3

1 “Nĕ anei, kâo srăng tiŏ nao pô hưn kơ kâo čiăng mkra êlan ti anăp kâo. Leh anăn Khua Yang pô diih duah srăng hriê bhiâo riâo rit kơ sang yang ñu, pô hưn kơ klei bi mguôp, hŏng ñu diih mâo klei mơak. Nĕ anei, ñu srăng hriê,” Yêhôwa kơ phung kahan lač. 2 Ƀiădah hlei pô dưi tŭ hruê ñu hriê? Leh anăn hlei pô đưi dôk dơ̆ng tơdah ñu bi êdah? Kyuadah ñu srăng jing msĕ si pui pô tuh tia bi doh, msĕ si kƀu phung bi doh čhiăm. 3Ñu srăng dôk gŭ jing msĕ si pô tuh tia leh anăn pô bi doh prăk; ñu srăng bi doh phung anak êkei Y-Lêwi leh anăn bi doh digơ̆ msĕ si mah leh anăn prăk, tơl diñu ba kơ Yêhôwa mnơ̆ng myơr hŏng klei kpă ênô. 4Hlăk anăn mnơ̆ng phung Yuđa leh anăn phung ƀuôn sang Yêrusalem myơr srăng bi mơak kơ Yêhôwa, msĕ si hlăm hruê mphŭn dô leh anăn msĕ si ênuk đưm đă. 5“Hlăk anăn kâo srăng hriê giăm diih kơ klei phat kđi; kâo srăng jing sa čô pô ruăt hưn bi kdơ̆ng hŏng phung mjâo, hŏng phung tlĕ piu, hŏng phung kat asei luar, hŏng phung mkhư̆ klei mưn kơ phung mă bruă, phung ktư̆ juă mniê djiê ung leh anăn anak êrĭt, hŏng phung bi wơr dliê phung tue, ƀiădah amâo huĭ mpŭ kơ kâo ôh,” Yêhôwa lač.

Klei Myơr Sa Kdrêč Hlăm Pluh

6“Kyuadah kâo gơ̆ Yêhôwa amâo thâo mlih ôh; kyuanăn diih, Ơ phung anak êkei Y-Yakôp amâo rai tuč ôh. 7Dơ̆ng mơ̆ng ênuk phung aê diih, diih klah đuĕ leh mơ̆ng klei bhiăn kâo leh anăn amâo djă pioh digơ̆ ôh. Lŏ wĭt bĕ kơ kâo, leh anăn kâo srăng lŏ wĭt kơ diih,” Yêhôwa kơ phung kahan lač. “Ƀiădah diih lač, ‘Si klei hmei srăng lŏ wĭt lĕ?’ ” 8“Mnuih srăng tlĕ mơ̆ng Aê Diê mơ̆? Ƀiădah diih dôk tlĕ dŏ kâo. Ƀiădah diih lač, ‘Ya klei hmei tlĕ dŏ ih?’ Hlăm dŏ sa kdrêč hlăm pluh diih leh anăn hlăm mnơ̆ng diih myơr. 9Arăng tăm pah kơ diih leh hŏng sa klei tăm pah, jih găp djuê diih, kyuadah diih dôk tlĕ dŏ kâo. 10 Djă ba bĕ bi ênŭm jih dŏ sa kdrêč hlăm pluh kơ sang pioh ngăn, čiăng bi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm sang kâo. Hŏng klei anăn brei diih lông dlăng kâo,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Thâodah kâo amâo srăng pŏk ƀăng bhă điêt hlăm adiê kơ diih leh anăn tuh kơ diih sa klei jăk jĭn êbeh dlai. 11Kyua diih kâo srăng ƀuah kơ mnơ̆ng bi rai, snăn ñu amâo srăng bi rai ôh boh mơ̆ng lăn diih; leh anăn phŭn boh kriăk ƀâo diih hlăm hma amâo srăng kƀah boh ôh,” Yêhôwa kơ phung kahan lač. 12“Hlăk anăn jih jang phung găp djuê mnuih srăng pia kơ diih phung jăk mơak yơh, kyuadah diih srăng jing sa boh čar klei mơak,” Yêhôwa kơ phung kahan lač.

Klei Mdê Phung Kpă Ênô hŏng Phung Ƀai

13“Klei diih blŭ jing khăng hŏng kâo,” Yêhôwa lač, “Ƀiădah diih lač, ‘Si klei hmei blŭ bi kdơ̆ng hŏng ih leh?’ 14Diih lač leh, ‘Amâo yuôm ôh mă bruă kơ Aê Diê. Ya yuôm hmei gưt klei ñu mtă amâodah êbat hŏng klei kơŭ kyăm ti anăp Yêhôwa kơ phung kahan? 15Snăn ară anei hmei pia phung mgao jăk mơak yơh, phung ƀai amâo djŏ knŏng čăt đĭ ôh, ƀiădah diñu tlaih mâo klei bi kmhal tơdah diñu lông dlăng Aê Diê.’ ”
16Leh anăn phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa bi blŭ hdơ̆ng diñu; Yêhôwa mđing knga leh anăn dôk hmư̆ diñu. Leh anăn arăng čih sa pŏk hdruôm hră bi hdơr ti anăp Yêhôwa kơ phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa leh anăn mpŭ leh kơ anăn gơ̆. 17“Diñu srăng jing dŏ kâo,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Diñu srăng jing dŏ pioh knŏng kơ kâo ti hruê kâo ngă, leh anăn kâo srăng hơưi kơ diñu msĕ si sa čô ama hơưi kơ anak êkei ñu pô mă bruă kơ ñu. 18Leh anăn lŏ sa bliư̆ diih srăng yap mdê phung kpă ênô hŏng phung ƀai, phung mă bruă kơ Aê Diê hŏng phung amâo mă bruă kơ ñu ôh.”