7

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Dĭng Buăl Khua Kahan Rôm

(Mat 8:5-13)

1Leh Yêsu bi ruê̆ jih klei Ñu blŭ anăn kơ phung ƀuôn sang, Ñu mŭt hlăm ƀuôn Kapernum. 2Sa čô khua kahan kơ sa êtuh čô mâo sa čô dĭng buăl ñu khăp snăk, dôk ruă, giăm djiê. 3Tơdah ñu hmư̆ hing kơ Yêsu, ñu tiŏ nao phung khua mduôn phung Yuđa akâo kơ Yêsu hriê bi hlao dĭng buăl ñu. 4Tơdah phung anăn truh kơ Yêsu, digơ̆ kwưh kơ Yêsu hŏng jih ai tiê, lač, “Ñu năng kơ ih ngă klei anăn kơ ñu, 5kyuadah ñu khăp kơ găp djuê drei, leh anăn ñu mdơ̆ng leh kơ drei sa boh sang bi kƀĭn.” 6Yêsu nao mbĭt hŏng digơ̆. Tơdah Yêsu giăm truh kơ sang, khua kahan anăn tiŏ nao găp ñu kơ Yêsu, lač, “Ơ Khua Yang, đăm bi dleh ih pô ôh, kyuadah kâo amâo năng ôh jum ih mŭt hlăm sang kâo. 7Kyuanăn kâo mĭn kâo pô kăn năng rei nao kơ ih. Ƀiădah brei ih mtă sa boh, leh anăn dĭng buăl kâo srăng hlao. 8Kyuadah kâo msĕ mơh jing sa čô dôk ti gŭ klei dưi arăng, leh anăn mâo phung kahan dôk ti gŭ klei dưi kâo. Kâo lač kơ sa čô, ‘Nao bĕ,’ leh anăn ñu nao; kơ sa čô mkăn, ‘Hriê bĕ,’ leh anăn ñu hriê; leh anăn kơ dĭng buăl kâo, ‘Ngă snei,’ leh anăn ñu ngă yơh.” 9Tơdah Yêsu hmư̆ klei anăn, Ñu bi kngăr kơ khua kahan anăn, leh anăn wir dlăng leh anăn lač kơ phung lu tui hlue Ñu, “Kâo hưn kơ diih, wăt hlăm čar Israel kâo amâo tuôm ƀuh ôh klei đăo prŏng msĕ snăn.” 10Tơdah phung mnuih khua kahan tiŏ nao anăn lŏ wĭt ti sang, digơ̆ ƀuh dĭng buăl anăn hlao leh.

Yêsu Lŏ Bi Hdĭp Sa Čô Anak Êkei Mniê Djiê Ung

11Hruê êdei, Yêsu nao kơ sa boh ƀuôn bi anăn Nain. Phung ƀĭng kna Ñu leh anăn lu mnuih nao mbĭt hŏng Ñu. 12Tơdah Ñu giăm truh ti ƀăng jang ƀuôn, nĕ anei arăng kkung sa čô mnuih djiê, anak êkei sa čô mniê djiê ung, gơ̆ mâo knŏng sa čô anak anăn. Leh anăn mâo lu mnuih mơ̆ng ƀuôn nao mbĭt hŏng mniê anăn. 13Tơdah Khua Yang ƀuh mniê anăn, Ñu mâo klei pap leh anăn lač kơ gơ̆, “Đăm hia ôh.” 14Ñu nao giăm ruêh bông, leh anăn phung kkung dôk hĕ. Ñu lač, “Ơ êkei dam, kâo lač kơ ih, kgŭ bĕ!” 15Pô djiê anăn kgŭ dôk leh anăn dơ̆ng blŭ. Yêsu jao gơ̆ kơ amĭ gơ̆. 16Jih jang mnuih huĭ sơăi, leh anăn diñu mpŭ mni kơ Aê Diê, lač, “Sa čô khua pô hưn êlâo prŏng truh leh ti krah drei,” leh anăn “Aê Diê hriê čhưn leh hŏng phung ƀuôn sang Ñu.” 17Arăng yăl dliê klei Yêsu ngă anei tar ƀar čar Yuđa leh anăn hlăm jih krĭng jŭm dar.

