12

Cov kws tu lub vaaj txwv maab

(Mth. 21:33-46; Lk. 20:9-19)

1Yexu txawm ua pev lug has rua puab has tas, “Muaj ib tug yawm cog tau ib vaaj txwv maab hab xov laj kaab hab khawb qhov tsuam kua txwv maab hab ua ib lub tsev zuv, hab muab tso rua ib cov tu faib txwv tes txawm moog lwm tebchaws lawm. 2Thaus txug lub caij de txwv, nwg khaiv ib tug tub qhe moog cuag cov kws tu lub vaaj hov es yuav sau tej txwv maab ib txha lug rua nwg. 3Cov kws tu lub vaaj txawm nteg tug tub qhe hov lug ntaus hab muab nwg lawv rov moog teg dawb teg do. 4Mas tug tswv vaaj rov tso dua ib tug tub qhe moog, los puab kuj muab tug hov ntaus taubhau to taag hab ua saib tsw taug nwg. 5Nwg kuj tso dua ib tug moog, puab kuj muab tug hov tua pov tseg. Hab ua ib yaam le ntawd rua ntau leej, muab ib txha ntaus muab ib txha tua. 6Nwg tseed tshuav dua ib tug, yog nwg tug tub kws nwg hlub. Nwg txhad tso tug tub hov ua zag kawg has tas, ‘Nyab puab yuav fwm kuv tug tub.’ 7Tassws cov kws tu lub vaaj hov sws has tas, ‘Tug nuav yog tug kws saws nwg qub txeeg qub teg. Peb ca le muab nwg tua mas tej qub txeeg qub teg yuav poob rua peb.’ 8Puab txawm muab nwg nteg tua hab muab nrum rua nrau ntug vaaj. 9Tug tswv vaaj yuav ua le caag? Nwg yeej yuav muab cov kws tu lub vaaj hov ua kuas puam tsuaj hab muab lub vaaj txwv maab rua lwm cov tu.
10“Mej tsw tau nyeem Vaajtswv phoo ntawv lov? Qhov kws has tas,
  “ ‘Lub pob zeb kws cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  tub muab lug teeb ua lub thawj
   rua ntawm kaum tsev lawm.
  11Tej nuav yog tug Tswv ua,
   yog yaam phemfwj kws peb qhov muag pum.’ ”
12Puab nrhav kev nteg Yexu, tsua qhov puab paub tas Yexu has zaaj paaj lug nuav raug puab, tassws puab ntshai cov pejxeem. Puab txawm ncaim nwg moog lawm.

Them se rua Xixa

(Mth. 22:15-22; Lk. 20:20-26)

13Puab txhad khaiv cov Falixai qee leej hab Helauj cov qee leej moog cuag Yexu xaav nyaag Yexu tej lug. 14Puab txawm tuaj has rua nwg tas, “Xwbfwb, peb paub tas koj yog ib tug ncaaj nceeg hab tsw ua lawv le leejtwg lub sab nyam, tsua qhov koj tsw saib leejtwg ntsej muag, koj tsuas qha Vaajtswv txuj kev lawv le muaj tseeb xwb. Mas tswm nyog them se rua Xixa los tsw them? 15Peb yuav tsum them los tsw them?” Yexu tub paub puab lub ncauj zoo tassws lub sab phem, nwg txhad has rua puab tas, “Mej tuaj swm kuv ua daabtsw? Ca le muab ib lub nyaj ntenalia lug rua kuv saib.” 16Puab txhad muab ib lub rua nwg. Yexu has rua puab tas, “Lub ntsej muag hab lub npe kws txaug nuav yog leejtwg?” Puab teb tas, “Yog Xixa le.” 17Yexu txawm has rua puab tas, “Yaam kws yog Xixa le ca le muab rua Xixa, yaam kws yog Vaajtswv le ca le muab rua Vaajtswv.” Puab txhad xaav tsw thoob le.

Qhov kws caj sawv rov lug

(Mth. 22:23-33; Lk. 20:27-40)

18Cov Xantukai kws qha has tas tsw muaj qhov kws sawv huv qhov tuag lug txawm tuaj cuag Yexu. Puab txhad thom Yexu has tas, 19“Xwbfwb, Mauxe tub sau ca rua peb tas, ‘Yog leejtwg tuag lawm tseg tug quaspuj nyob tsw tau muaj mivnyuas, ib tug kwvtij yuav tsum yuav tug quaspuj hov txhad rhawv tau tug kws tuag le keeb kwm ca.’ 20Muaj xyaa tug kwvtij. Tug hlub yuav quaspuj lawm le tuag tsw tau muaj mivnyuas. 21Mas tug ob kuj yuav tug puj hov ua quaspuj, tsw tau muaj mivnyuas kuj tuag lawm hab. Tug peb kuj zoo ib yaam nkaus. 22Xyaa tug hov puavleej tsw tau muaj mivnyuas le. Thaus kawg tug quaspuj hov kuj tuag lawm hab. 23Nub kws caj sawv rov lug, tug puj hov yuav ua leejtwg le quaspuj, tsua qhov nwg tub ua xyaa leej hov le quaspuj lawm?” 24Yexu has rua puab tas, “Qhov kws mej tsw paub Vaajtswv txujlug hab tsw paub Vaajtswv tug fwjchim ua rua mej yuam kev lawm los tsw yog? 25Thaus tuabneeg caj sawv huv qhov tuag rov lug hov, tsw muaj kev sws yuav ua quaspuj quasyawg lawm, yuav zoo ib yaam le cov tubkhai ntuj xwb. 26Has txug qhov kws tuabneeg tuag caj sawv rov lug, mej tsw tau nyeem huv Mauxe phoo kevcai zaaj kws has txug tsob ntoo kub nyab lov? Qhov kws Vaajtswv has rua Mauxe tas, ‘Kuv yog Aplahaa tug Vaajtswv, yog Yiha tug Vaajtswv hab yog Yakhauj tug Vaajtswv.’ 27Vaajtswv tsw yog tug tuabneeg tuag tug Vaajtswv, nwg yog cov tuabneeg caj tug Vaajtswv. Mej yuam kev luj heev lawm.”

