14

Cov thawj tuav huv txuv Yexu

(Mth. 26:1-5; Lk. 22:1-2; Yh. 11:45-53)

1Tshuav ob nub le ua kevcai Hlaa Dhau hab ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb, mas cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai txawm nrhav kev saib yuav ua le caag nteg tau Yexu tuabywv hab muab nwg tua pov tseg. 2Puab has tas, “Tsw xob nteg nwg rua lub swjhawm kws ua kevcai nuav tsaam tes cov pejxeem tsua ntxhuv quas nyo.”

Tug puj laub roj rua Yexu taubhau

(Mth. 26:6-13; Yh. 12:1-8)

3Thaus Yexu nyob huv Ximoo kws mob ruas lub tsev huv lub zog Npethani, Yexu tseed pheeb ntawm rooj mov, txawm muaj ib tug puj nqaa ib fwj roj tsw qaab tuaj tes txawm muab lub ncauj fwj luv ntho muab cov roj laub rua sau Yexu taubhau. 4Muaj qee leej chim txawm sws has tas, “Ua caag yuav muab tej roj nuav ua nkim pov tseg? 5Cov roj nuav yog muab muag tau nyaj peb puas tawm ntenalia coj moog pub rua cov tuabneeg pluag kuj tau.” Puab txawm ywg tug puj hov. 6Yexu txhad has tas, “Tsw xob ywg nwg. Mej ua rua nwg ntxhuv sab ua daabtsw? Nwg ua yaam kws zoo heev rua kuv. 7Yeej yuav muaj cov tuabneeg pluag nrug mej nyob moog le, mas mej yuav ua zoo rua puab thaus twg kuj tau tassws mej yuav tsw muaj kuv nrug mej nyob moog le. 8Nwg ua lawv le nwg ua tau. Tub yog nwg laub roj pleev kuv lub cev ua ntej kws yuav muab kuv log. 9Kuv has tseeb rua mej tas, tshaaj tawm txuj xuv zoo nuav moog thoob nplajteb txug hovtwg, qhov kws tug puj nuav ua yuav nrov nchaa moog txug hov ntawd ua lub chaw ncu txug nwg.”

Yutas faav xeeb rua Yexu

(Mth. 26:14-16; Lk. 22:3-6)

10Thaus ntawd Yutas Ikhali‑au kws yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim txawm moog cuag cov pov thawj hlub es yuav muab Yexu cob rua puab. 11Thaus puab nov le hov mas puab zoo sab heev hab cog lug tas yuav muab nyaj rua Yutas. Nwg txawm nrhav swjhawm muab Yexu rua puab.

Yexu npaaj noj kevcai Hlaa Dhau

(Mth. 26:17-25; Lk. 22:7-14, 21-23; Yh. 13:21-30)

12Thawj nub kws ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb, yog lub swjhawm kws puab tua mivnyuas yaaj ua kevcai Hlaa Dhau, cov thwjtim has rua Yexu tas, “Yuav ca peb npaaj kevcai Hlaa Dhau rua koj noj hovtwg?” 13Yexu khaiv ob tug thwjtim moog hab has rua ob tug tas, “Meb ca le moog rua huv lub nroog, mas yuav muaj ib tug yawm nqaa ib lub laujkaub dej ntswb meb. Meb ca le lawv nwg qaab moog. 14Nwg nkaag rua lub tsev twg, meb ca le has rua tug tswv tsev hov tas, ‘Tug xwbfwb has tas, Chaav txais qhua kws kuv yuav nrug kuv cov thwjtim noj kevcai Hlaa Dhau nyob hovtwg?’ 15Nwg yuav qha ib chaav luj kws nyob txheej sau muaj rooj tog txhwj lawm. Ca le npaaj hov ntawd rua peb.”
16Ob tug thwjtim txawm sawv kev moog rua huv lub nroog hab ntswb lawv le Yexu has rua ob tug, tes ob tug txhad npaaj ua kevcai Hlaa Dhau txhwj zog.
17Thaus tsaus ntuj Yexu nrug kaum ob tug thwjtim tuaj. 18Thaus puab pheeb noj mov ntawm rooj, Yexu has tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, mej cov nuav ib tug yuav faav xeeb rua kuv, yog ib tug kws nrug kuv noj ua ke.” 19Puab kuj chiv ntxhuv sab heev puab nyag taug nyag nug tas, “Yog kuv lov?” 20Yexu has rua puab tas, “Yog kaum ob tug nuav ib tug, yog tug kws nrug kuv koom ntsw ib lub taig. 21Tuabneeg leej Tub yuav moog lawv le tej kws sau ca has txug nwg, tassws tug kws faav xeeb rua Tuabneeg leej Tub yeej yuav raug txom nyem kawg. Tsw xob yug nwg lug kuj zoo dua.”

