13

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Răm Rai Sang Yang Ơi Adai

(Mathiơ 24:1, 2; Luk 21:5, 6)

1Tơdang Yêsu hlak tơbiă mơ̆ng sang yang, hơmâo sa čô amăng ƀing ding kơna Ñu laĭ hăng Ñu tui anai, “Ơ Nai ăh, lăng adih! Khul boh pơtâo anŭn yom biă mă! Anih sang yang hiam rô̆ biă mă!”
2Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, ih ƀuh abih bang anih Sang Yang anŭn jing yom pơphan hiam yơh. Tơdơi adih ƀing rŏh ayăt či pơrai hĭ tơl ƀu či hơmâo ôh sa boh pơtâo anai dŏ ƀơi ngŏ boh pơtâo pơkŏn. Rĭm boh pơtâo ƀing rŏh ayăt či pơglưh pơčah hĭ abih bang yơh.”

Gru Laĭ Pơthâo Kơ Hrơi Yêsu Trŭn Rai

(Mathiơ 24:3-14; Luk 21:7-19)

3Tơdơi kơ anŭn ƀiă, tơdang Yêsu hlak dŏ be̱r ƀơi bŏl čư̆ Ôliwơ klă̱ anăp hăng sang yang, Pêtrôs, Yakơ, Yôhan laih anŭn Andre nao tơña kơ Yêsu hơjăn tui anai, 4“Rơkâo kơ Ih ruai brơi kơ ƀing gơmơi thâo bĕ: Hơbĭn hơdôm tơlơi răm rai anŭn či truh lĕ? Laih anŭn hơget či jing gru kơnăl laĭ pơthâo kơ tơlơi abih bang tơlơi anŭn či pơkrĕp truh hĭ lĕ?”
5Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Răng bĕ, anăm brơi kơ arăng pơƀlŏr hĭ ƀing gih ôh. 6Hơmâo lu mơnuih či pơƀlŏr mă amăng anăn Kâo hăng laĭ tui anai, ‘Kâo yơh jing Pô Messiah!’ Tui anŭn, ƀing gơñu či pơƀlŏr hĭ lu mơnuih biă mă yơh. 7Tơdang ƀing gih hơmư̆ dơnai pơblah pơ anih jĕ laih anŭn tơlơi hing hyu kơ tơlơi pơblah mơ̆ng anih ataih, ƀing gih anăm huĭ bra̱l ôh. Hơdôm tơlơi anŭn khŏm či truh yơh, samơ̆ tơlơi anŭn ƀu pơrơđah kơ hrơi đŭt lŏn tơnah či truh mơtam ôh. 8Kơnung djuai anai či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnung djuai pơkŏn laih anŭn lŏn čar anai či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar adih yơh. Amăng abih bang lŏn čar ăt či hơmâo tơlơi pơpư̆ pơgơi lŏn tơnah amăng lu anih laih anŭn hơmâo tơlơi ư̆ rơpa mơ̆n. Samơ̆ abih bang tơlơi truh anŭn jing blung hlâo kơ tơlơi gleh tơnap đôč hrup hăng đah kơmơi čơdơ̆ng phŭn ruă nuă kơ tơlơi tơkeng ană ñu yơh.
9“Samơ̆ gih pô brơi dŏ răng bĕ. Ƀing rŏh ayăt gih či mă jao hĭ đơđa amăng ƀing gih kơ ƀing phat kơđi plei laih anŭn arăng či taih ama̱ng ƀing gih amăng sang jơnum yơh. Yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ anăn Kâo yơh, ƀing gih či dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ƀing khua moa laih anŭn ƀing pơtao kiăng kơ ngă gơ̆ng jơlan kơ ƀing gơñu. 10Laih anŭn Tơlơi Pơthâo Hiam anai blung hlâo arăng či hyu pơtô pơblang pơ abih bang lŏn čar yơh. 11Tơdang arăng mă ba ƀing gih hăng ba nao pơ anih phat kơđi, anăm ƀlơ̆ng hlâo ôh kơ hơget tơlơi ƀing gih či pơhiăp. Brơi kơ ƀing gih pơhiăp bĕ hơget tơlơi Ơi Adai pha brơi kơ ƀing gih ƀơi mông anŭn, yuakơ ƀu djơ̆ gih pô ôh pơhiăp, samơ̆ Yang Bơngăt Hiam yơh pơhiăp.
12“Hlak anŭn ayŏng či jao lui hĭ adơi kơ tơlơi djai laih anŭn ama či jao lui hĭ ană yơh. Ană bă či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng amĭ ama laih anŭn jao lui hĭ ƀing gơñu kơ tơlơi djai. 13Ƀing mơnuih rĭm anih či pơrơmut kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih đaŏ kơ Kâo yơh, samơ̆ hlơi pô gir run truh pơ hơnăl tuč, ñu anŭn či dưi klaih yơh.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Plei Prŏng Yerusalaim Či Răm Rai

