12

Ngụ ngôn về các lãnh tụ Do-thái

1Chúa kể cho họ ngụ ngôn: “Người kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào hầm ép nho, xây tháp canh, cho người khác mướn, rồi lên đường đi xa. 2Tới mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi. 3Nhưng người ấy bị các tá điền bắt giữ, đánh đập và đuổi về tay không. 4Chủ sai người thứ hai, nhưng bị họ sỉ nhục và đánh vỡ đầu. 5Một người khác được chủ sai đi, lại bị chúng hạ sát. Nhiều người đến sau cũng đều bị đánh, giết. 6Cuối cùng, chủ chỉ còn người con trai yêu quý. Chủ sai con đến, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con mình.
7“Nhưng các tá điền bảo nhau: ‘Nó là con thừa tự, giết nỏ đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta.” 8Họ liền bắt giết người con, quăng thây bên ngoài vườn nho. 9Vậy, chủ vườn nho sẽ đối xử ra sao? Chắc chắn chủ sẽ đến tiêu diệt mấy tá điền ấy, giao vườn cho người khác mướn. 10Các ông chưa đọc câu Thánh kinh này sao? ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng. 11Đây là việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện.’
12Các nhà lãnh đạo Do-thái biết Chúa ám chỉ họ, nên tìm cách bắt Ngài, nhưng còn e ngại nhân dân. Cuối cùng, họ bỏ đi.

Chúa và Hoàng đế La-mã

13Sau đó, họ cử mấy người thuộc phái Biệt-lập và đảng Hê-rốt đến gặp Chúa, tìm cách gài bẫy trong lời nói, để có cớ bắt Ngài. 14Họ hỏi: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân chính, không nể sợ, thiên vị ai, chỉ lấy công tâm giảng dạy Đạo Thượng Đế. Xin Thầy cho biết có nên nộp thuế cho Hoàng đế La-mã không?” 15Chúa Giê-xu biết rõ mưu độc của họ, liền đáp: “Các ông muốn gài bẫy tôi sao? Đưa một đồng bạc cho tôi xem!” 16Họ trao đồng bạc cho Chúa. Ngài hỏi: “Hình và tên ai đây?” Họ đáp: “Hoàng đế La-mã.”
17Chúa dạy: “Hãy nộp cho Hoàng đế những gì của Hoàng đế, và trả lại Thượng Đế những gì thuộc về Ngài!” Họ ngẩn ngơ trước câu trả lời của Chúa.

Vấn đề sống lại

18Các thầy Sa-đức (chủ trương không có sự sống lại) đến hỏi Chúa: 19“Thưa Thầy, Mai-sen truyền lại cho chúng ta luật này: ‘Nếu người đàn ông qua đời để lại vợ góa không con, thì em trai người đó phải cưới vợ góa của anh để sinh con nối dõi cho anh.’ 20Gia đình kia có bảy anh em. Người anh cả lấy vợ rồi chết không con. 21Người thứ hai lấy vợ góa của anh, cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. 22Cứ thế, tất cả bảy anh em đều qua đời không con nối dõi. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 23Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ làm vợ ai, vì cả bảy người đều đã cưới nàng?”
24Chúa Giê-xu đáp: “Các ông lầm lẫn, vì không hiểu Thánh kinh, cũng chẳng biết quyền năng Thượng Đế. 25Vì khi người ta sống lại, sẽ không còn cưới vợ lấy chồng nữa, ai nấy đều giống như thiên sứ. 26Về người chết sống lại, các ông không đọc sách Mai-sen, chỗ viết về bụi gai cháy sao? Thượng Đế bảo Mai-sen: ‘Ta là Thượng Đế của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Gia-cốp.’ 27Ngài là Thượng Đế của người sống, không phải của người chết. Các ông lầm to rồi!”

Điều răn lớn nhất

28Một thầy dạy luật theo dõi cuộc tranh luận, thấy Chúa đối đáp lưu loát, liền hỏi: “Thưa Thầy, trong các điều răn, điều nào quan trọng hơn cả?”
29Chúa Giê-xu đáp: “Điều răn quan trọng nhất là: ‘Dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! Thượng Đế chúng ta là Chân Thần duy nhất. 30Phải yêu thương Thượng Đế với cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và năng lực!’. 31Điều răn thứ hai: ‘Phải yêu thương người đồng loại như chính bản thân!’ Không còn điều răn nào lớn hơn hai điều ấy.”
32Thầy dạy luật thưa: “Thầy dạy rất đúng! Thượng Đế là Chân Thần duy nhất, ngoài Ngài không có Thần nào khác. 33Yêu thương Ngài với tất cả tấm lòng, trí óc, năng lực và yêu thương người đồng loại như chính bản thân thật tốt hơn dâng mọi lễ vật và sinh tế cho Thượng Đế.”
34Thấy người đó hiểu đúng ý nghĩa luật pháp, Chúa khen: “Ông không xa Nước Trời đâu!”Sau đó không ai dám chất vấn Ngài điều gì nữa.

Chúa Cứu Thế và Đa-vít

35Trong lúc giảng dạy tại Đền thờ, Chúa Giê-xu hỏi: “Tại sao các thầy dạy luật bảo Chúa Cứu Thế là dòng dõi Đa-vít? 36Chính Đa-vít được Thánh Linh cảm hứng đã nói:
‘Thượng Đế bảo Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta!
Cho đến chừng Ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’
37Đa-vít đã gọi Chúa Cứu Thế là Chúa, sao Ngài là dòng dõi của Đa-vít được?” Nghe Chúa giảng dạy, dân chúng thích thú vô cùng.

Bọn đạo đức giả

38Chúa dạy tiếp: “Phải đề phòng các thầy dạy luật, vì họ thích mặc áo lễ thật dài, mong được người ta kính chào ngoài đường phố, 39ưa ngồi ghế danh dự trong hội trường và phòng tiệc. 40Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời lại cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn! Vì thế, họ sẽ bị hình phạt nặng nề hơn nữa!”

Quả phụ dâng tiền

41Sau đó, Chúa Giê-xu đến ngồi đối ngang hộp tiền dâng trong Đền thờ, xem người ta dâng tiền. Có lắm người giàu dâng rất nhiều, 42cũng có một quả phụ nghèo khổ đến bỏ vào hộp hai đồng xu thôi!
43Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại bảo: “Ta cho các con biết, bà góa nghèo này đã dâng nhiều hơn mọi người. 44Vì ai cũng lấy của thừa thải đem dâng, nhưng bà này tuy túng ngặt đã dâng tất cả tiền mình có.”