4

Yawmsaub nub saamswm lug

1Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Nub ntawd yeej saamswm lug yog nub kws yuav hlawv kub nyab yaam le lub qhov txus. Cov tuabneeg khaav theeb hab cov ua phem suavdawg yuav ua quav nyaab mas nub kws saamswm lug hov yuav hlawv puab kub nyab huvsw, tsw tshuav caag tsw tshuav ceg hlo le. 2Tassws lub nub kws coj kev ncaaj nceeg hab muaj tis txawj khu mob yuav tawm tuaj rua mej cov kws puab ntshai kuv lub npe. Mej yuav dha paaj pawg tawm moog yaam nkaus le tej mivnyuas nyuj dha tawm huv nkuaj. 3Mej yuav tsuj pis ntag cov tuabneeg limham, tsua qhov puab yuav zoo yaam le tej moov tshauv huv mej xwb taw rua nub kws kuv txav txem.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.
4“Ca le ncu ntsoov kuv tug qhev Mauxe txuj kevcai, yog tej kaab kev hab tej kevcai kws kuv muab cob rua nwg ntawm lub roob Haule rua cov Yixayee suavdawg lawd.
5“Saib nawj, kuv yuav xaa Eliya kws ua xwbfwb cev lug lug rua mej ua ntej Yawmsaub nub tseem ceeb hab ntshai kawg lug. 6Mas nwg yuav ua rua leej txwv lub sab tig moog xwb rua cov mivnyuas hab ua rua cov mivnyuas lub sab tig moog xwb rua leej txwv. Yog tsw ua le ntawd kuv yuav lug tsawm foom lub tebchaws hov.”