Phung Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem Tiŏ Nao kơ Yêsu

(Mat 11:2-19)

18Phung ƀĭng kna Y-Yôhan hưn kơ Y-Yôhan jih jang klei anăn. Ñu iêu dua čô ƀĭng kna ñu, 19leh anăn tiŏ nao digơ̆ kơ Yêsu, lač, “Ih jing Pô srăng hriê mơ̆, amâodah hmei srăng dôk guôn Pô mkăn?” 20Tơdah phung anăn truh kơ Yêsu, digơ̆ lač, “Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem tiŏ hriê hmei kơ ih lač, ‘Ih jing Pô srăng hriê mơ̆, amâodah hmei srăng dôk guôn Pô mkăn?’ ” 21Mông anăn Yêsu bi hlao lu mnuih ruă, duam, mnuih yang jhat ngă, leh anăn Ñu brei lu mnuih bum ală lŏ dưi ƀuh mngač. 22 Ñu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Nao hưn bĕ kơ Y-Yôhan ya klei diih ƀuh leh anăn hmư̆ leh: phung bum ală lŏ dưi ƀuh mngač, phung đŭt jơ̆ng thâo êbat, phung djŏ phŭng lŏ jing doh, phung kngăl lŏ dưi hmư̆, phung djiê lŏ hdĭp, leh anăn phung ƀun ƀin dưi hmư̆ klei mrâo mrang jăk. 23Jăk mơak yơh hlei pô amâo têč hnêč ôh kyua kâo!”
24Tơdah phung Y-Yôhan tiŏ nao wĭt leh, Yêsu dơ̆ng blŭ kơ phung lu klei djŏ kơ Y-Yôhan: “Ya klei diih nao leh čiăng dlăng hlăm kdrăn tač? Sa ƀĕ mbô angĭn thut êyuh mơ̆? 25Snăn ya klei diih nao leh čiăng dlăng? Sa čô êkei hơô ao siam mơ̆? Nĕ anei, phung hơô ao siam leh anăn hdĭp mdrŏng sah dôk hlăm wăl sang phung mtao. 26Snăn ya klei diih nao leh čiăng dlăng? Sa čô khua pô hưn êlâo mơ̆? Ơ, kâo hưn kơ diih, pô yuôm hĭn kơ sa čô khua pô hưn êlâo mơh. 27 Kơ pô anăn yơh Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei:
  ‘Nĕ anei, kâo tiŏ nao pô hưn klei kâo êlâo kơ ih,
   pô srăng mkra êlan ih êlâo kơ ih truh.’
28Kâo hưn kơ diih, đơ phung mnuih mniê kkiêng leh, amâo mâo pô prŏng hĭn kơ Y-Yôhan ôh; ƀiădah pô điêt hĭn hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê jing prŏng hĭn kơ ñu.”
29 Digơ̆ hmư̆ klei anăn, jih jang phung ƀuôn sang wăt phung rĭng jia bi sĭt kơ Aê Diê jing kpă, kyua digơ̆ tŭ leh klei ƀaptem Y-Yôhan. 30Ƀiădah phung Pharisi leh anăn phung khua klei bhiăn hngah klei Aê Diê čuăn kơ diñu, kyua diñu amâo tŭ ôh klei ƀaptem Y-Yôhan.
31“Hŏng kâo srăng bi hmô phung mnuih ênuk anei lĕ, leh anăn hlei msĕ si diñu? 32Diñu jing msĕ si phung hđeh dôk gŭ hlăm anôk sang mnia leh anăn bi iêu hdơ̆ng diñu snei,
  ‘Hmei ayŭ leh đĭng buôt kơ diih,
   ƀiădah diih amâo kdŏ ôh;
  hmei čŏk leh,
   ƀiădah diih amâo hia ôh.’
33Kyuadah Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem hriê leh amâo ƀơ̆ng kpŭng leh anăn amâo mnăm kpiê ôh, leh anăn diih lač, ‘Ñu mâo yang jhat.’ 34Anak Mnuih hriê leh huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm, leh anăn diih lač, ‘Nĕ anei, sa čô khăp ƀơ̆ng huă, mnăm, mah jiăng hŏng phung rĭng jia leh anăn phung soh!’ 35Ƀiădah klei thâo mĭn arăng yap djŏ tui si jih jang boh ñu.”

