7

Yexus Kho Tus Thawj Tubrog Loos Tus Tubtxib

(Mathais 8.5-13)

1Thaum Yexus qhia tej ntawd rau sawvdaws mloog tas lawm, nws txawm mus rau pem lub nroog Kapena-us. 2Nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib tug thawj tubrog pawg puas uas yog neeg Loos, nws muaj ib tug tubtxib uas nws hlub heev, tus tubtxib ntawd mob heev twb yuav tuag. 3Thaum tus thawj tubrog ntawd hnov luag hais txog Yexus, nws txawm txib cov Yudais cov txwjlaug qee leej mus thov Yexus tuaj pab kho nws tus tubtxib. 4Lawv mus cuag Yexus thiab thov tas zog hais tias, “Tsimnyog koj mus pab tus thawj tubrog ntawd, 5rau qhov nws hlub peb haivneeg, thiab nws ua ib lub tsev sablaj pub rau peb.”
6Yexus txawm nrog lawv mus. Thaum Yexus mus yuav luag txog tus thawj tubrog lub tsev, tus thawj tubrog txib nws ob peb tug phoojywg mus cheem Yexus hais tias, “Tus Tswv, nyob tsam tabkaum koj, kuv yog ib tug uas tsis tsimnyog koj yuav mus hauv kuv lub tsev; 7thiab kuv yog ib tug uas tsis tsimnyog tuaj cuag koj. Thov koj hais tib los xwb, ces kuv tus tubtxib yeej yuav zoo. 8Txawm yog kuv los tseem muaj cov hlob uas kav kuv, thiab kuv muaj ib co tubrog uas kuv kav. Yog kuv hais rau tus no hais tias, ‘Mus!’ Nws txawm mus; yog kuv hais rau tus tod hais tias, ‘Los!’ Nws txawm los; thiab yog kuv hais rau kuv tus tubtxib hais tias, ‘Ua li no!’ Nws txawm ua li ntawd.”
9Thaum Yexus hnov lawv hais li ntawd, nws xav tsis thoob li; nws tig mus hais rau cov neeg coob coob uas raws nws qab hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, txawm yog hauv cov Yixalayees los kuv tsis tau pom ib tug uas muaj kev ntseeg npaum li tus no!”
10Cov uas tus thawj tubrog txib tuaj ntawd, rov mus txog tom tus thawj tubrog tsev, ua ciav tus tubtxib twb zoo lawm.

Yexus Tsa Tug Pojntsuam Tus Tub Sawv Rov Qab Los

11Tom qab ntawd tsis ntev Yexus mus rau hauv lub nroog Na-is, Yexus cov thwjtim thiab ib co neeg coob coob nrog nws mus. 12Thaum Yexus mus txog ntawm lub roojvag uas mus rau hauv lub nroog, txawm muaj neeg kwv ib tug tuag tawm tuaj txog ntawd. Tus tuag ntawd yog ib tug pojntsuam tus tub, tus pojntsuam ntawd muaj tib tug tub xwb. Cov neeg coob coob uas nyob hauv nroog ntawd nrog nws tuaj. 13Thaum tus Tswv pom tus pojniam ntawd, tus Tswv hlub nws heev, thiab hais tias, “Koj tsis txhob quaj.” 14Yexus txawm txav zog mus tuav nkaus lub hleb, ces cov neeg uas kwv lub hleb txawm nres, Yexus hais tias, “Tus hluas! Kuv hais rau koj tias, koj cia li sawv tsees!” 15Tus tuag ntawd txawm sawv tsees zaum nrog lawv tham, Yexus coj nws mus rau nws niam.
16Cov neeg ntawd ntshai kawg li, thiab lawv qhuas Vajtswv hais tias, “Muaj ib tug cev Vajtswv lus uas muaj hwjchim heev twb los rau hauv peb cov lawm!” Thiab lawv hais tias, “Vajtswv twb los cawm nws haivneeg lawm!”
17Zaj uas Yexus ua no nrov ncha moo lug mus thoob plaws hauv lub xeev Yudas thiab tej cheebtsam uas nyob ibncig ntawd.

