Klei Hưn Mdah

Klei Mrâo Mrang Jăk tui si Y-Markôs kčưm hŏng klei hưn snei jing, “Klei Mrâo Mrang Jăk kơ Yêsu Krist, Anak Aê Diê”. Khua Yang Yêsu krist dưi bi êdah msĕ si sa čô mnuih dôk ngă bruă leh anăn hŏng klei dưi prŏng. Klei dưi prŏng anăn bi êdah hlăm klei Ñu mtô lač, mâo klei myang kdlưn hĭn hŏng yang jhat leh anăn hlăm klei pap brei klei soh kơ phung ƀuôn sang. Khua Yang Yêsu hưn kơ Ñu pô jing Anak Mnuih hriê hlăm lăn ala čiăng myơr klei hdĭp Ñu pô čiăng bi mtlaih jih jang mnuih mơ̆ng klei soh.
Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Markôs bi êdah kơ Khua Yang Yêsu hŏng klei klă, kjăp sĭt hŏng klei kñăm hĭn kơ bruă Ñu ngă hŏng klei Ñu blŭ leh anăn klei Ñu mtô lač. Leh klei hưn mdah tal êlâo đŭt kơ Yôhan pô ngă ƀaptem, klei Khua Yang Yêsu tŭ ƀaptem leh anăn klei mplư, pô čih yăl dliê mtam kơ bruă Khua Yang mtô lač leh anăn bi hlao klei ruă duam. Mbĭt hŏng hruê mông leh êgao, phung ƀĭng kna Khua Yang Yêsu thâo săng kơ Ñu klă hĭn, ƀiădah bi phung bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang jing roh hŏng Ñu kjham hĭn. Dŭm kdrêč knhal tuč čih yăl dliê kơ jih klei găn hlăm hruê kăm knhal tuč êjai Khua Yang Yêsu êjai dôk ti lăn ala, boh nik klei arăng phat kđi pơ̆ng bi mdjiê Ñu ti kyâo bi kal leh anăn klei Ñu kbiă lŏ hdĭp.

Jar

Klei mphŭn kơ Klei Mrâo Mrang Jăk (1:1-13)
Bruă Khua Yang Yêsu ngă bi êdah klă hlăm čar Galilê (1:14–9:50)
Êlan êbat hiu mơ̆ng Galilê truh ti Yêrusalem (10:1-52)
Klei amra truh giăm leh anăn ti Ƀuôn Yêrusalem hlăm hruê kăm knhal tuč (11:1–15:47)
Klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp (16:1-8)
Klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp bi êdah Ñu pô leh anăn đĭ wĭt kơ adiê (16:9-20)