13

Brah Yêsu Mbơh Ngih Brah Uđa Mra Rai

1Dôl Brah Yêsu luh du bơh ngih brah Yuđa, du huê tâm phung oh mon păng lah: "Uănh hom, hơi Kôranh nơm nti, âk lŭ toyh jêh ri âk ngih aơ ueh ngăn!" 2Brah Yêsu lah ma păng: "May saơ lĕ lĕ rngôch ngih toyh aơ? Bu mâu mra chalơi ôh du mlâm lŭ gŭ ta klơ du mlâm lŭ êng ôh; lĕ rngôch rlâm dadê.

Moh Nau Mra Tât Lor Lơn(Mathiơ 24: 3-14; Luk 21:7-19)

3Păng gŭ ta yôk Ôlive êp ngih brah Yuđa, jêh ri Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, Y-Yôhan, jêh ri Y-Andrê ôp êng Brah Yêsu lah: 4"Mbơh ma hên, mdah jŏ nau nây mra tât? Jêh ri moh mra jêng ăn ma bu gĭt lĕ nau nây mra tât?" 5Brah Yêsu ntơm lah ma khân păng: "Njrăng hom, lơi ăn bu ndơm khân may ôh. 6Âk bunuyh mra văch nkoch n'hi săk gâp lah: 'Gâp aơ yơh jêng Brah Krist, 'jêh ri khân păng mra ndơm âk bunuyh. 7Jêh ri tơlah khân may tăng nteh n'găr nau tâm lơh dăch jêh ri tăng lư bu nkoch ma nau tâm lơh mra tât, lơi klach ôh. Nau nây mra tât, ƀiălah ê hŏ tât rnôk rô̆ dăch dŭt ôh. 8Yorlah du ndŭl mpôl bunuyh aơ mra tâm rdâng đah du ndŭl mpôl bunuyh êng, jêh ri du ƀon bri hđăch aơ mra tâm rdâng đah ƀon bri hđăch êng, mra geh nau n'găr neh ntu tâm âk ntŭk, jêh ri mra geh âk tơ̆ nau ât ji ngot. Nau nây jêng knŏng nau ntơm ma nau rêh ni. 9"Bi ma phung khân may, ăn khân may njrăng; yorlah bu mra jao khân may ma phung kôranh phat dôih; jêh ri bu mra dong khân may tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa. Khân may mra gŭ panăp kôranh bri jêh ri hđăch yor ma gâp, gay jêng phung mbơh ta năp khân păng. 10Jêh ri lor ma rnôk rô̆ dăch dŭt bu mra mbơh nau mhe mhan ueh ma lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh. 11Pôri, tơlah bu njŭn leo khân may jao ma nau phat dôih, lơi ta khân may chrê lor ôh ma moh nau khân may mra ngơi; ƀiălah ta mông nây, ngơi hom moh nau mra mpôl ma khân may; yorlah mâu di khân may nơm ôh mra ngơi, ƀiălah Brah Huêng Ueh yơh. 12Nâu mra jao oh păng nơm ăn bu ƀư nkhĭt, jêh ri mbơ̆ mra jao kon păng nơm. Phung kon mra tâm rdâng đah mê̆ mbơ̆ khân păng, jêh ri ăn bu ƀư nkhĭt lơi khân păng. 13Lĕ rngôch bunuyh mra tâm rmot ma khân may yor amoh gâp. Ƀiălah mbu nơm srôih tât lôch mra klaih."

