4

1Kìa! Ngày ấy sắp đến, với lửa cháy rực như lò. Kẻ kiêu căng gian ác sẽ bị đốt như rạ, thiêu luôn cả rễ, không chừa gì cả. Chúa Hằng Hữu vạn quân phán vậy.
2Nhưng cho các người là những người kính sợ Danh Ta, Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên, cánh Ngài có quyền chữa bệnh. Các ngươi sẽ bước đi, nhảy nhót như bò con vừa ra khỏi chuồng. 3Các ngươi sẽ chà đạp kẻ ác như tro bụi dưới chân, trong ngày Ta đang chuẩn bị. Chúa Hằng Hữu vạn quân phán vậy.
4Các ngươi phải ghi nhớ các luật lệ, quy tắc và chỉ thị Ta truyền cho toàn dân Y-sơ-ra-ên qua Mai-sen, đầy tớ Ta tại núi Hô-rếp.
5Kìa! Ta sẽ sai nhà tiên tri Ê-li đến trước ngày lớn và khủng khiếp của Chúa Hằng Hữu. Người sẽ làm cho lòng cha con thuận hòa, để khỏi bị Ta đến tiêu diệt đất đai.