13

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mth. 24:1-2; Lk. 21:5-6)

1Thaus Yexu tawm ntawm lub tuam tsev moog, nwg ib tug thwjtim txawm has rua Yexu tas, “Xwbfwb, koj saib, tej txhwb zeb hab tej tsev nuav zoo kawg le lauj!” 2Yexu txawm has rua nwg tas, “Koj pum tej tsev luj nuav lov? Tej txhwb zeb kws tib ib lub tshooj ib lub nuav yuav tsw tshuav ib lub kws tsw raug muab ua pob taag.”

Tej xwm txheej thaus nplajteb kawg

(Mth. 24:3-14; Lk. 21:7-19)

3Thaus Yexu nyob tsawg sau lub roob Txwv Aulib ncaaj ntawm lub tuam tsev, Petu hab Yakaunpau hab Yauhaa hab Anru txawm nug nwg tuabywv has tas, 4“Thov qha peb paub tas tej xwm txheej nuav yuav tshwm lug thaus twg, hab muaj yaam txujci twg qha kuas paub tas txug swjhawm kws tej nuav yuav tav?”
5Yexu txhad chiv has rua puab tas, “Ca le ceev faaj tuab zoo tsw xob ca leejtwg ntxag mej yuam kev. 6Yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe lug has tas. ‘Kuv yog tug hov ntaag,’ mas puab yuav ua rua tuabneeg coob coob yuam kev. 7Thaus mej nov suab ua tsuv ua rog hab nov moo ua rog, tsw xob poob sab. Tej nuav yeej yuav tsum tshwm lug tassws tsw tau txug thaus kawg. 8Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsaam rua ib lub tebchaws, ib tug vaajntxwv yuav tawm tsaam rua ib tug vaajntxwv, yuav muaj ntuj qeg ntau qhov hab yuav muaj kev tshaib kev nqhes. Tej xwm txheej nuav yog chiv ua mob teb xwb.
9“Mej yuav tsum ceev faaj vem yog luas yuav muab mej cob rua tej tsev tu plaub hab nplawm mej huv puab tej tsev sablaaj, hab mej yuav sawv taab meeg cov thawj kaav hab tej vaajntxwv vem yog tim kuv sub mej txhad ua tau timkhawv rua puab. 10Hab txuj xuv zoo yuav tsum xub raug muab tshaaj tawm rua ib tsoom tebchaws. 11Thaus puab nteg mej moog cob rua luas, mej tsw xob txhawj ua ntej tas mej yuav has le caag, ca le has tej lug kws tub muab pub rua mej rua thaus lub swjhawm ntawd, tsua qhov tug kws has hov tsw yog mej, yog Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv has. 12Kwvtij yuav muab kwvtij cob rua kev tuag, txwv yuav muab tub cob rua kev tuag, mivnyuas yuav sawv twv nam txwv hab muab tua. 13Ib tsoom tuabneeg yuav ntxub mej vem yog tim kuv lub npe. Tassws leejtwg thev tau moog txug thaus kawg tug hov yuav dim.

Txom nyem luj kawg

(Mth. 24:15-28; Lk. 21:20-24)