(Mathiơ 24:15-28; Luk 21:20-24)

14Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdang ƀing gih či ƀuh ‘gơnam hơƀak drak pơjing rai tơlơi grĭ grañ’ dŏ amăng anih rơgoh hiam Sang Yang, hlơi pô đŏk tơlơi laĭ lui hlâo anŭn, brơi kơ ñu anŭn thâo hluh bĕ, tui anŭn hlơi pô dŏ amăng kwar Yudea brơi kơ ñu đuaĭ kơdŏp pơ čư̆ čan bĕ. 15Hlơi pô dŏ pơdơi gah rơngiao sang ƀơi bơbŭng sang tơhnă̱, anăm trŭn mŭt pơ sang mă tơbiă ôh dram gơnam ñu hlâo kơ ñu đuaĭ kơdŏp. 16Hlơi pô dŏ amăng đang hơma, anăm wơ̆t glaĭ mă ao jao ñu ôh hlâo kơ ñu đuaĭ kơdŏp. 17Amăng hơdôm hrơi anŭn či hơmâo tơlơi tơnap tap biă mă yơh kơ ƀing đah kơmơi dŏ pi kian laih anŭn kơ ƀing đah kơmơi dŏ brơi ană mĕm. 18Iâu laĭ kơ Ơi Adai bĕ, kiăng kơ ƀing gih ƀu đuaĭ kơdŏp djơ̆ amăng bơyan puih, 19yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Ơi Adai hrih pơjing kơ lŏn tơnah hlŏng truh kơ ră anai aka ƀu hơmâo djơ̆ ôh hrup hăng khul hrơi gleh tơnap prŏng prin biă mă anŭn. Laih anŭn dơ̆ng, ăt ƀu či hơmâo lơi tơdơi kơ anai. 20Samơ̆ Khua Yang hơmâo pơtrŭn hĭ laih hơdôm hrơi gleh tơnap anŭn; tơdah Ñu aka ƀu ngă ôh kơ tơlơi anŭn, sĭt ƀu či hơmâo hlơi pô ôh dŏ so̱t. Ơi Adai pơtrŭn hĭ laih hơdôm hrơi anŭn yuakơ Ñu pap kơ ƀing mơnuih Ñu hơmâo ruah mă laih yơh. 21Amăng hrơi mông anŭn tơdah hlơi pô laĭ hăng ƀing gih, ‘Anai nê, anai jing Pô Messiah,’ ƀôdah ‘Adih dih, Ñu pơ anŭn,’ sĭt anăm đaŏ kơ tơlơi anŭn ôh. 22Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hơmâo lu ƀing Messiah ƀlŏr laih anŭn pô pơala ƀlŏr či pơƀuh rai ngă lu tơlơi gru kơnăl yom pơphan hăng bruă mơsêh mơyang, kiăng kơ pơƀlŏr hĭ abih bang mơnuih; tơdah dưi, ƀing gơñu ăt pơƀlŏr hĭ wơ̆t hăng ƀing Ơi Adai hơmâo ruah laih mơ̆n, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi hĭ ôh. 23Tui anŭn, brơi kơ ƀing gih kơđiăng bĕ. Kâo hơmâo ruai pơthâo laih kơ ƀing gih hlâo kơ hơdôm tơlơi anŭn truh.”

