4

Hrơi Yahweh Hlak Rai

1Yahweh Dưi Kơtang laĭ tui anai, “Hrơi anŭn hlak rai tơdang abih bang ƀing pơgao ang laih anŭn ƀing sat ƀai či tŭ tơlơi arăng čuh hĭ blĭp blăp kar hăng apui ƀơ̆ng hơdrăng. Ƀơi hrơi anŭn arăng či čuh hĭ ƀing gơñu laih anŭn ƀu či pioh glaĭ sa črăn amăng ƀing gơñu ôh. 2Samơ̆ kơ ƀing gih, jing ƀing huĭ pơpŭ kơ anăn Kâo, yang hrơi tơlơi tơpă hơnơ̆ng či tơgŭ hăng tơlơi pơsuaih pơhla̱o ƀơi khul suai pơčrang ñu. Ƀing gih či rơngai laih anŭn mơak hrup hăng tơpul ană rơmô kơplŏng dŏng dưt mơ̆ng war yơh. 3Ƀơi hrơi tơdang Kâo či phat kơđi mơnuih mơnam, ƀing gih či dưi hĭ hăng ƀing sat ƀai laih anŭn ƀing gơñu či jing hrup hăng ƀruih lŏn gah yŭ plă̱ tơkai gih yơh.
4“Hơdơr bĕ kơ tơlơi pơtô mơ̆ng Môseh ding kơna Kâo, jing hơdôm tơlơi juăt laih anŭn hơdôm tơlơi phiăn Kâo brơi laih kơ ñu ƀơi čư̆ Hôrêb kiăng kơ abih bang ană plei Israel gưt tui. 5Anai nê, hlâo kơ hrơi prŏng laih anŭn huĭ hyưt kri̱p yi̱p Yahweh anŭn rai, Kâo či pơkiaŏ rai kơ gih pô pơala Êliyah. 6Ñu či pơrơno̱m glaĭ dơ̆ng tŏng krah ƀing ama hăng ƀing ană bă; kơđai glaĭ, tơdah ƀing gih ƀu hơmư̆ ôh, Kâo či khŏm wơ̆t glaĭ laih anŭn pơrai hĭ lŏn čar gih yơh.”