Nau Rêh Ni Toyh

14"Ƀiălah tơlah khân may mra saơ nau bu mưch rmot jêh ri ƀư nau chah rai ta ntŭk păng mâu vay ƀư ôh, mbu uănh samƀŭt aơ ăn he mĭn rvê, rnôk nây phung gŭ tâm n'gor Yuđa du gŭ mpeh klơ yôk. 15Mbu nơm gŭ ta klơ chor bôk pho ngih lơi ăn păng trŭnh ôh, mâu lĕ păng dơi lăp tâm ngih djôt rdu ndô ndơ păng. 16Jêh ri lơi ăn nơm gŭ tâm mir sĭt sŏk ao mbâl păng ôh. 17Tâm lĕ nar nây, rêh ni ngăn yơh ma phung bu ur ntreo nđâp ma bu ur pu kon! 18Ăn khân may mbơh sơm gay ma nau nây lơi tât ôh dôl yan sial puh. 19Yorlah tâm nar rnôk nây mra geh nau rêh ni mâu prot geh ôh tâm ban kơt nây ntơm bơh rnôk Brah Ndu rhăk njêng lĕ rngôch mpô mpa n'ho tât ma nar aơ, mâu lĕ hôm mra geh đŏng pakơi taơ. 20Tơlah Kôranh Brah mâu n'hŭch nar rnôk nây, mâu geh du huê bunuyh mra klaih ôh. Ƀiălah Păng hŏ n'hŭch jêh đơ nar nây yor phung păng hŏ săch jêh. 21Tâm rnôk nây tơlah bu lah ma khân may: 'Aơ, ta aơ Brah Krist, 'mâu lah: 'Păng ta ri', lơi ta iăt nau nây ôh. 22Mra geh phung Brah Krist tih jêh ri phung Kôranh nơm mbơh lor tih. Khân păng mra mpôl nau tâm mbên jêh ri ƀư nau khlay ngăn, gay ndơm tơlah dơi, nđâp ma phung Brah Ndu hŏ săch jêh. 23Ƀiălah njrăng hom. Ta aơ, gâp mbơh lor jêh nau nây ma khân may."

Nau Kon Bunuyh Mra Plơ̆ Văch

24"Ƀiălah tâm nar nây, nau rêh ni nây lĕ rlau jêh măt nar mra jêng ngo, jêh ri khay mâu hôm nchrat ang ôh. 25Lĕ rngôch mănh mra tŭp tă bơh trôk, jêh ri phung geh nau brah ta klơ trôk mra mpât n'gơ. 26Rnôk nây bu mra saơ Kon Bunuyh văch tâm ndâr tŭk ma nau brah toyh jêh ri nau chrêk rmah; 27jêh ri Păng mra prơh hăn phung tông păr ueh, jêh ri tâm rƀŭn phung Brah Ndu hŏ sach jêh tă bơh puăn njônh neh ntu ntơm bơh bôl neh ntu tât ma bôl trôk."

Nau Nti Tă Bơh Tơm Play Rvi

28"Ăn khân may nti nau ngơi hôr bơh tơm play rvi: Tơlah n'gĭng păng nse jêh ri ntơm chăt nkŭr, khân may gĭt yan ta vai dăch tât jêh. 29Tâm ban pô nây lĕ tơlah khân may saơ lĕ rngôch nau nây tât, khân may mra gĭt ngăn ma Kon Bunuyh dăch tât jêh, păng gŭ ta mpông sâng jêh. 30N'hêl nanê̆ gâp mbơh ma khân may, phung bunuyh rnôk nây mâu mra rlau lôch ôh lor ma lĕ nau nây tât. 31Trôk jêh ri neh ntu mra rlau lôch, ƀiălah nau gâp ngơi mâu mra rlau lôch ôh."

Mâu Geh Nơm Gĭt Nar Mông Ôh

32"Ƀiălah bi ma nar jêh ri mông nây, mâu geh du huê gĭt ôh, nđâp ma phung tông păr ueh tâm trôk, nđâp ma Kon Bunuyh kŏ mâu gĭt lĕ, knŏng êng Mbơ̆ dơm gĭt. 33Njrăng hom, gŭ kâp uănh, yorlah khân may mâu gĭt ôh ndah jŏ mông nây mra tât. 34Nau nây jêng nâm bu du huê bunuyh hăn nsong. Tơlah păng luh tă bơh ngih, păng jao kan êng êng ma ăp nơm phung oh mon păng, jêh ri ntĭnh ma nơm chiă mpông pêr gŭ kâp uănh. 35Pô nây gŭ kâp uănh hom, yorlah khân may mâu gĭt ôh ndah jŏ kôranh ngih mra tât, gĭt lah kêng mhaơ, mâu lah ta n'gul măng mâu lah kêng ndrau iăr, mâu lah kêng ôi, 36klach lah păng tât ƀâtlât dơm, ban khân may hăk bêch. 37Nau gâp lah ma khân may, gâp lah ma lĕ rngôch đŏng: Gŭ rngeh hom!"