Maa^laa^ki

Biux Mengh Waac

Maa^laa^ki Sou se Yesu maiv gaengh cuotv seix 500 caux 400 hnyangx mbu'ndongx, dongh aengx ceix liuz yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv nqa'haav nyei ziangh hoc fiev daaih. Gauh longc jienv jiex, Maa^laa^ki oix heuc sai mienh caux zuangx baeqc fingx ziepc zuoqv nyei caux Tin-Hungh aengx siang-liepc nzunc ngaengc waac. Buatc duqv mengh nyei, Tin-Hungh nyei mienh zoux maiv puix Tin-Hungh yaac bungx huaang zaangc Tin-Hungh nyei jauv. Sai mienh caux baeqc fingx pienx Tin-Hungh, maiv fongc horc horpc zuqc fongc horc ziec nyei ga'naaiv, yaac maiv ziux Tin-Hungh njaaux nyei waac yiem. Mv baac Ziouv oix daaih siemv zuiz, fioux ninh nyei mienh cing-nzengc daaih, yaac oix paaiv dauh ninh nyei douc fienx mienh mingh ndaangc liuc leiz ziangx jauv aengx zunh ninh nyei ngaengc waac.

Sou Gorngv

1:1-2:16 I^saa^laa^en Mienh nyei zuiz
2:17-4:6 Tin-Hungh siemv zuiz yaac korv-lienh mienh