11

Yêsu Mŭt Pơ Plei Yerusalaim Hăng Tơlơi Mơak Mơai

(Mathiơ 21:1-11; Luk 19:28-40; Yôhan 12:12-19)

1Tơdang ƀing gơñu anăp nao pơ plei prŏng Yerusalaim, ƀing gơñu nao truh pơ plei Bêtphagê hăng plei Bêthania jĕ pơ bŏl čư̆ Ôliwơ. Giŏng anŭn, Yêsu pơkiaŏ dua čô ƀing ding kơna Ñu nao hlâo 2laih anŭn pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Nao bĕ pơ plei gah anăp kơ ƀing gih anŭn! Tơdang ƀing gih jĕ či mŭt amăng plei anŭn, ƀing gih či ƀuh sa drơi ană aseh glai arăng akă pơ anŭn, jing ană aseh glai arăng aka ƀu đĭ hlâo tơdơi ôh. Yaih mă bĕ ană aseh anŭn laih anŭn ba rai pơ anai. 3Laih anŭn tơdah hơmâo hlơi pô tơña kơ ƀing gih tui anai, ‘Yua hơget ƀing gih ngă tui anŭn lĕ?’ Brơi kơ ƀing gih laĭ glaĭ bĕ kơ pô anŭn tui anai, ‘Khua ta, jing Pô arăng iâu Khua Yang yơh, kiăng kơ yua ñu laih anŭn či ba glaĭ mơtam yơh.’ ”
4Ƀing gơñu nao laih anŭn ƀuh ană aseh glai arăng akă ƀơi bah amăng ƀơi jơlan kơčŭn. Tơdang ƀing gơñu yaih mă ană aseh anŭn, 5hơmâo đơđa mơnuih dŏ jĕ pơ anŭn tơña tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gih yaih mă ană aseh anŭn lĕ?” 6Ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ ƀing arăng tui hăng Yêsu hơmâo pơtă laih kơ ƀing gơñu laih anŭn ƀing arăng brơi kơ ƀing gơñu nao yơh. 7Tơdang ƀing gơñu ba nao ană aseh anŭn pơ Yêsu laih anŭn mă ao gơñu tap ƀơi rŏng aseh anŭn, laih anŭn Yêsu đĭ dŏ ƀơi ngŏ ao anŭn yơh. 8Lu mơnuih tap ao gơñu ƀơi jơlan laih anŭn ƀing pơkŏn dơ̆ng kŏh lu than kơyâo mơ̆ng đang hơma hăng rap ƀơi jơlan. 9Hơmâo đơđa ƀing mơnuih lu nao hlâo laih anŭn đơđa nao tơdơi kơ Yêsu čơdơ̆ng pơhiăp kraih tui anai,
  “Hôsanna!

  “Bơni hiam yơh kơ Pô rai amăng anăn Khua Yang!”

  10“Bơni hiam yơh kơ tơlơi dêh čar ơi adon ta pơtao Dawid truh laih!”

  “Hôsanna pơ anih glông hloh adih!”
11Yêsu mŭt pơ plei Yerusalaim laih anŭn nao pơ Sang Yang. Ñu ep lăng jum dar ƀơi abih bang tơlơi, samơ̆ yuakơ yang hrơi jĕ mơmŏt laih yơh, tui anŭn Ñu glaĭ pơ plei Bêthania hrŏm hăng pluh-dua čô ƀing ding kơna Ñu.

Yêsu Hơtŏm Păh Kơyâo Hra

(Mathiơ 21:18, 19)

12Ƀơi hrơi tŏ tui tơdang ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng plei Bêthania, Yêsu rơpa yơh. 13Tơdang Ñu ƀuh sa ƀĕ kơyâo hra mơ̆ng ataih hơmâo lu hla, Ñu nao pơ kơyâo anŭn kiăng kơ hơduah lăng kơyâo hra anŭn hơmâo boh mơ̆n thâo. Tơdang Ñu nao jĕ pơ kơyâo anŭn, Ñu ƀu hơduah ƀuh hơget gĕt ôh samơ̆ kơnơ̆ng ƀuh hla đôč, yuakơ aka ƀu djơ̆ bơyan kơ khul boh hra ôh. 14Giŏng anŭn, Ñu laĭ kơ kơyâo hra anŭn tui anai, “Ƀu hơmâo hlơi kiăng kơ ƀơ̆ng boh čroh mơ̆ng ŏng dơ̆ng tah.” Laih anŭn ƀing ding kơna hơmư̆ kơ tơlơi Ñu pơhiăp anŭn.

