13

Yesu Gorngv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Oix Zuqc Mietc

(Beiv mangc Matv^taai 24:1-2; Lugaa 21:5-6)

1Yesu cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov zanc, maaih dauh ninh nyei sai-gorx gorngv, “Sai-Diex aah! Mangc gaax! Naaiv deix la'bieiv hlo! haic. Biauv yaac gengh! nzueic haic.”
2Yesu dau, “Meih buatc naaiv deix domh biauv nyei fai? Maaih norm hnoi yietc zungv oix zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

(Beiv mangc Matv^taai 24:3-14; Lugaa 21:7-19)

3Yesu zueiz jienv Ga'lanv Mbong, zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei doix-ngaanc wuov zanc, Bide, Yaagorpc, Yo^han caux An^ndaa^lu daaih bingx jienv naaic ninh, 4“Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing ziangh hoc taux?”
5Yesu mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc faix fim. Maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. 6Maaih mienh camv nyei oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie dongh Giduc aqv.’ Ninh mbuo ziouc nduov mienh camv. 7Meih mbuo haiz mienh mborqv domh jaax yaac haiz mborqv domh jaax nyei fienx wuov zanc, maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix zungv oix zuqc cuotv mv baac setv mueiz nyei ziangh hoc maiv gaengh taux. 8Naaiv fingx caux wuov fingx oix mborqv jaax. Naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv yaac mborqv domh jaax. Maaih deix dorngx ndau dongz, aengx maaih domh huaang domh ngorc. Naaiv deix sic cuotv daaih bun cing setv mueiz nyei hnoi-nyieqc jiez gorn cuotv.
9“Mv baac meih mbuo ganh oix zuqc faix fim. Mienh oix zorqv meih mbuo mingh sic dorngh. Yiem wuic dorngh ninh mbuo oix longc biaav-bin mborqv meih mbuo. Meih mbuo laaix yie yaac oix zuqc souv jienv zungx caux hungh diex nyei nza'hmien dorng jienv ninh mbuo zoux zorng-zengx. 10Kuv fienx oix zuqc zunh bun fingx-fingx mienh muangx, setv mueiz nyei ziangh hoc cingx daaih taux. 11Mienh zorqv meih mbuo dorh mingh sic dorngh wuov zanc, maiv dungx jaa-ndaangc nzauh oix zuqc hnangv haaix nor gorngv. Taux wuov zanc, Tin-Hungh hnangv haaix nor bun meih mbuo gorngv ziouc oix zuqc hnangv wuov nor gorngv, weic zuqc maiv zeiz meih mbuo ganh hnamv cuotv daaih gorngv, se Singx Lingh bun meih mbuo gorngv.


12“Muoz-doic oix zorqv muoz-doic jiu bun mienh daix, die oix zorqv ninh nyei fu'jueiv jiu bun mienh daix. Fu'jueiv caux diex maac yaac benx win, jiu bun mienh daix. 13Weic yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo. Mv baac, haaix dauh diev duqv taux daauh ziouc duqv njoux aqv.

Domh Hieh Youx

(Beiv mangc Matv^taai 24:15-28; Lugaa 21:20-24)