Yêsu Dôk Hlăm Sang Y-Simôn Sa Čô Pharisi

36Sa čô Pharisi jak Yêsu huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng ñu, Yêsu mŭt hlăm sang pô anăn leh anăn dôk huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng ñu. 37Leh anăn nĕ anei, mâo sa čô mniê soh hlăm ƀuôn anăn, tơdah gơ̆ thâo Yêsu dôk huă ƀơ̆ng hlăm sang sa čô Pharisi anăn, gơ̆ djă ba sa boh giêt yuôm bŏ hŏng êa ƀâo mngưi. 38Gơ̆ dôk dơ̆ng ti tluôn giăm jơ̆ng Yêsu. Gơ̆ dơ̆ng bi msah jơ̆ng Yêsu hŏng êa ală gơ̆, leh anăn sut jơ̆ng Yêsu hŏng ƀŭk gơ̆, čŭm leh anăn mia jơ̆ng Yêsu hŏng êa ƀâo mngưi anăn. 39Êkei Pharisi pô jak Yêsu ƀuh klei anăn, ñu mĭn snei, “Tơdah êkei anei jing sa čô khua pô hưn êlâo, ñu thâo kral leh hlei mniê pô ruêh ñu anei leh anăn si gơ̆ jing, kyuadah gơ̆ jing sa čô mniê soh.” 40Yêsu lač kơ ñu, “Ơ Y-Simôn, kâo mâo klei čiăng lač kơ ih.” Ñu lač, “Ơ Nai, ya klei anăn?” 41“Sa čô mnuih mâo dua čô đuôm nư ñu. Sa čô đuôm nư êma êtuh đơniê leh anăn sa čô mkăn êma pluh. 42Ƀiădah tơdah digơ̆ amâo dưi tla ôh, ñu bi êngiê hĕ nư digơ̆. Snăn hlei pô hlăm phung digơ̆ srăng khăp kơ ñu lu hĭn?” 43Y-Simôn lŏ wĭt lač, “Kâo mĭn pô ñu bi êngiê nư lu hĭn.” Yêsu lač kơ ñu, “Ih mĭn djŏ leh.” 44Leh anăn Ñu wir dlăng kơ mniê anăn leh anăn lač kơ Y-Simôn, “Ih ƀuh mơ̆ mniê anei? Kâo mŭt leh hlăm sang ih, leh anăn ih amâo brei êa kơ kâo rao jơ̆ng ôh. Ƀiădah bi mniê anei, gơ̆ bi msah leh jơ̆ng kâo hŏng êa ală gơ̆ leh anăn sut hŏng ƀŭk gơ̆. 45Ih amâo tuôm čŭm kâo ôh, ƀiădah dơ̆ng mơ̆ng kâo mŭt, gơ̆ amâo mdei ôh čŭm jơ̆ng kâo. 46Ih amâo tuôm trôč êa ƀâo mngưi ti boh kŏ kâo ôh, ƀiădah gơ̆ trôč leh êa ƀâo mngưi ti jơ̆ng kâo. 47Kyuanăn kâo hưn kơ ih, klei soh gơ̆ lu mâo klei pap brei leh, kyuanăn gơ̆ khăp lu. Ƀiădah pô mâo klei pap ƀiă khăp ƀiă.” 48Leh anăn Ñu lač kơ mniê anăn, “Klei soh ih mâo klei pap brei leh.” 49Snăn phung dôk huă mbĭt hŏng Ñu dơ̆ng bi lač hdơ̆ng diñu pô, “Hlei pô anei, pap brei wăt klei soh?” 50Yêsu lač kơ mniê anăn, “Klei ih đăo bi mtlaih ih leh. Nao bĕ êđăp ênang.”