2

1Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau cov povthawj tias, “Tej lus no yog kuv hais rau nej: 2Nej yuav tsum ua nej tes haujlwm kom kuv tau ntsejmuag. Yog nej tsis mloog kuv hais, kuv yuav foom tsis zoo rau nej. Kuv yuav foom tsis zoo rau tej khoom uas luag coj tuaj pub rau nej. Qhov tseeb, kuv twb foom tsis zoo rau tej ntawd lawm, vim nej tsis ua raws li kuv tej lus. 3Kuv yuav rau txim rau nej cov menyuam thiab yuav muab tej tsiaj uas nej coj tuaj tua fij rau kuv ntawd cov quav pleev nej ntsejmuag, thiab kuv yuav coj nej mus pov rau ntawm qhov chaw uas pov tej quav tsiaj. 4Thaum ntawd nej yuav paub hais tias kuv twb hais rau nej lawm, kom kuv tej lus cog tseg rau cov povthawj uas yog cov Levis cov xeebntxwv yuav nyob mus ibtxhis.
5“Hauv kuv cov lus cog tseg, kuv coglus hais tias kuv yuav pub kom lawv muaj sia ntev thiab nyob kaj siab lug, thiab kuv pub tej no rau lawv kom lawv hwm kuv. Thaum ntawd lawv puavleej hwm thiab ntshai kuv kawg li. 6Lawv yeej qhia tej zaj tseeb xwb, lawv tsis lam qhia tej zaj uas tsis yog li. Lawv ua neej raws li kuv lub siab nyiam; tsis yog lawv coj ncaj xwb, tiamsis lawv tseem pab tau coob leej tso txojkev ua phem tseg thiab. 7Cov povthawj yog cov uas qhia kom sawvdaws paub Vajtswv tseeb. Tsimnyog tej neeg mus cuag cov povthawj kom lawv qhia sawvdaws paub ua lub neej haum kuv siab, rau qhov cov povthawj yog cov uas cev tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus.
8“Tiamsis nimno nej cov uas yog povthawj tau tso txojkev tseeb tseg lawm. Tej lus uas nej qhia twb ua rau coob leej mus ua txhaum lawm. Nej rhuav tej lus uas kuv cog tseg rau nej. 9Yog li ntawd, kuv yuav ua kom cov Yixalayees saib tsis taus nej, rau qhov nej tsis ua raws li kuv tej lus qhia, thaum nej qhia kuv haivneeg, nej tsis qhia sawvdaws ib yam.”

Cov Neeg Tsis Muab Siab Npuab Vajtswv

10Puas yog peb sawvdaws koom ib leeg txiv? Puas yog tib tug Vajtswv tsim peb sawvdaws xwb? Vim li cas peb rhuav tej lus cog tseg uas peb ib leeg coglus rau ib leeg. Thiab vim li cas peb thiaj thuam tej lus uas Vajtswv tau cog tseg rau peb cov yawgkoob lawm? 11Cov Yudas tsis ua raws li tej lus uas lawv cog tseg rau Vajtswv lawm, lawv ua tej kev phem kev qias nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws hauv lub tebchaws. Lawv tau ua rau lub Tuamtsev uas Vajtswv hlub kawg nkaus tsis huv lawm. Cov txivneej tau mus yuav tej ntxhais uas pe lwm haivneeg tej vajtswv los ua pojniam. 12Thov tus TSWV muab cov neeg uas ua li ntawd tshem tawm hauv cov Yixalayees mus kom tas, thiab tsis txhob pub lawv nrog peb haivneeg koom coj tej khoom tuaj fij rau tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus ntxiv li lawm.
13Muaj dua ib yam uas nej ua, nej tuaj quaj ua kua muag los ntub tus TSWV lub thaj tas, vim nws tsis yuav tej khoom uas nej coj tuaj fij rau nws. 14Nej tseem muaj plhus nug hais tias, vim li cas nws thiaj tsis yuav tej khoom fij ntawd? Nws tsis yuav rau qhov nws paub hais tias koj tsis ua raws li tej lus cog tseg rau tus pojniam uas koj yuav thaum koj tseem hluas. Nws yog koj txij nkawm, tiamsis koj rhuav tej lus uas koj cog tseg rau nws lawm. Txawm yog koj tau coglus rau Vajtswv hais tias, koj yuav muab lub siab npuab nws los koj tsis ua raws li koj hais. 15Puas yog Vajtswv twb muab koj los koom ua ib lub cev thiab ib lub siab nrog nws lawm? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Twb yog nws xav kom neb muaj tub muaj ki uas yog Vajtswv haivneeg tiag. Yog li ntawd nej tsis txhob rhuav tej lus uas nej cog tseg rau nej tus pojniam lawm. 16Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, “Kuv ntxub txojkev sib nrauj heev. Kuv ntxub thaum uas muaj ib tug twg ua nruj ua tsiv rau nws tus pojniam. Nej yuav tsum nco ntsoov tsis txhob rhuav nej tej lus cog tseg uas hais tias nej yuav muab siab npuab nej tus pojniam.”

Hnub Vajtswv Txiav Txim Los Ze Lawm

17Nej ua rau tus TSWV dhuav nej tej lus hais kawg li. Tiamsis nej tseem nug hais tias, “Peb ua rau tus TSWV dhuav li cas?” Nej ua rau nws dhuav thaum uas nej hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus xav hais tias txhua tus uas ua txhaum puavleej yog neeg zoo; thiab hais tias, nws yeej nyiam lawv.” Lossis nej nug hais tias, “Vajtswv tus uas ncaj ncees nyob qhov twg?”