Nqai kevcai kws tseem ceeb dua ndais

(Mth. 22:34-40; Lk. 10:25-28)

28Muaj ib tug xwbfwb kws qha Vaajtswv kevcai txaav lug ze. Thaus nwg nov puab sws caam hab pum tas Yexu teb tau puab zoo heev, nwg txawm nug Yexu tas, “Txuj kevcai nqai twg tseem ceeb dua ndais?” 29Yexu teb has tas, “Thawj nqai kevcai yog le nuav, ‘Cov Yixayee 'e, ca le tig ntsej noog. Tug Tswv kws yog peb tug Vaajtswv yog tuab tug Tswv xwb. 30Koj yuav tsum hlub tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab plaw tswvyim hab kawg daag kawg zug.’ 31Nqai kws ob has tas, ‘Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yaam le koj hlub koj tug kheej.’ Tsw muaj lwm txuj kevcai kws tseem ceeb dua ob nqais nuav lawm.” 32Tug xwbfwb hov txawm has rua nwg tas, “Xwbfwb, koj teb zoo heev. Koj has tseeb tas muaj tuab tug Tswv xwb, dhau nwg lawm tsw muaj dua lwm tug le, 33hab qhov kws hlub tug Tswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab plaw tswvyim hab kawg daag kawg zug, hab hlub kwvtij zej zog ib yaam le yug hlub yug tug kheej, kuj tseem ceeb heev dua le tej kws muab hlawv huvsw xyeem hab tej kws muab xyeem huvsw.” 34Thaus Yexu pum tas tug hov muaj tswvyim teb, Yexu txawm has rua nwg tas, “Koj nyob tsw deb ntawm Vaajtswv lub tebchaws lawm.” Dhau ntawd tsw muaj leejtwg muaj cuabkaav nug Yexu dua le lawm.

Tug Kheto yog leejtwg le tub

(Mth. 22:41-46; Lk. 20:41-44)

35Thaus Yexu qhuab qha huv lub tuam tsev, nwg has tas, “Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai has tau le caag tas tug Kheto yog Tavi le tub? 36Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv yeej kuas Tavi has tas,
  “ ‘Tug Tswv has rua kuv tug tswv tas,
   “Ca le nyob tsawg ntawm kuv saab xws,
  moog txug thaus kuv muab
   koj cov yeeb ncuab tag koj xwb taw.” ’
37Yog Tavi tub hu tug Kheto tas ‘tug Tswv,’ nwg yuav ua le caag ua tau Tavi le tub?” Tej pejxeem coob coob hov zoo sab noog Yexu.

Yexu tshev cov xwbfwb hab cov Falixai

(Mth. 23:1-36; Lk. 20:45-47)

38Thaus Yexu qhuab qha nwg has tas, “Ca le ceev faaj cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kws nyam naav lub tsho ntev moog moog lug lug hab nyam kuas luas fwm puab tom tej tshaav puam, 39hab nyam nyob tej rooj sab huv tej tsev sablaaj, hab thaus muaj rooj noj rooj haus puab nyam nyob saam tsum. 40Puab txeeb cov puj ntsuag tej vaaj tse hab thov Vaajtswv ntev ntev rua luas pum. Puab yimfuab yuav raug txem nyaav heev dua.”

Tug puj ntsuag tso nyaj

(Lk. 21:1-4)

41Yexu moog nyob tsawg ncaaj ntawm lub swb xaab xyeem nyaj hab saib cov tuabneeg tso nyaj rua huv lub swb xaab hov. Muaj ntau leej nplua nuj tso nyaj ntau rua huv. 42Hab muaj ib tug puj ntsuag pluag pluag tuaj, nwg tso ob lub txaj toog lab ntaus nqe tsw txug ib npiv rua huv. 43Yexu hu cov thwjtim lug has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tug puj ntsuag pluag nuav tso nyaj rua huv lub swb xaab ntau dua txhua tug kws tso lawd. 44Tsua qhov puab txhua tug rhu puab tej nyaj kws puab muaj nplua quas mag lawm mivntswv tuaj tso rua huv tassws tug puj nuav lub neej txom nyem kawg le los nwg khee kawv qhov nyaj yug nwg txujsa tso rua huv.”