Yêsu, Jing Ană Mơnuih, Či Trŭn Rai Dơ̆ng

(Mathiơ 24:29-31; Luk 21:25-28)

24Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Amăng khul hrơi anŭn, tŏ tui anŭn jing hrơi gleh tơnap yơh,
  “ ‘yang hrơi či kơnăm hĭ mơtam
   laih anŭn yang blan ƀu či rơđah dơ̆ng tah.
  25Khul pơtŭ či lê̆ trŭn mơ̆ng adai
   laih anŭn Ơi Adai či ngă pơpư̆ pơgơi abih bang pul bơngač amăng adai rơngit yơh.’
26“Giŏng anŭn, mơnuih mơnam či ƀuh Kâo, Ană Mơnuih, hlak trŭn rai ƀơi kơthul hiăng adai hăng tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi ang yang prŏng biă mă yơh. 27Ñu či pơkiaŏ ƀing ling jang hiam Ñu nao pơ abih bang akiăng lŏn tơnah kiăng kơ iâu pơƀut glaĭ abih bang mơnuih Ơi Adai ruah laih mơ̆ng rơnuč lŏn tơnah anai truh pơ rơnuč tal adai adih yơh.”

Pơhơmutu Kơ Phŭn Hra

(Mathiơ 24:32-35; Luk 21:29-33)

28Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hơmư̆ bĕ tơlơi pơhơmutu kơ kơyâo hra anai pơtô kơ ƀing gih. Tơdang than kơyâo anŭn jing mơda hla phrâo čơnăt, ƀing gih thâo krăn bơyan phang jĕ či truh yơh. 29Kar hăng anŭn mơ̆n, tơdang ƀing gih ƀuh hơdôm tơlơi anŭn hlak truh, brơi kơ ƀing gih thâo krăn bĕ, hrơi anŭn jĕ či truh laih, Ană Mơnuih hlak dŏ prap pre laih ƀơi bah amăng. 30Kâo laĭ sĭt biă mă hăng ƀing gih, abih bang tơlơi Kâo laĭ anŭn či truh yơh hlâo kơ abih bang ƀing mơnuih hlak hơdip amăng rơnŭk ta anai či rơgao hĭ. 31Adai lŏn či rơgao hĭ, samơ̆ boh hiăp Kâo pơhiăp ƀu či rơgao hĭ ôh.”

Ƀu Hơmâo Mơnuih Thâo Hrơi Mông Yêsu, Jing Ană Mơnuih, Či Rai

(Mathiơ 24:36-44)

32Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Kơ hrơi mông Kâo, Ană Mơnuih, trŭn rai pơ lŏn tơnah anai, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô thâo ôh; ƀing ling jang hiam pơ adai adih wơ̆t hăng Ană Ơi Adai ăt ƀu thâo lơi, kơnơ̆ng hơjăn Yang Ama đôč yơh thâo. 33Răng bĕ! Dŏ kơčăng bĕ! Ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hơbĭn hrơi mông anŭn či truh. 34Tơlơi anŭn hrup hăng sa čô mơnuih či hyu ataih: Ñu jao sang ñu hăng brơi kơ ƀing ding kơna ñu wai lăng brơi, rĭm čô hăng sa bruă jao laih anŭn ñu pơtă kơ pô gak bah amăng brơi dŏ krŏng yơh.
35“Hơnŭn yơh, brơi ƀing gih dŏ kơčăng bĕ yuakơ ƀing gih ƀu thâo ôh hơbĭn pô sang či wơ̆t glaĭ; năng ai ƀơi mông klăm mơmŏt, mông krah mlam, mông hlak mơnŭ tơdjô̆, ƀôdah ƀơi mông ưm mơguah. 36Tơdah ñu rai blĭp blăp mơtam, anăm brơi kơ ñu ƀuh ƀing gih hlak dŏ pĭt ôh. 37Hơget tơlơi Kâo laĭ kơ ƀing gih, Kâo laĭ kơ abih bang mơnuih mơ̆n tui anai: ‘Dŏ kơčăng bĕ!’ ”