13

Lub Tuamtsev Yuav Puastsuaj

(Mathais 24.1-2; Lukas 21.5-6)

1Thaum Yexus tabtom tawm ntawm lub Tuamtsev mus, Yexus cov thwjtim muaj ib tug hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, koj saib tej pobzeb thiab tej tsev ntawd zoo nkauj kawg li!”
2Yexus teb hais tias, “Koj pom tej tsev uas loj loj no los? Kuv qhia rau koj hais tias tej pobzeb uas muab sib dhos ua ke ntawd txhua lub yuav pluam nyias nyob nyias tas huv tibsi.”

Kev Txomnyem thiab Kev Tsimtxom Thaum Ntiajteb Yuav Kawg

(Mathais 24.3-14; Lukas 21.7-19)

3Thaum Yexus nyob pem lub Roob Txiv Ntoo Roj uas nyob ncaj lub Tuamtsev sab tid, thaum ntawd Petus, Yakaunpaus, Yauhas thiab Adales los nug Yexus twjywm. 4Lawv hais tias, “Koj qhia rau peb saib, thaum twg mam li muaj tej no thiab yuav muaj yam dabtsi qhia rau peb paub hais tias twb txog lub sijhawm uas muaj tej ntawd lawm?”
5Yexus qhia rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob pub leejtwg dag ntxias tau nej yuam kev. 6Yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe hais rau nej hais tias, ‘Kuv yog nws!’ thiab lawv yuav dag ntxias ntau leej yuam kev. 7Thaum nej hnov suab ntaj suab riam nyob ze nej thiab hnov tej tebchaws nyob deb ua tsov ua rog, nej tsis txhob poob siab, yeej yuav xub muaj tej ntawd, tiamsis tej ntawd tsis tau qhia hais tias twb txog lub sijhawm ntiajteb kawg lawm. 8Ib lub tebchaws yuav sawv tawmtsam ib lub tebchaws, thiab ib haivneeg yuav sawv tawmtsam ib haivneeg. Yuav muaj av qeeg txhua qhov thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis. Tej ntawd zoo ib yam li tus pojniam uas nyuam qhuav pib mob plab yuav yug menyuam.
9“Nej yuav tsum ceevfaj rau qhov yuav muaj neeg ntes nej coj mus rau hauv tej tsev hais plaub; luag yuav muab nej ntaus hauv tej tsev sablaj thiab yuav coj nej mus sawv tabmeeg tej nomtswv thiab tej vajntxwv, vim nej yog cov uas ntseeg kuv. Thaum ntawd yog lub sijhawm zoo rau nej qhia Txojmoo Zoo. 10Tiamsis yuav tsum muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo rau txhua haivneeg ua ntej tso, mam li muaj tej no. 11Thaum luag ntes nej coj mus rau hauv tej tsev hais plaub, nej tsis txhob txhawj hais tias nej yuav hais li cas; thaum txog lub sijhawm ntawd, Vajtswv yuav qhia kom nej paub hais, rau qhov tej lus uas nej hais tsis yog nej tej lus; tiamsis yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv tej lus. 12Tej kwvtij ib tug yuav muab ib tug coj mus rau luag tua; txiv yuav ua ib yam li ntawd rau tej menyuam. Thiab tej menyuam yuav tawmtsam niam txiv thiab coj mus rau luag tua. 13Txhua tus yuav ntxub nej vim nej yog cov uas ntseeg kuv, tiamsis tus uas ua siab ntev mus txog hnub kawg tus ntawd yuav dim.

Yam uas Phem Kawg Nkaus

(Mathais 24.15-28; Lukas 21.20-24)

