4

Ziouv Nyei Hnoi Oix Taux

1Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Mangc maah! Wuov norm hnoi oix taux, yaac oix hnangv domh douz nor. Ceng-hlo nyei mienh caux orqv mienh yietc zungv oix zuqc douz buov qui nzengc hnangv buov mbiauh nqaauv gorn, liemh nqaauv liemh nzungh maiv zengc yietc deix. 2Mv baac weic taaih yie nyei mbuox wuov deix mienh, maaih baengh fim nyei jauv oix cuotv daaih hnangv mba'hnoi nor. Ninh nyei nyutc yaac oix aengv cuotv zorc baengc. Meih mbuo ziouc duqv cuotv mingh hnangv ngongh dorn duqv bungx cuotv laanh a'hneiv nyei ndiuh lungh. 3Yiem yie zoux naaiv deix sic wuov norm hnoi, meih mbuo zungv duqv caaiv jienv orqv mienh. Ninh mbuo ziouc hnangv saaiv yiem meih mbuo nyei zaux-ndiev nor.” Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.
4“Oix zuqc jangx jienv yie yiem Holepv Mbong bun yie nyei bou, Mose, liepc daaih nyei leiz-latc. Se weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh liepc nyei lingc caux leiz.
5“Mangc maah! Ziouv hlo haic, gamh nziex haic nyei hnoi maiv gaengh taux, yie zungv oix paaiv yie nyei douc waac mienh, ⟨E^li^yaa,⟩ daaih lorz meih mbuo ndaangc. 6Ninh oix bun zoux die nyei mienh caux ninh mbuo nyei fu'jueiv horpc hnyouv daaih, yaac bun fu'jueiv aengx caux ninh mbuo nyei die horpc daaih. Maiv zei aeqv, yie oix daaih bun wuov norm deic-bung zuqc mietc nzengc aqv.”