12

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 21:33-46; Lugaa 20:9-19)

1Yesu ziouc longc waac-beiv mbuox ninh mbuo, “Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, zoux laatc laatc jienv. Yiem huingx gu'nyuoz ninh wetv norm kuotv zoux zorngh nyueih a'ngunc biouv nyei wuom, aengx zoux norm laauh zuov huingx. Zoux ziangx, ninh gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mi'aqv. 2Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc, ninh paaiv dauh bou mingh lorz gouv huingx nyei mienh, zorqv ninh nyei buonc biouv. 3Gouv huingx nyei mienh zorqv wuov dauh bou mborqv, ziouc zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 4Huingx-ziouv aengx paaiv dauh bou mingh. Gouv huingx nyei mienh mborqv wuov dauh bou nyei m'nqorngv dangx aengx zoux doqc bun ninh nyaiv. 5Huingx-ziouv aengx paaiv dauh bou mingh. Wuov dauh yaac zuqc ninh mbuo daix. Aengx maaih bou camv nyei zuqc gouv huingx nyei mienh zoux doqc. Maaih deix ninh mbuo mborqv, maaih deix ninh mbuo daix.
6“Zoux gau, kungx zengc nduqc dauh hnangv, dongh huingx-ziouv nyei dorn-hnamv. Nqa'haav wuov nzunc, huingx-ziouv ziouc paaiv ninh ganh nyei dorn mingh yaac gorngv, ‘Ninh mbuo zungv oix taaih yie nyei dorn aqv.’
7“Mv baac gouv huingx nyei mienh, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Daaih maah! Mbuo zorqv ninh daix daic. Ninh nyei jaa-dingh ziouc benx mbuo nyei aqv.’ 8Ninh mbuo ziouc zorqv ninh daix daic, tor guangc ga'nyiec ziqc huingx mi'aqv.”
9Yesu naaic, “Wuov nyungc, huingx-ziouv oix hnangv haaix nor zoux? Ninh zungv oix mingh daix guangc ninh mbuo, aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx. 10Ging-Sou fiev jienv naaiv deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai?
  ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
   zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.
  11Naaiv se Ziouv zoux nyei sic.
   Ziux yie mbuo nyei m'zing mangc, buatc mbuoqc horngh haic.’+”
12Zoux hlo nyei Yiutai Mienh hiuv duqv Yesu gorngv wuov diuh waac-beiv ziqv zuqc ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh haic aqv. Mv baac ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh ziouc ziang naaic mingh mi'aqv.

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 22:15-22; Lugaa 20:20-26)

13Nqa'haav ninh mbuo paaiv deix Faa^li^si Mienh caux deix Helotv Hungh wuov jauv mienh mingh lorz Yesu, oix nduov ninh gorngv dorngc waac. 14Mingh taux Yesu wuov ninh mbuo gorngv, “Fin-Saeng aac, yie mbuo hiuv duqv meih hnyouv zaqc. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien, weic zuqc meih maiv mangc haaix dauh zoux hlo fai zoux faix. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. Wuov nyungc, tov mbuox yie mbuo oc. Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa Hungh se dorngc mbuo nyei leiz fai?”
15Mv baac Yesu hiuv duqv ninh mbuo beih zaqc hnyouv njuotv ziouc gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc oix nduov yie gorngv dorngc? Zorqv norm nyaanh daaih bun yie mangc gaax.”
16Ninh mbuo ziouc zorqv norm nyaanh bun Yesu. Ninh ziouc naaic gaax, “Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?”
 Ninh mbuo dau, “Lomaa Hungh nyei.”
17Yesu gorngv, “Hnangv naaic, haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.”
 Ninh mbuo gengh mbuoqc horngh haic Yesu.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 22:23-33; Lugaa 20:27-40)

18Aengx maaih deix ⟨Saa^ndu^si Mienh⟩ daaih lorz Yesu. Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh aqv. 19Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, Mose fiev jienv gorngv mbuox mbuo, ‘Se gorngv maaih laanh mienh longc jienv auv, maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 20Zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv gaengh maaih fu'jueiv ninh daic mi'aqv. 21Da'naix longc nyaam-guaav, maiv gaengh maaih fu'jueiv ninh yaac daic mi'aqv. Lauv Saan fih hnangv nyei. 22Zoux gau, ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex naaiv dauh nyaam-guaav zoux auv, maiv maaih fu'jueiv, daic mi'aqv. Nqa'haav wuov dauh auv yaac daic mi'aqv. 23Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh auv funx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex ninh.”
24Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo za'gengh dorngc aqv. Se weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv Ging-Sou, yaac maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei qaqv. 25Daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo ziouc hnangv yiem tin-dorngh nyei fin-mienh nor, maiv longc auv, maiv longc nqox. 26Gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih wuov diuc jauv. Meih mbuo maiv doqc jiex Mose fiev jienv gorngv, douz zieqc ndiangx-dorn-fomv wuov douc Ging-Sou fai? Tin-Hungh mbuox Mose, ‘Yie se Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh, Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ 27Ninh maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh, ninh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh. Meih mbuo za'gengh dorngc nzengc aqv.”