14“Nej yuav pom ‘Yam uas phem kawg nkaus’ nyob hauv qhov chaw uas tsis tsimnyog yam ntawd nyob.” (Tus uas nyeem zaj no, cia li totaub!) “Thaum ntawd cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas cia li khiav mus rau pem tej roob. 15Tus uas nyob nraum zoov tsis txhob rov mus nqa ib yam dabtsi hauv tsev. 16Tus uas nyob tom teb tsis txhob rov los nqa nws lub tsho ntev hauv tsev. 17Lub sijhawm ntawd tej pojniam uas suab menyuam thiab tej pojniam uas muaj menyuam mos noj mis yuav txomnyem kawg li. 18Nej yuav tsum thov Vajtswv pab kom nej tsis txhob tau khiav lub caij ntuj no! 19Txij thaum Vajtswv tsim lub ntiajteb los txog niaj hnub no tsis tau muaj kev txomnyem heev npaum li zaum no, thiab yav tom ntej yuav tsis muaj li zaum no lawm. 20Tiamsis tus Tswv twb txiav hnub txiav nyoog kom luv lawm. Yog nws tsis ua li ntawd yeej yuav tsis muaj leejtwg dim li. Qhov uas Vajtswv txiav hnub txiav nyoog kom luv ntawd twb yog vim nws hlub nws haivneeg uas nws tau xaiv cia lawm.
21“Thaum ntawd yog leejtwg hais rau nej hais tias, ‘Nej saib, tus Mexiyas nyob ntawm no!’ lossis hais tias, ‘Nws nyob tod!’ nej tsis txhob ntseeg tus ntawd tej lus. 22Rau qhov yuav muaj tej Mexiyas cuav thiab tej cevlus cuav los ua tej txujci tseemceeb dag ntxias Vajtswv haivneeg saib puas yuav ntxias tau kom lawv yuam kev. 23Nej yuav tsum ceevfaj rau qhov kuv twb qhia tej no rau nej paub ua ntej lawm.

Neeg Leej Tub Yuav los

(Mathais 24.29-31; Lukas 21.25-28)

24“Thaum tej kev txomnyem ntawd dhau lawm, lub hnub yuav tsaus, lub hli yuav tsis ci, 25tej hnubqub saum ntuj yuav poob los, thiab txhua yam uas muaj hwjchim nyob saum nruab ntug yuav ua zog koog huv tibsi. 26Thaum ntawd sawvdaws yuav pom Neeg Leej Tub tshwm saum cov huab los, nws lub hwjchim thiab tus tshwjchim ci ntsa iab. 27Nws yuav txib nws cov timtswv mus txhua nrho plaub ceg kaum ntuj hu cov neeg uas Vajtswv twb xaiv cia lawm, sab ntuj tim no mus txog sab ntuj tim ub, los nyob ua ke.

Tsob Txiv Ncuavpias Pib Hlav Nplooj

(Mathais 24.32-35; Lukas 21.29-33)

28“Nej saib tsob txiv ncuavpias qhia li cas. Thaum nws tej ceg rov ntsuab thiab pib hlav nplooj mos nyoos, ces nej paub hais tias twb yuav txog lub caij ntuj nag. 29Ib yam nkaus li ntawd, thaum nej pom tej ntawd nej yuav paub hais tias nws twb los ze lawm. 30Kuv qhia tseeb rau nej hais tias thaum cov neeg tiam no tseem tuag tsis tau tas, twb xub muaj tej ntawd lawm. 31Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav ploj mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis muaj ib los poob li.

Tsis Muaj Leejtwg Paub Hnub thiab Lub Sijhawm Ntawd

(Mathais 24.36-44)

32“Tiamsis hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd tsis muaj leejtwg paub. Txawm yog cov timtswv ceebtsheej lossis Neeg Leej Tub los twb tsis paub; tsuas yog Leej Txiv tib leeg thiaj paub xwb. 33Nej yuav tsum ceevfaj thiab zov tos, rau qhov nej tsis paub hais tias thaum twg yuav txog lub sijhawm ntawd. 34Lub sijhawm ntawd zoo ib yam li ib tug txivneej uas tawm hauv nws lub tsev mus rau lawm qhov, tseg nws cov tubtxib zov tsev thiab faib haujlwm rau lawv, nyias muaj nyias ib tes haujlwm; thiab nws hais kom tus zov qhovrooj, zov zoo zoo. 35Yog li ntawd, nej yuav tsum zov zoo zoo rau qhov nej tsis paub hais tias thaum twg nej tus Tswv yuav rov los. Tej zaum nws yuav los thaum tsaus ntuj lossis thaum ib taghmo lossis thaum qaib yuav qua lossis thaum kaj ntug. 36Nyob tsam nws los tamsim thiab pom nej tseem pw tsaug zog. 37Tej lus uas kuv qhia rau nej, kuv hais rau sawvdaws ib yam nkaus hais tias nej yuav tsum zov tos!”