11

Yêsu Đĭ Êđai Aseh Dliê Mŭt Ti Ƀuôn Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Yôh 12:12-19)

1Tơdah diñu giăm truh kơ ƀuôn Yêrusalem, jĕ ƀuôn Betphajê leh anăn ƀuôn Ƀêthani ti čư̆ Ôliwơ, Yêsu tiŏ nao dua čô ƀĭng kna Ñu 2leh anăn lač kơ digơ̆, “Nao bĕ kơ ƀuôn ti anăp diih. Leh diih mŭt tinăn diih srăng ƀuh mtam sa drei êđai aseh dliê kă leh arăng ka tuôm đĭ gơ̆ ôh. Kleh gơ̆ leh anăn đoh ba tinei. 3Tơdah arăng êmuh kơ diih, ‘Ya diih ngă snăn lĕ?’ brei diih lač, ‘Khua Yang čiăng kơ gơ̆, leh anăn Ñu srăng lŏ bi wĭt gơ̆ mtam.’ ” 4Phung ƀĭng kna nao leh anăn ƀuh sa drei êđai aseh dliê arăng kă leh ti êngao ƀăng bhă sang ti êlan dơ̆ng; leh anăn diñu kleh gơ̆. 5Phung dôk tinăn êmuh diñu, “Ya diih ngă kleh êđai aseh dliê anăn lĕ?” 6Leh anăn diñu lŏ wĭt lač kơ phung anăn tui si klei Yêsu mtă leh. Snăn arăng brei diñu nao. 7Diñu đoh ba êđai aseh dliê anăn kơ Yêsu, siap čhiăm ao diñu ti dlông rŏng gơ̆, leh anăn Yêsu đĭ gơ̆. 8Lu mnuih siap čhiăm ao digơ̆ ti êlan, leh anăn phung mkăn siap adhan kyâo diñu koh leh mơ̆ng hma. 9 Phung nao ti anăp leh anăn phung tui ti tluôn ur kraih,
  “Hôsana!
  Aê Diê hơêč hmưi kơ Pô hriê hlăm anăn Khua Yang!
  10Aê Diê hơêč hmưi kơ ƀuôn ala mtao ama drei Y-Đawit srăng truh!
  Hôsana, Pô Ti Dlông Hĭn!”
11Yêsu mŭt hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn mŭt hlăm Sang Kkuh Mpŭ. Leh Ñu dlăng jih jang mnơ̆ng jŭm dar, kyuadah adiê tlam leh, Ñu đuĕ nao kơ ƀuôn Ƀêthani mbĭt hŏng phung pluh dua čô.

Yêsu Tăm Pah Ana Boh Hra

(Mat 21:18-19)

12Tơl si mgi tơdah diñu kbiă leh mơ̆ng ƀuôn Ƀêthani, Yêsu êpa. 13Kbưi ƀiă mơ̆ng anăn Ñu ƀuh sa ƀĕ ana boh hra mâo lu hla. Ñu nao dlăng thâodah gơ̆ mâo boh. Tơdah Ñu truh tinăn, Yêsu ƀuh knŏng hla, kyuadah yan gơ̆ mboh ka truh ôh. 14Yêsu lač kơ ana boh hra anăn, “Amâo lŏ mâo pô srăng lŏ ƀơ̆ng boh ih ôh!” Leh anăn phung ƀĭng kna Ñu hmư̆ klei anăn.

Yêsu Nao kơ Sang Kkuh Mpŭ

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Yôh 2:13-22)

15Diñu truh kơ ƀuôn Yêrusalem, Yêsu mŭt hlăm Sang Kkuh Mpŭ leh anăn dơ̆ng suôt phung blei mnia mơ̆ng sang anăn. Ñu klư̆ hĕ jhưng phung bi mlih prăk leh anăn mdhô̆ phung čhĭ ktrâo. 16Ñu amâo brei ôh arăng ba mnơ̆ng găn hlăm Sang Kkuh Mpŭ. 17 Leh anăn Yêsu mtô lač kơ digơ̆, “Amâo djŏ hĕ Klei Aê Diê Blŭ čih leh, ‘Arăng srăng pia sang kâo sang pioh wah lač kơ jih jang găp djuê mnuih?’ Ƀiădah diih mjing gơ̆ leh ƀăng kơ phung knĕ.” 18Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră hmư̆ klei anăn leh anăn duah êlan dưi bi mdjiê Yêsu, digơ̆ huĭ kơ Yêsu, kyua jih jang phung lu bi kngăr kơ klei Ñu mtô. 19Tơdah adiê tlam leh, Yêsu leh anăn phung ƀĭng kna Ñu kbiă đuĕ mơ̆ng ƀuôn prŏng.

Klei Hriăm Mơ̆ng Ana Boh Hra

(Mat 21:20-22)

20Aguah ưm, êjai diñu găn tinăn, diñu ƀuh ana boh hra anăn krô leh tơl truh ti agha gơ̆. 21Y-Pêtrôs hdơr leh anăn lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, dlăng bĕ, ana boh hra ih tăm pah anăn krô leh.” 22Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Brei diih mâo klei đăo kơ Aê Diê. 23 Sĭt nik kâo lač kơ diih, hlei pô lač kơ čư̆ anei, ‘Đuĕ bĕ ih leh anăn kdâo hlăm êa ksĭ,’ leh anăn amâo đing ôh hlăm ai tiê ñu, ƀiădah đăo kơ klei ñu lač srăng truh, ñu srăng ƀuh klei anăn truh êdi. 24Kyuanăn kâo lač kơ diih, Ya klei diih akâo êjai wah lač, đăo hĕ kơ diih mă tŭ leh klei anăn, leh anăn diih srăng mâo. 25 Leh anăn tơdah diih dôk dơ̆ng wah lač, tơdah diih mâo klei hŏng arăng, pap brei bĕ, čiăng kơ Ama diih, Pô dôk hlăm adiê, dưi pap brei klei soh diih msĕ mơh.”

Klei Dưi Yêsu

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Diñu lŏ truh kơ ƀuôn Yêrusalem. Êjai Yêsu êbat hlăm Sang Kkuh Mpŭ, phung knơ̆ng khua ngă yang, phung khua čih hră, leh anăn phung khua mduôn nao kơ Ñu. 28Digơ̆ lač kơ Yêsu, “Hŏng ya klei dưi ih ngă klei anei? Hlei pô brei kơ ih klei dưi ngă klei anei?” 29Yêsu lač kơ digơ̆, “Kâo srăng êmuh kơ diih sa klei. Lŏ wĭt lač bĕ kơ kâo, leh anăn kâo srăng hưn kơ diih hŏng ya klei dưi kâo ngă klei anei. 30Klei Y-Yôhan ngă ƀaptem kbiă hriê mơ̆ng adiê mơ̆ amâodah mơ̆ng mnuih? Lŏ wĭt lač bĕ kơ kâo.” 31Digơ̆ bi mgăl hdơ̆ng digơ̆ pô snei, “Tơdah drei lač, ‘Mơ̆ng adiê,’ ñu srăng lač, ‘Snăn si ngă diih amâo đăo kơ gơ̆ lĕ?’ 32Ƀiădah tơdah drei lač, ‘Mơ̆ng mnuih,’ ” — diñu huĭ kơ phung ƀuôn sang, kyuadah jih jang mnuih đăo kơ Y-Yôhan jing sa čô khua pô hưn êlâo sĭt. 33Snăn digơ̆ lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Hmei amâo thâo ôh.” Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Kăn kâo srăng hưn kơ diih rei hŏng ya klei dưi kâo ngă klei anei.”