Yêsu Pơrơgoh Hĭ Sang Yang

15Tơdang ƀing gơñu nao jĕ truh pơ plei Yerusalaim, Yêsu mŭt pơ wăl tơdron sang yang laih anŭn čơdơ̆ng puh pơđuaĭ hĭ ƀing sĭ mơnia pơ anŭn. Ñu tơlư̆ hĭ kơƀa̱ng ƀing pơplih prăk laih anŭn Ñu tơlư̆ hĭ kơƀa̱ng ƀing sĭ čim pơrơgŏm. 16Ñu ƀu brơi arăng djă̱ ba dram gơnam sĭ mơnia găn mŭt nao pơ wăl tơdron Sang Yang ôh. 17Laih anŭn tơdang Ñu pơtô pơhrăm kơ ƀing gơñu, Ñu laĭ kơ tơlơi Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Sang Kâo arăng či iâu
   sang iâu laĭ kơ abih bang mơnuih mơnam.
“Samơ̆ ƀing gih hơmâo pơjing hĭ laih sang anŭn jing hĭ pa̱r ƀing klĕ sua.”
18Ƀing khua ngă yang prŏng laih anŭn ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng hơduah hơdră jơlan kiăng kơ pơdjai hĭ Ñu yơh, yuakơ ƀing gơñu huĭ kơ Yêsu wơ̆t hăng ƀing ană plei hli̱ng hla̱ng biă mă kơ tơlơi Ñu pơtô pơblang.
19Tơdang klăm mơmŏt truh laih, ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei anŭn yơh.

Phŭn Hra Gliu, Tơlơi Đaŏ Hăng Tơlơi Iâu Laĭ

(Mathiơ 21:20-22)

20Ƀơi mơguah amăng hrơi tŏ tui, tơdang ƀing gơñu rơbat nao, ƀing gơñu ƀuh phŭn hra anŭn gliu hĭ čơdơ̆ng mơ̆ng akha kơyâo anŭn yơh. 21Pêtrôs hơdơr glaĭ laih anŭn laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ơ Nai ăh, lăng adih, kơyâo hra Ih hơtŏm păh anŭn hơmâo gliu hĭ laih!”
22Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Đaŏ kơ Ơi Adai bĕ. 23Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, tơdah hlơi pô laĭ kơ bŏl čư̆ anai, ‘Tơgŭ bĕ laih anŭn plĕ bĕ ŏng pô amăng ia rơsĭ,’ laih anŭn ƀu đing đaŏ hơget gĕt ôh amăng pran jua ñu samơ̆ đaŏ kơnang kơ tơlơi ñu pơđar anŭn či truh, sĭt ñu anŭn či dưi ngă yơh. 24Hơnŭn yơh, Kâo laĭ kơ ƀing gih, hơget tơlơi ƀing gih rơkâo amăng tơlơi iâu laĭ, đaŏ bĕ kơ tơlơi ƀing gih hơmâo tŭ mă tơlơi rơkâo anŭn laih, sĭt ƀing gih či tŭ mă yơh. 25Laih anŭn tơdang ƀing gih dŏ dơ̆ng iâu laĭ, tơdah ƀing gih dŏ djă̱ pioh hơget tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hlơi pô, pap brơi ñu bĕ, tui anŭn Ama gih pơ adai adih ăt či pap brơi kơ ƀing gih mơ̆n. 26Samơ̆ tơdang ƀing gih ƀu pap brơi kơ arăng ôh, Ama gih pơ adai adih kŏn či pap brơi kơ tơlơi soh sat gih lơi.”

Tơlơi Arăng Tơña Kơ Tơlơi Dưi Yêsu

(Mathiơ 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Ƀing gơñu nao pơ plei Yerusalaim dơ̆ng laih anŭn tơdang Yêsu hlak dŏ rơbat amăng khul anih wăl tơdron Sang Yang, ƀing khua ngă yang prŏng, ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt hăng ƀing kŏng tha nao pơ Ñu yơh. 28Ƀing gơñu tơña tui anai, “Mơ̆ng pă Ih dưi ngă hơdôm tơlơi bruă anŭn lĕ? Hlơi pô brơi laih kơ Ih tơlơi dưi anŭn lĕ?”
29Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či tơña kơ ƀing gih sa tơlơi. Laĭ glaĭ bĕ kơ Kâo laih anŭn Kâo či laĭ brơi kơ ƀing gih mơ̆ng pă Kâo hlak dŏ ngă kơ tơlơi bruă anai. 30Laĭ brơi kơ Kâo bĕ! Tơlơi baptem Yôhan ngă anŭn tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai ƀôdah mơ̆ng mơnuih lĕ?”
31Ƀing gơñu čơdơ̆ng pơrơklah hăng tơdruă gơñu tui anai, “Tơdah ƀing ta laĭ, ‘Mơ̆ng Ơi Adai,’ Ñu či laĭ kơ ƀing ta, ‘Tui anŭn, yua hơget ƀing gih ƀu đaŏ kơ Yôhan ôh lĕ?’ 32Samơ̆ tơdah ƀing ta laĭ, ‘Mơ̆ng mơnuih’....” Ƀing gơñu huĭ kơ ƀing ană plei, yuakơ abih bang ƀing ană plei le̱ng kơ yap Yôhan jing sa čô pô pơala sĭt.
33Tui anŭn, ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ Yêsu tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu thâo ôh.”
 Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ăt ƀu či laĭ brơi kơ ƀing gih thâo lơi, mơ̆ng pă Kâo dưi ngă kơ hơdôm tơlơi bruă anŭn.”