11

Yexus Caij Tus Neesluav Mus Hauv Yeluxalees

(Mathais 21.1-11; Lukas 19.28-40; Yauhas 12.12-19)

1Thaum Yexus lawv mus yuav txog ntawm lub zos Npefakhes thiab lub zos Npethanis uas nyob ze lub nroog Yeluxalees, lawv mus txog ntawm lub Roob Txiv Ntoo Roj. Yexus txib nws ob tug thwjtim ua nws ntej mus; 2nws qhia nkawd hais tias, “Neb cia li ncaj nraim mus rau hauv lub zos uas nyob tom neb hauvntej. Thaum neb mus txog hauv lawm, neb yuav pom ib tug menyuam neesluav khi rau ntawm ib tug ncej. Tus menyuam neesluav ntawd tsis tau muaj neeg caij ib zaug li, neb cia li daws cab los. 3Yog muaj leejtwg nug neb hais tias neb yuav daws cab mus ua dabtsi? Neb cia li teb hais tias, tus Tswv xav siv, ib ntsis nws mam li xa rov qab los.”
4Nkawd mus pom ib tug menyuam neesluav khi rau ntawm ntug kev ze ntawm qhovrooj. Thaum nkawd tabtom daws tus neesluav, 5cov neeg uas nyob ntawd muaj qee leej nug hais tias, “Neb yuav daws tus menyuam neesluav cab mus ua dabtsi?”
6Nkawd teb raws li Yexus tau qhia rau nkawd lawm, ces lawv txawm cia nkawd cab mus. 7Nkawd cab tus menyuam neesluav mus rau Yexus, nkawd hle nkawd ob lub tsho ntev pua tus menyuam neesluav nraubqaum rau Yexus caij. 8Muaj ntau leej hle lawv tej tsho pua hauv kev, muaj ibtxhia mus txiav nplooj tom ntug zos nqa los pua kev. 9Cov neeg uas ua ntej thiab cov uas lawv qab sawvdaws qw nrov nrov hais tias, “Ua Vajtswv tsaug! Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus uas Vajtswv txib los! 10Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus uas yuav kav neeg lub siab, ib yam li thaud peb yawgkoob Daviv kav nws haivneeg! Cia li qhuas Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej!”
11Thaum Yexus mus txog hauv lub nroog Yeluxalees lawm, nws mus rau hauv lub Tuamtsev thiab nws saib txhua yam hauv lub Tuamtsev. Tiamsis thaum ntawd twb yuav tsaus ntuj, nws thiaj coj kaum ob tug thwjtim nrog nws mus rau tom lub zog Npethanis.

Yexus Foom Tsob Ntoo Txiv Ncuavpias

(Mathais 21.18-19)

12Hnub tom qab thaum Yexus thiab nws cov thwjtim rov qab tom lub zos Npethanis los, Yexus tshaib plab heev. 13Nws pom ib tsob txiv ncuavpias muaj nplooj tsaus nti nyob tom nws hauv ntej, Yexus txawm mus saib, saib puas txi txiv. Tiamsis thaum nws mus txog tsis pom muaj ib lub txiv li, tsuas pom muaj nplooj xwb rau qhov tseem tsis tau txog lub caij txi. 14Yexus txawm hais rau tsob txiv ncuavpias ntawd hais tias, “Txij no mus yuav tsis muaj leejtwg tau noj koj cov txiv ib zaug li lawm!”
 Cov thwjtim hnov Yexus hais li ntawd rau tsob ntoo.

Yexus Mus rau Ntawm Lub Tuamtsev

(Mathais 21.12-17; Lukas 19.45-48; Yauhas 2.13-22)

15Thaum Yexus lawv mus txog hauv lub nroog Yeluxalees lawm, Yexus mus rau ntawm lub Tuamtsev thiab ntiab cov neeg uas tuaj ua lag ua luam kom tawm mus. Nws muab lawv tej rooj pauv nyiaj thiab cov neeg uas muag nquab tej rooj zaum ntxeev pes hlo. 16Thiab nws txwv tsis pub leejtwg coj ib yam dabtsi tuaj muag rau ntawm lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev. 17Yexus hais rau lawv hais tias, “Vajtswv txojlus sau tseg hais tias, ‘Sawvdaws yuav hu kuv lub Tuamtsev hais tias yog lub tsev uas txhua haivneeg tuaj thov Vajtswv.’ Tiamsis nej muab ua qhov chaw rau tubsab nkaum!”
18Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai hnov tej no, lawv txawm nrhiav kev muab Yexus tua povtseg. Lawv ntshai Yexus rau qhov sawvdaws xav tsis thoob rau Yexus tej lus qhia.
19Thaum yuav tsaus ntuj Yexus thiab nws cov thwjtim txawm tawm hauv lub nroog mus lawm.

Tsob Txiv Ncuavpias Qhuav Lawm

(Mathais 21.20-22)

20Hnub tom qab thaum sawv ntxov Yexus thiab nws cov thwjtim rov qab mus rau tom lub nroog. Lawv pom tsob txiv ncuavpias twb qhuav lawm. Txawm yog tej cag los qhuav tas huv tibsi. 21Petus nco dheev txog Yexus cov lus thiab hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, koj saib tsob txiv ncuavpias uas nag hmo koj foom twb qhuav tas lawm!”
22Yexus teb lawv hais tias, “Yog nej ntseeg Vajtswv tiag, 23kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog nej hais rau lub roob no kom txav mus rau hauv hiavtxwv, lub roob no yeej yuav txav mus. Tiamsis nej yuav tsum ntseeg hais tias yuav muaj raws li nej hais, ces yeej yuav muaj raws li ntawd tiag. 24Twb yog vim li ntawd kuv thiaj hais rau nej hais tias thaum nej thov Vajtswv pub ib yam dabtsi rau nej, nej yuav tsum ntseeg hais tias Vajtswv twb pub yam ntawd rau nej lawm nej thiaj yuav tau yam uas nej thov. 25Thaum nej sawv ntsug thov Vajtswv, nej yuav tsum zam txim rau tus uas tau ua txhaum rau nej lawm. Yog nej ua li ntawd nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej thiaj yuav zam nej lub txim. 26[Yog nej tsis zam txim rau lwm tus, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej yuav tsis zam txim rau nej thiab.”]

Leejtwg Tso Cai rau Yexus

(Mathais 21.23-27; Lukas 20.1-8)

27Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. Thaum Yexus mus rau hauv lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev, cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov txwjlaug tuaj cuag Yexus; 28lawv nug Yexus hais tias, “Ua li cas koj muaj cai ua tej no? Leejtwg tso cai rau koj?”
29Yexus teb lawv hais tias, “Kuv yuav nug nej ib los; yog nej teb tau, kuv mam li qhia rau nej hais tias yog vim li cas kuv muaj cai ua tej no. 30Nej sim qhia rau kuv saib leejtwg tso cai rau Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej, Vajtswv lossis neeg?”
31Lawv txawm sib tham hais tias, “Peb yuav teb li cas thiaj zoo? Yog peb teb hais tias Vajtswv kom Yauhas ua, nws yuav hais tias, ‘Ua li cas nej ho tsis ntseeg Yauhas tej lus?’ 32Yog peb teb hais tias, ‘Neeg kom Yauhas ua…’ ” (Peb ntshai nyob tsam cov pejxeem ua phem rau peb, rau qhov sawvdaws yeej paub hais tias Yauhas yog tus cev Vajtswv lus.) 33Lawv thiaj teb Yexus hais tias, “Peb tsis paub.”
 Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav tsis qhia rau nej hais tias yog leejtwg tso cai rau kuv ua tej no thiab.”