ hing kơ Ñu lu hĭn êjai; leh anăn mâo lu mnuih bi kƀĭn čiăng hmư̆ Ñu mtô leh anăn čiăng mâo klei bi hlao kơ klei ruă duam. 16Ƀiădah jêñ jêñ Ñu đuĕ nao kơ kdrăn tač leh anăn wah lač.

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mnuih Êwiên

(Mat 9:1-8; Mark 2:1-12)

17Sa hruê, êjai Yêsu dôk mtô mâo phung Pharisi leh anăn phung khua pô mtô klei bhiăn dôk gŭ giăm Ñu. Digơ̆ hriê leh mơ̆ng grăp boh ƀuôn hlăm čar Galilê, čar Yuđa, leh anăn mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem. Klei myang Khua Yang dôk mbĭt hŏng Ñu čiăng bi hlao klei ruă. 18Nĕ anei, mâo phung mnuih kkung ba hŏng jhưng pĭt sa čô êkei êwiên; digơ̆ duah čiăng ba gơ̆ hlăm sang leh anăn dưm gơ̆ ti anăp Yêsu. 19Ƀiădah digơ̆ amâo mâo êlan ba bi mŭt gơ̆ ôh kyua mâo lu đei mnuih. Snăn digơ̆ đĭ ti dlông čuôr sang, bi mtrŭn gơ̆ ti sa bĭt ƀăng digơ̆ pŏk leh djŏ ti krah phung bi kƀĭn ti anăp Yêsu. 20Tơdah Yêsu ƀuh klei đăo digơ̆, Ñu lač, “Ơ dam, klei soh ih mâo klei pap brei leh.” 21Phung khua čih hră leh anăn phung Pharisi dơ̆ng mĭn, “Hlei pô anei, blŭ klei mgao hŏng Aê Diê? Hlei pô dưi pap brei klei soh, knŏng Aê Diê yơ̆?” 22Ƀiădah Yêsu thâo leh klei digơ̆ mĭn, Ñu lač kơ digơ̆, “Si ngă diih êmuh hlăm ai tiê diih? 23Ya klei ênưih hĭn lač, ‘Klei soh ih mâo klei pap brei leh,’ amâodah lač, ‘Kgŭ leh anăn êbat bĕ?’ 24Ƀiădah čiăng bi diih thâo ti lăn ala Anak Mnuih mâo klei dưi ti lăn ala pap brei klei soh” — Ñu lač kơ mnuih êwiên — “Kâo lač kơ ih, kgŭ bĕ, mă jhưng pĭt ih leh anăn wĭt kơ sang!” 25Leh anăn gơ̆ kgŭ mtam ti anăp phung anăn, mă jhưng gơ̆ đih, leh anăn wĭt kơ sang mpŭ mni kơ Aê Diê êjai. 26Jih jang bi kngăr sơăi, leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê. Diñu bŏ hŏng klei huĭ leh anăn lač, “Hmei ƀuh leh lu klei bi kngăr hruê anei.”

Yêsu Iêu Y-Lêwi

(Mat 9:9-13; Mark 2:13-17)

27Leh klei anăn Yêsu kbiă leh anăn ƀuh sa čô rĭng jia, anăn gơ̆ Y-Lêwi, dôk gŭ ti adŭ rĭng jia. Yêsu lač kơ gơ̆, “Tui hlue kâo.” 28Gơ̆ lui jih, kgŭ, leh anăn tui hlue Ñu.
29Y-Lêwi mkra kơ Yêsu klei ƀơ̆ng huă prŏng hlăm sang gơ̆, leh anăn mâo lu phung rĭng jia leh anăn mnuih mkăn dôk huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng diñu. 30 Phung Pharisi leh anăn phung khua čih hră blŭ dŭñ dŭñ hŏng phung ƀĭng kna Yêsu, lač, “Si ngă diih dôk huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm mbĭt hŏng phung rĭng jia leh anăn phung soh?” 31Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Amâo djŏ phung suaih asei mlei ôh čiăng kơ aê êa drao, ƀiădah phung ruă duam. 32Kâo amâo hriê iêu phung kpă ôh, ƀiădah iêu phung soh kmhal kơ klei soh.”

Klei Êmuh kơ Klei Kăm Ƀơ̆ng Huă

(Mat 9:14-17; Mark 2:18-22)

33Phung anăn lač kơ Ñu, “Phung ƀĭng kna Y-Yôhan kăm ƀơ̆ng huă jêñ jêñ leh anăn wah lač, wăt phung ƀĭng kna phung Pharisi ngă snăn mơh, ƀiădah phung ƀĭng kna ih huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm.” 34Yêsu lač kơ diñu, “Dưi mơ̆ diih brei phung arăng jak kơ klei huă mnăm klei bi kuôl ung mô̆ kăm ƀơ̆ng huă êjai êkei dôk mô̆ dôk mbĭt hŏng digơ̆? 35Ƀiădah hruê srăng truh arăng srăng brei êkei dôk mô̆ đuĕ mơ̆ng digơ̆. Hlăk anăn digơ̆ srăng kăm ƀơ̆ng huă.” 36Yêsu blŭ msĕ mơh klei bi hriêng kơ diñu, “Arăng amâo hiêk ôh sa kdrêč čhiăm mơ̆ng ao mrâo čiăng jhĭt mtuôp hŏng ao sô; tơdah ngă snăn ñu bi tĭ čhiăm mrâo, leh anăn kdrêč čhiăm mrâo ñu mă amâo bi guôp ôh hŏng čhiăm sô. 37Leh anăn arăng amâo dưm ôh kpiê mrâo hlăm kdô klĭt sô; tơdah ngă snăn kpiê mrâo srăng bi kblač kdô klĭt sô anăn, kpiê srăng hŏk jih, leh anăn kdô srăng rai mơh. 38Ƀiădah arăng dưm kpiê mrâo hlăm kdô klĭt mrâo. 39Leh anăn arăng amâo lŏ čiăng ôh kpiê mrâo tơdah leh arăng mnăm kpiê hđăp, kyuadah ñu lač, ‘Kpiê hđăp jing jăk hĭn.’ ”