3

Sứ Giả Sẽ Ðến

1“Nầy, Ta sẽ sai sứ giả Ta đến. Người sẽ dọn đường trước mặt Ta. Rồi Chúa, Ðấng các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình đi vào Ðền Thờ của Ngài; sứ giả của giao ước, người các ngươi mong muốn, này, người ấy đến,” CHÚA các đạo quân phán.
2Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài xuất hiện? Vì Ngài sẽ như lửa hừng của thợ bạc, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3Giống như người thợ bạc ngồi luyện bạc, Ngài sẽ tẩy luyện con cháu của Lê-vi, Ngài sẽ làm họ tinh sạch như vàng và bạc. Rồi CHÚA sẽ có những người mang của lễ dâng lên Ngài trong sự công chính. 4Bấy giờ những của lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ được CHÚA đoái nhận, như những ngày xa xưa, như những năm về trước.
5“Ta sẽ đến gần các ngươi để phán xét. Ta sẽ nhanh chóng làm chứng nghịch lại bọn phù thủy, những kẻ ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền lương của người làm công, những kẻ áp bức cô nhi quả phụ, những kẻ tước đoạt công lý của kiều dân, và những kẻ không kính sợ Ta,” CHÚA các đạo quân phán.

Lấy Trộm của CHÚA

6“Thật vậy, Ta là CHÚA, Ta không hề thay đổi. Nhờ vậy các ngươi, hỡi dòng dõi của Gia-cốp, đã không bị diệt vong. 7Từ thời tổ tiên của các ngươi, các ngươi đã quay bỏ và không vâng giữ các quy luật của Ta. Hãy trở lại với Ta, Ta sẽ trở lại với các ngươi,” CHÚA các đạo quân phán. “Nhưng các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi sẽ trở lại như thế nào?’
8Một người có thể lấy trộm của Ðức Chúa Trời sao? Thế mà các ngươi đã lấy trộm của Ta. Các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi đã lấy trộm của Ngài như thế nào?’
 Các ngươi đã lấy trộm trong các phần mười và trong các của dâng.
9Các ngươi bị nguyền rủa, vì cả nước các ngươi đã lấy trộm của Ta. 10Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Từ nay, các ngươi khá lấy điều nầy thử Ta,” CHÚA các đạo quân phán, “xem Ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. 11Vì các ngươi, Ta sẽ ngăn cấm côn trùng, không cho chúng cắn phá hoa màu trong ruộng rẫy các ngươi, không để nho ngoài đồng của các ngươi rụng khi trái còn non,” CHÚA các đạo quân phán. 12“Bấy giờ mọi nước sẽ khen các ngươi là có phước, đất nước các ngươi sẽ là đất nước đẹp tươi,” CHÚA các đạo quân phán.
13CHÚA phán, “Các ngươi đã nói những lời chói tai chống lại Ta, thế mà các ngươi còn hỏi, ‘Chúng tôi đã nói những gì chống lại Ngài?’
14Các ngươi nói rằng, ‘Thờ phượng Ðức Chúa Trời chỉ là vô ích. Chúng tôi có được gì khi vâng giữ các điều răn của Ngài, và bước đi trước mặt CHÚA các đạo quân như những kẻ khóc than chăng? 15Bây giờ, chúng tôi cho rằng kẻ kiêu ngạo là có phước. Rõ ràng rằng những kẻ làm ác được thịnh vượng; ngay cả những kẻ dám thách đố Ðức Chúa Trời cũng chẳng hề hấn gì.’”

Phần Thưởng của Người Trung Tín

16Những người kính sợ CHÚA đã tâm sự với nhau. CHÚA đã lắng nghe và đã nghe rất rõ. Những gì thuộc về những người kính sợ CHÚA và tôn kính danh Ngài đều được ghi xuống trong một cuộn sách trước mặt Ngài, để được ghi nhớ mãi.
17CHÚA các đạo quân phán, “Chúng sẽ thuộc về Ta. Trong ngày Ta ra tay hành động, chúng sẽ là những bửu vật của Ta. Ta sẽ chừa chúng lại, như người cha chừa đứa con biết phụng dưỡng mình vậy. 18Khi ấy, một lần nữa, các ngươi sẽ thấy sự khác biệt giữa những người ngay lành và những kẻ gian ác, giữa những người thờ phượng Ðức Chúa Trời và những kẻ không thờ phượng Ngài.”