4

Hruê Yêhôwa Srăng Truh

1 “Kyuadah nĕ anei, hruê srăng truh, hang msĕ si kpur pui. Jih jang phung mgao leh anăn jih jang phung ngă klei ƀai srăng jing msĕ si adrăng; hruê truh anăn srăng čuh diñu,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Snăn amâo srăng lui kơ diñu agha amâodah adhan ôh. 2Ƀiădah kơ diih phung huĭ mpŭ kơ anăn kâo, yang hruê klei kpă ênô srăng ƀlĕ mâo klei bi hlao hlăm siap ñu. Diih srăng kbiă kdăt msĕ si êđai êmô mơ̆ng war. 3Leh anăn diih srăng juă phung ƀai; kyuadah diñu srăng jing hbâo ti gŭ plă jơ̆ng diih ti hruê kâo ngă,” Yêhôwa kơ phung kahan lač.
4“Hdơr bĕ kơ klei bhiăn dĭng buăl kâo Y-Môis, klei bhiăn leh anăn klei mtă kâo jao leh kơ ñu ti čư̆ Hôrep pioh kơ jih jang phung Israel.
5 Nĕ anei, kâo srăng tiŏ nao kơ diih khua pô hưn êlâo Y-Êli êlâo kơ truh hruê Yêhôwa prŏng leh anăn bi huĭ. 6Leh anăn ñu srăng bi grăng ai tiê phung ama hŏng ai tiê phung anak diñu, leh anăn ai tiê phung anak hŏng phung ama diñu, huĭdah kâo hriê čăm čar hŏng klei tăm pah.”