14“Thaus mej pum yaam kws qas vuab tsuab kws ua kuas lamswm taag txawb ca rua huv lub chaw kws tsw tswm nyog txawb (ca tug kws nyeem nkaag sab nawj), mas thaus hov cov kws nyob huv Yutia ca le tswv moog rua peg tej roob, 15tug kws nyob sau txheej tsev laag tshaav tsw xob nqeg lug nkaag rua huv lub tsev nqaa ib yaam daabtsw moog, 16hab tug kws nyob tom teb tsw xob rov lug muab nwg lub tsho ntev. 17Nub ntawd cov kws suab mivnyuas hab cov kws muaj mivnyuas noj mig yuav txom nyem kawg le lauj!. 18Ca le thov kuas tej xwm txheej nuav tsw xob tshwm lug rua lub caij ntuj no. 19Vem tas lub swjhawm ntawd yuav muaj kev ceblaaj txom nyem luj kawg le, txwj thaus Vaajtswv tswm ntuj tswm teb lug txug naj nub nwgnuav tsw tau txeev muaj dua le ntawd hab yuav tsw muaj ntxwv le lawm. 20Yog tug Tswv tsw muab lub caij lub nyoog hov txav kuas tuab lu, yuav tsw muaj tuabneeg dim tau le. Tassws vem saib rua cov kws Vaajtswv tub xaiv ca lawd, nwg txhad muab lub caij lub nyoog txav kuas tuab lu. 21Thaus ntawd yog leejtwg has rua mej tas, ‘Saib maj, tug Kheto nyob ntawm nuav,’ lossws has tas, ‘Nwg nyob tim u,’ mej tsw xob ntseeg le. 22Yuav muaj cov cuav Kheto hab cov cuav xwbfwb cev lug sawv lug ua txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj, mas yog ua tau, tej txujci hov txhad yuav ntxag cov kws tub xaiv ca lawd kuas yuam kev. 23Mej yuav tsum ceev faaj, kuv tub has txhua yaam rua mej ua ntej lawm.

Tuabneeg leej Tub yuav lug

(Mth. 24:29-31; Lk. 21:25-28)

24“Thaus dhau tej kev ceblaaj txom nyem hov lawm,
   ‘lub nub yuav tsaus moog, lub hli yuav tsw ci,
  25tej nub qub yuav poob sau ntuj lug,
   tej kws muaj fwjchim sau nruab ntug
   yuav raug muab cu ua zug quas kais.’
26Thaus ntawd puab yuav pum Tuabneeg leej Tub nrug nwg tug fwjchim luj hab meej mom nrug fuab sau ntuj lug. 27Thaus ntawd nwg yuav khaiv cov tubkhai ntuj moog mas nwg yuav qaws cov tuabneeg kws nwg xaiv ca lawd plaub ceg kaum ntuj taag nrho txhua lub kaum nplajteb moog thoob qaab ntuj kawg.

Saib tsob ntoo cua

(Mth. 24:32-35; Lk. 21:29-33)

28“Ca le kawm tej lug pev ntawm tsob ntoo cua. Thaus tej ceg mog nyoos hab chiv hlaav nplooj, mej kuj paub tas yuav txug lub caij ntuj kub. 29Ib yaam le ntawd, thaus mej pum tej xwm txheej nuav tshwm lug mej kuj paub tas nwg tub lug ze ntawm qhov rooj lawm. 30Kuv has tseeb rua mej tas, tam tuabneeg nuav yuav tsw tau dua taag moog txug thaus txhua yaam nuav tshwm lug lawm. 31Lub ntuj hab lub nplajteb yuav dua moog, tassws kuv tej lug yuav tsw pluj hlo le.

Tsw muaj leejtwg paub lub caij lub nyoog

(Mth. 24:36-44)

32“Tassws nub ntawd hab teev ntawd tsw muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubkhai ntuj hab leej Tub kuj tsw paub tsuas yog leej Txwv tuab leeg paub xwb. 33Mej yuav tsum ceev faaj zuv tog, tsua qhov mej tsw paub lub swjhawm hov lug txug thaus twg. 34Pev le ib tug yawm kws yuav moog kev deb, thaus nwg tawm rooj moog, nwg cob num rua nwg cov tub qhe nyag ua nyag teg num hab nwg nkaw lug rua tug kws zuv qhov rooj kuas ceev faaj zuv zoo. 35Vem le nuav mej yuav tsum zuv tog, tsua qhov mej tsw paub tas tug tswv tsev yuav lug thaus twg, yog thaus tsaus ntuj lossws ib taag mo lossws thaus qab qua lossws thaus sawv ntxuv, 36nyob tsaam nwg lug taamswm mas pum mej tseed pw tsaug zug. 37Tej kws kuv has rua mej nuav kuv kuj has rua suavdawg tas, ca le zuv tog.”