13

Lub tuam tsev yuav puam tsuaj

(Mth. 24:1-2; Lk. 21:5-6)

1Thaum Yexus tawm ntawm lub tuam tsev mus, nws ib tug thwjtim txawm hais rau Yexus tias, “Xibhwb, koj saib, tej txhib zeb thiab tej tsev no zoo kawg li lauj!” 2Yexus txawm hais rau nws tias, “Koj pom tej tsev loj no lov? Tej txhib zeb uas tib ib lub tshooj ib lub no yuav tsis tshuav ib lub uas tsis raug muab ua pob tag.”

Tej xwm txheej thaum ntiajteb kawg

(Mth. 24:3-14; Lk. 21:7-19)

3Thaum Yexus zaum saum lub roob Txiv Aulib ncaj ntawm lub tuam tsev, Petus thiab Yakaunpau thiab Yauhas thiab Anru txawm nug nws twjywm hais tias, 4“Thov qhia peb paub tias tej xwm txheej no yuav tshwm los thaum twg, thiab muaj yam txujci twg qhia kom paub tias txog sijhawm uas tej no yuav tiav?”
5Yexus thiaj pib hais rau lawv tias, “Cia li ceev faj tib zoo tsis txhob cia leejtwg ntxias nej yuam kev. 6Yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias. ‘Kuv yog tus ntawd ntag,’ mas lawv yuav ua rau neeg coob coob yuam kev. 7Thaum nej hnov suab ua tsov ua rog thiab hnov moo ua rog, tsis txhob poob siab. Tej no yeej yuav tsum tshwm los tiamsis tsis tau txog thaum kawg. 8Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj ntuj qeeg ntau qhov thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis. Tej xwm txheej no yog pib mob plab yug menyuam xwb.
9“Nej yuav tsum ceev faj vim yog luag yuav muab nej cob rau tej tsev tu plaub thiab nplawm nej hauv lawv tej tsev sablaj, thiab nej yuav sawv tab meeg cov thawj kav thiab tej vajntxwv vim yog tim kuv xwv nej thiaj ua tau timkhawv rau lawv. 10Thiab txoj xov zoo yuav tsum xub raug muab tshaj tawm rau ib tsoom tebchaws. 11Thaum lawv ntes nej mus cob rau luag, nej tsis txhob txhawj ua ntej tias nej yuav hais li cas, cia li hais tej lus uas twb muab pub rau nej rau thaum lub sijhawm ntawd, rau qhov tus uas hais ntawd tsis yog nej, yog Vaj Ntsuj Plig dawb huv hais. 12Kwvtij yuav muab kwvtij cob rau kev tuag, txiv yuav muab tub cob rau kev tuag, menyuam yuav sawv twv niam txiv thiab muab tua. 13Ib tsoom neeg yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe. Tiamsis leejtwg thev tau mus txog thaum kawg tus ntawd yuav dim.

Txom nyem loj kawg

(Mth. 24:15-28; Lk. 21:20-24)

14“Thaum nej pom yam uas qias vuab tsuab uas ua kom liamsim tag txawb cia rau hauv lub chaw uas tsis tsim nyog txawb (cia tus uas nyeem nkag siab nawj), mas thaum ntawd cov uas nyob hauv Yuda cia li khiav mus rau pem tej roob, 15tus uas nyob saum txheej tsev las tshav tsis txhob nqes los nkag rau hauv lub tsev nqa ib yam dabtsi mus, 16thiab tus uas nyob tom teb tsis txhob rov los muab nws lub tsho ntev. 17Hnub ntawd cov uas suab menyuam thiab cov uas muaj menyuam noj mis yuav txom nyem kawg li lauj!. 18Cia li thov kom tej xwm txheej no tsis txhob tshwm los rau lub caij ntuj no. 19Vim tias lub sijhawm ntawd yuav muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, txij thaum Vajtswv tsim ntuj tsim teb los txog niaj hnub nimno tsis tau txeev muaj dua li ntawd thiab yuav tsis muaj ntxiv li lawm. 20Yog tus Tswv tsis muab lub caij lub nyoog ntawd txiav kom luv, yuav tsis muaj neeg dim tau li. Tiamsis vim saib rau cov uas Vajtswv twb xaiv cia lawd, nws thiaj muab lub caij lub nyoog txiav kom luv. 21Thaum ntawd yog leejtwg hais rau nej tias, ‘Saib maj, tus Khetos nyob ntawm no,’ lossis hais tias, ‘Nws nyob tim ub,’ nej tsis txhob ntseeg li. 22Yuav muaj cov cuav Khetos thiab cov cuav xibhwb cev lus sawv los ua txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj, mas yog ua tau, tej txujci ntawd thiaj yuav ntxias cov uas twb xaiv cia lawd kom yuam kev. 23Nej yuav tsum ceev faj, kuv twb hais txhua yam rau nej ua ntej lawm.

Neeg leej Tub yuav los

(Mth. 24:29-31; Lk. 21:25-28)

24“Thaum dhau tej kev ceeblaj txom nyem ntawd lawm,
  “ ‘lub hnub yuav tsaus mus,
   lub hli yuav tsis ci,
  25tej hnub qub yuav poob saum ntuj los,
   tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug
   yuav raug muab co ua zog koog.’
26Thaum ntawd lawv yuav pom Neeg leej Tub nrog nws lub hwjchim loj thiab meej mom nrog huab saum ntuj los. 27Thaum ntawd nws yuav txib cov tubtxib saum ntuj mus mas nws yuav qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd plaub ceg kaum ntuj tag nrho txhua lub kaum ntiajteb mus thoob qab ntuj kawg.

Saib tsob ntoo cev

(Mth. 24:32-35; Lk. 21:29-33)

28“Cia li kawm tej lus piv ntawm tsob ntoo cev. Thaum tej ceg mos nyoos thiab pib hlav nplooj, nej kuj paub tias yuav txog lub caij ntuj kub. 29Ib yam li ntawd, thaum nej pom tej xwm txheej no tshwm los nej kuj paub tias nws twb los ze ntawm qhov rooj lawm. 30Kuv hais tseeb rau nej tias, tiam neeg no yuav tsis tau dua tag mus txog thaum txhua yam no tshwm los lawm. 31Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav dua mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis ploj kiag li.

Tsis muaj leejtwg paub lub caij lub nyoog

(Mth. 24:36-44)

32“Tiamsis hnub ntawd thiab teev ntawd tsis muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubtxib saum ntuj thiab leej Tub kuj tsis paub tsuas yog leej Txiv tib leeg paub xwb. 33Nej yuav tsum ceev faj zov tos, rau qhov nej tsis paub lub sijhawm ntawd los txog thaum twg. 34Piv li ib tug yawg uas yuav mus kev deb, thaum nws tawm rooj mus, nws cob haujlwm rau nws cov tub qhe nyias ua nyias tes haujlwm thiab nws nkaw lus rau tus uas zov qhov rooj kom ceev faj zov zoo. 35Vim li no nej yuav tsum zov tos, rau qhov nej tsis paub tias tus tswv tsev yuav los thaum twg, yog thaum tsaus ntuj lossis ib tag hmo lossis thaum qaib qua lossis thaum sawv ntxov, 36nyob tsam nws los tamsid mas pom nej tseem pw tsaug zog. 37Tej uas kuv hais rau nej no kuv kuj hais rau sawvdaws tias, cia li zov tos.”