14“Meih mbuo buatc ⟨zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx⟩ yiem jienv maiv horpc zuqc yiem nyei dorngx wuov zanc, (doqc sou nyei mienh oix zuqc mengh baeqc naaiv deix waac.) yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. 15Yiem biauv-ngorh wuov deix njiec daaih, maiv dungx bieqc biauv zorqv haaix nyungc dorh mingh. 16Yiem ndeic nyei mienh, maiv dungx nzuonx biauv zorqv ganh nyei domh lui. 17Yiem wuov deix hnoi-nyieqc, maaih jienv sin nyei, caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh buangh zuqc kouv aqv. 18Oix zuqc daux gaux tov Tin-Hungh maiv dungx bun naaiv deix sic cuotv doix zuqc dong-gen hnoi, 19weic zuqc taux wuov deix hnoi-nyieqc maaih domh zeqc naanc. Yiem Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau taux ih zanc, maiv maaih jiex ndongc naaiv nzunc siem. Jiex mingh yietc liuz yaac maiv maaih aqv. 20Se gorngv Ziouv maiv bun wuov deix hnoi-nyieqc nangv, maiv maaih haaix dauh haih duqv maengc cuotv. Se weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh ninh cingx daaih bun wuov deix hnoi-nyieqc nangv mi'aqv.
21“Wuov zanc, se gorngv maaih haaix dauh mbuox meih mbuo, ‘Mangc gaax, Giduc yiem naaiv!’ fai ‘Mangc gaax, ninh yiem wuov!’ maiv dungx sienx. 22Weic zuqc maaih mienh gorngv ninh mbuo zoux Giduc mv baac jaav nyei, aengx maaih ⟨jaav douc waac mienh⟩ oix cuotv daaih zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic nduov mienh. Se gorngv haih nduov duqv zuqc nor, ninh mbuo oix liemh Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh nduov. 23Meih mbuo oix zuqc faix fim oc. Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox meih mbuo.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

(Beiv mangc Matv^taai 24:29-31; Lugaa 21:25-28)

24“Zeqc naanc jiex liuz wuov deix hnoi-nyieqc,
  ‘Mba'hnoi ziouc jieqv mingh,
   hlaax yaac maiv ziux njang aqv.
  25Zuangx hleix yiem wuov lungh oix ndortv njiec daaih,
   yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz.’
26“Mienh ziouc buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih domh qaqv yaac maaih njang-laangc yiem wuov mbuonx njiec daaih. 27Yie ziouc paaiv fin-mienh mingh biei bung nziaaux, yiem naaiv bung lungh gorn mingh taux wuov bung lungh gorn siou zunv yie ginv daaih nyei mienh.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 24:32-35; Lugaa 21:29-33)

28“Oix zuqc longc ngongh nyorx ndiangx hoqc yietc nyungc. Buatc ndiangx-nquaah cuotv cunx, nqoi normh lunx, meih mbuo ziouc hiuv duqv aav lamh bieqc haac gueix aqv. 29Fih hnangv nyei, meih mbuo buatc naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, taux fatv, zungv yiem jienv gaengh ndaangc aqv. 30Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh guei seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 31Lungh ndau oix jiex nzengc, mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex.

Haaix Norm Hnoi, Haaix Norm Ziangh Hoc, Maiv Maaih Haaix Dauh Hiuv

(Beiv mangc Matv^taai 24:36-44)

32“Wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc, haaix zanc oix taux, maiv maaih haaix dauh hiuv. Liemh tin-dorngh nyei fin-mienh maiv hiuv, Dorn yaac maiv hiuv. Kungx Zaangc Diex ganh hiuv hnangv. 33Meih mbuo oix zuqc faix fim, ging jienv hnyouv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv wuov norm ziangh hoc haaix zanc taux.
34“Se hnangv laanh mienh oix cuotv jauv mingh go nyei, ziouc zorqv ninh nyei jaa-dingh bun ninh nyei bou mbuo goux, bun gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei gong zoux. Mbuox zuov gaengh mienh longx-longx zuov jienv gaengh, ninh ziouc mingh mi'aqv. 35Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc ging hnyouv zuov jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv biauv-ziouv haaix norm ziangh hoc nzuonx, lungh maanz-hmuangx, fai ndaamv muonz, fai jai nqaaix daauh, fai lungh njang. 36Nziex ninh liemh zeih nzuonx daaih yaac buatc meih mbuo m'njormh nzengc mi'aqv. 37Naaiv joux waac yie mbuox meih mbuo, yie yaac mbuox zuangx mienh, oix zuqc ging hnyouv zuov jienv oc.”