Yauhas Txib Nws Cov Thwjtim Mus Nug Yexus

(Mathais 11.2-19)

18Yauhas cov thwjtim qhia tej no huv tibsi rau Yauhas mloog, Yauhas hu nws ob tug thwjtim los 19thiab kom nkawd mus cuag tus Tswv thiab nug hais tias, “Koj puas yog tus uas Yauhas hais tias yuav los lossis peb tseem yuav tos dua lwm tus?”
20Thaum nkawd mus txog ntawm Yexus, nkawd hais tias, “Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej, kom wb tuaj nug koj saib, koj puas yog tus uas yuav los lossis peb tseem yuav tos dua lwm tus?”
21Lub sijhawm ntawd Yexus kho cov neeg uas muaj mob ntau leej zoo, nws ntiab dab tawm ntawm cov neeg uas raug dab thiab nws kho cov neeg digmuag ntau leej pom kev. 22Yexus teb ob tug uas Yauhas txib tuaj hais tias, “Neb cia li rov qab mus qhia tej uas neb pom thiab neb hnov rau Yauhas hais tias cov neeg digmuag rov pom kev, cov neeg tuag ceg mus taus kev, cov neeg mob ruas zoo, cov neeg lagntseg hnov lus, cov neeg uas tuag lawm sawv rov los thiab twb muaj neeg mus qhia txojmoo zoo rau cov neeg txomnyem lawm. 23Tus uas ntseeg kuv, tus ntawd yuav tau koob hmoov!”
24Thaum ob tug uas Yauhas txib tuaj rov qab mus lawm, Yexus qhia Yauhas zaj rau cov neeg coob coob ntawd mloog hais tias, “Thaum nej mus cuag Yauhas tom roob mojsab qhua, nej mus saib dabtsi? Nej mus saib tus tauj uas cua tshuab rawv mus rawv los los? 25Nej mus saib dabtsi? Nej mus saib tus neeg ua hnav tej tsoos tsho zoo zoo los? Tsuas yog cov neeg uas nyob hauv vajntxwv lub loog thiaj tau hnav zoo thiab tau noj seem noj so xwb! 26Nej qhia rau kuv saib, nej mus saib dabtsi? Nej mus saib ib tug uas cev Vajtswv lus los? Yog lawm, tiamsis kuv qhia rau nej hais tias, tus uas nej pom ntawd muaj hwjchim loj dua ib tug cev Vajtswv lus. 27Rau qhov tus Yauhas no, yog tus uas Vajtswv Txojlus twb xub qhia tseg lawm: Vajtswv hais tias, ‘Kuv yuav txib kuv tus tubtxib ua koj ntej mus kho kev tos koj.’ 28Kuv qhia rau nej hais tias, Txhua tus uas yug los ntawm pojniam tsis muaj ib tug muaj hwjchim npaum li Yauhas; tiamsis tus uas yau tshaj saum Vajtswv lub tebchaws, tus ntawd tseem muaj hwjchim loj dua Yauhas thiab.”
29Tagnrho cov neeg uas hnov Yauhas qhia: Tsuas yog cov pejxeem thiab cov sau se thiaj ntseeg hais tias Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab lawv thov kom Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej. 30Tiamsis cov Falixais thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, tsis kam ua tej uas Vajtswv kom lawv ua, thiab tsis kam Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej.
31Yexus hais ntxiv tias, “Kuv yuav muab cov neeg tiam no piv rau dabtsi? Thiab lawv yuav zoo li cas? 32Lawv zoo ib yam li tej menyuam yaus uas ua si tom tshavpuam. Pab no hais rau pab tod hais tias, ‘Peb twb tshuab raj lawm, tiamsis nej tsis seevcev li! Peb quaj nyiav, tiamsis nej tsis mob siab!’ 33Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai rau dej, nws los, nws ua kevcai yoo mov thiab nws tsis haus cawv txiv hmab, nej thiaj hais tias, ‘Nws raug dab lawm!’ 34Neeg Leej Tub los, nws noj thiab haus, nej thiaj hais tias, ‘Nej saib tus neeg no! Nws noj loj thiab haus loj, nws nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum ua phoojywg!’ 35Txhua tus uas lees yuav Vajtswv lub tswvyim, lawv tes haujlwm yuav ua rau sawvdaws pom hais tias, Vajtswv yog tus uas muaj tswvyim tiag.”