Longc Jienv Jiex Nyei Leiz

(Beiv mangc Matv^taai 22:34-40; Lugaa 10:25-28)

28Maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng daaih taux yaac haiz ninh mbuo nzaeng leiz. Ninh haiz Yesu dau duqv wuov deix mienh horpc haic, ninh ziouc naaic Yesu, “Yietc zungv leiz-latc, haaix diuh gauh longc jienv jiex?”
29Yesu dau, “Gauh longc jienv jiex nyei leiz se dongh naaiv.
  ‘I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc.
  Mbuo nyei Ziouv, Tin-Hungh, se nduqc dauh Ziouv hnangv.
  30Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix,
   longc nzengc cong-mengh,
  yaac longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’
31Da'nyeic diuh leiz se dongh naaiv,
  ‘Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.’
Maiv maaih haaix diuh leiz gauh longc jienv jiex naaiv deix i diuh aqv.”
32Wuov dauh njaaux leiz nyei fin-saeng dau Yesu, “Fin-Saeng aac, meih gorngv duqv horpc haic. Hnangv meih gorngv nor, kungx Ziouv ganh zoux Tin-Hungh hnangv. Cuotv liuz ninh, maiv maaih ganh dauh aqv. 33Mienh oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc cong-mengh, longc nzengc qaqv hnamv Tin-Hungh, yaac oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor. Ei jienv naaiv deix i diuh leiz zoux se gauh longc jienv jiex yietc zungv buov ziec nyei caux fongc horc nyei ga'naaiv.”
34Yesu buatc naaiv dauh mienh longc hnyouv dau, ziouc mbuox ninh, “Meih leih ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ maiv go.”
 Yiem naaiv mingh, maiv maaih haaix dauh gaamv naaic haaix nyungc Yesu.

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

(Beiv mangc Matv^taai 22:41-46; Lugaa 20:41-44)

35Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh wuov zanc, ninh naaic joux waac. “Njaaux leiz nyei fin-saeng hnangv haaix nor haih gorngv Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun? 36Singx Lingh bun Ndaawitv ganh gorngv,
  ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv,
   zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung,
  zuov yie bun meih nyei win-wangv
   njiec meih nyei zaux-ndiev.’
37Ndaawitv ganh heuc ninh zoux ‘Ziouv.’ Wuov nyungc, Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei Zeiv-Fun?”
 Mienh camv nyei a'hneiv muangx Yesu njaaux.

Oix Zuqc Faix Fim Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng

(Beiv mangc Matv^taai 23:1-36; Lugaa 20:45-47)

38Njaaux ninh mbuo wuov zanc Yesu gorngv, “Oix zuqc faix fim njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo a'hneiv zuqv lui-ndaauv mingh mingh daaih daaih, mingh wuov hei-horngc oix mienh taaih, zorqv yieqv bun ninh mbuo. 39Mingh wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz. Bieqc yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv. 40Ninh mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc, yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Dongh naaiv nyungc mienh oix zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.”

Auv-Guaav Fongc Horc Nyaanh

(Beiv mangc Lugaa 21:1-4)

41Yesu zueiz jienv nitv siou nyaanh nyei faang mangc mienh fongc horc nyaanh. Butv-zoih mienh camv nyei dapv nyaanh camv. 42Aengx maaih dauh auv-guaav-jomc daaih dapv i norm dongh zinh siqv. Dongh zinh siqv se jaax-zinh aiv jiex nyei nyaanh.
43Yesu heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox meih mbuo, naaiv dauh auv-guaav-jomc fongc horc nyei nyaanh gauh camv jiex dauh dauh fongc horc nyei. 44Weic zuqc wuov deix mienh maaih nyaanh camv. Ninh mbuo fongc horc deix baav hnangv. Naaiv dauh auv-guaav ndongc naaic jomc, mv baac liemh ninh yungz maengc nyaanh yaac dorh daaih fongc horc nzengc.”