Yexus Mus Hauv Tus Falixais Tsev

36Muaj ib tug Falixais hu Yexus mus nrog nws noj hmo, Yexus txawm mus rau hauv tus Falixais tsev thiab zaum noj mov. 37Muaj ib tug pojniam nyob hauv lub nroog ntawd, nws yog ib tug neeg ua txhaum. Nws hnov hais tias Yexus mus noj mov hauv tus Falixais tsev, nws nqa ib hwj roj tsw qab 38tuaj sawv sab tom qab ncaj ntawm Yexus kotaw, nws quaj kua muag los ntub Yexus ob txhais kotaw, thiab muab nws cov plaubhau los so, nws nwj Yexus kotaw thiab muab cov roj tsw qab hliv ywg Yexus kotaw. 39Thaum tus Falixais uas hu Yexus los noj mov pom li ntawd, nws xav hais tias, “Yog tus no yog ib tug cev Vajtswv lus tiag, nws yeej yuav paub hais tias tus pojniam uas kov nws ntawd, yog ib tug neeg txhaum!”
40Yexus hais rau tus Falixais ntawd hais tias, “Ximoos, kuv muaj ib lo lus xav hais rau koj.”
 Ximoos teb hais tias, “Tau los mas xibhwb, koj cia li hais.”
41Yexus txawm hais tias, “Muaj ob tug txivneej tshuav ib tug yawg nqi. Ib tug tshuav tsib puas lub nyiaj, ib tug tshuav tsib caug lub nyiaj. 42Nkawd puavleej tsis muaj nyiaj them tus yawg ntawd, ces tus yawg ntawd txawm zam nqi rau nkawd huv tibsi. Yog li, ob tug ntawd, tus twg yuav nco tus yawg ntawd txiaj ntsig heev dua?”
43Ximoos teb hais tias, “Kuv xav hais tias, yog tus uas tus yawg ntawd zam nqi ntau rau.”
 Yexus teb hais tias, “Yog li koj hais lawm.”
44Yexus tig mus saib tus pojniam ntawd, thiab hais rau Ximoos hais tias, “Koj puas pom tus pojniam no? Kuv tuaj txog hauv koj tsev, koj twb tsis muab dej ntxuav kuv kotaw, tiamsis tus pojniam no muab nws cov kua muag ntxuav kuv kotaw, thiab muab nws cov plaubhau so. 45Kuv tuaj, koj tsis nwj kuv, tiamsis txij thaum kuv tuaj txog hauv koj tsev, tus pojniam no nwj kuv txhais kotaw tsis tseg li. 46Koj twb tsis muab roj tsw qab pleev kuv taubhau, tiamsis tus pojniam no muab roj tsw qab hliv ywg kuv ob txhais kotaw. 47Kuv qhia rau koj hais tias, qhov uas tus pojniam no muaj kev hlub loj npaum li no, qhia hais tias Vajtswv twb zam nws tej kev txhaum huv tibsi lawm. Tiamsis tus uas Vajtswv zam txim tsawg, tus ntawd yeej nco Vajtswv txiaj ntsig tsawg.”
48Yexus hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Kuv twb zam txim rau koj lawm.”
49Cov neeg uas nrog Yexus noj mov ntawd, lawv xav hais tias, “Tus no yog leejtwg, nws thiaj zam txim tau?”
50Yexus hais rau tus pojniam ntawd hais tias, “Koj txojkev ntseeg twb cawm tau koj dim lawm; koj cia li mus kaj siab lug.”