Yexu rooj mov

(Mth. 26:26-30; Lk. 22:14-20; 1Khl. 11:23-25)

22Thaus puab noj mov ntawd, Yexu txawm muab ib lub ncuav lug foom koob moov rua mas muab ndais cev rua puab hab has tas, “Ca le txais, nuav yog kuv lub cev.” 23Hab nwg muab ib lub khob lug ua Vaajtswv tsaug taag muab cev rua puab mas puab txhua tug haus. 24Hab nwg has rua puab tas, “Nuav yog kuv cov ntshaav kws nas hom thawj rua tej lug cog tseg, kws raug muab nchuav rua tuabneeg coob coob. 25Kuv has tseeb rua mej tas kuv yuav tsw haus cawv txwv maab dua le moog txug nub kws kuv haus cawv txwv maab tshab huv Vaajtswv lub tebchaws.” 26Thaus puab hu ib zaaj nkauj taag puab tawm moog rua peg roob Txwv Aulib.

Petu yuav tsw leeg paub Yexu

(Mth. 26:31-35; Lk. 22:31-34; Yh. 13:36-38)

27Yexu has rua puab tas, “Mej txhua tug yuav tso kuv tseg, vem muaj lug sau ca has tas,
  “ ‘Kuv yuav tua tug yug yaaj,
   mas paab yaaj yuav tawg ua saab ua sua moog.’
28Tassws thaus kuv raug muab tsaa caj sawv rov lug lawm, kuv yuav ua mej ntej moog rua Kalilai.”
29Petu txawm has rua Yexu tas, “Txawm yog puab suavdawg tso koj tseg los kuv yuav tsw tos koj tseg hlo le.” 30Yexu has rua nwg tas, “Kuv has tseeb rua koj tas, mo nuav ntaag thaus qab tsw tau qua ob tswg koj yuav tsw leeg paub kuv peb zag.” 31Tassws Petu has tawv nkawv tas, “Txawm yog kuv yuav tsum nrug koj tuag, los kuv yuav tsw has tas kuv tsw paub koj.” Cov thwjtim suavdawg puavleej has ib yaam nkaus le ntawd.

Yexu thov Vaajtswv huv Kexemane

(Mth. 26:36-46; Lk. 22:39-46)

32Tes Yexu puab txawm moog rua ib qho chaw kws hu ua Kexemane, mas Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Ca le nyob tsawg ntawm nuav rua thaus kuv thov Vaajtswv.” 33Nwg coj Petu, Yakaunpau hab Yauhaa nrug nwg moog. Yexu chiv nyuaj sab hab ntxhuv sab kawg. 34Nwg has rua puab tas, “Kuv lub sab ntxhuv kawg tub yuav tuag. Mej ca le nyob ntawm nuav zuv tog.” 35Yexu txawm moog rua tom ntej mivntswv mas nwg khwb nkaus rua huv peg teb thov tas, yog ua tau, ca teev nuav hlaa dhau nwg moog. 36Hab nwg has tas “Anpa, kuv txwv 'e, koj ua tau txhua yaam, thov rhu lub khob nuav ntawm kuv moog. Txawm le caag kuj xwj, thov tsw xob ca ua lawv le kuv lub sab tassws ca ua lawv le koj lub sab.” 37Nwg rov lug rua ntawm cov thwjtim pum puab pw tsaug zug taag. Nwg txhad has rua Petu tas, “Ximoo, koj tseed pw tsaug zug lov? Koj nrug kuv zuv tog ib nyuas teev tsw taug le lov? 38Mej yuav tsum zuv tog hab thov Vaajtswv sub mej txhad tsw raug kev swm sab. Lub sab npaaj txhwj lawm tassws lub cev tsw muaj zug.” 39Yexu txawm rov moog thov Vaajtswv has ib yaam nkaus le thawj zag. 40Yexu rov lug pum puab pw tsaug zug dua ib zag vem puab qheb tsw taug qhov muag, mas puab tsw paub tas yuav teb Yexu le caag. 41Nwg txawm rov lug rua ntawm cov thwjtim zag peb hab has rua puab tas, “Mej tseed pw tsaug zug hab su lug sav lov? Txaus lawm lauj! Lub swjhawm tub lug txug lawm, mas Tuabneeg leej Tub tub raug muab cob rua huv cov tuabneeg txhum txhais teg lawm. 42Ca le sawv tseeg, peb moog. Saib maj, tug kws faav xeeb rua kuv tuaj ze lawm.”

Nteg Yexu

(Mth. 26:47-56; Lk. 22:47-53; Yh. 18:3-12)

43Thaus Yexu tseed saamswm has lug, tes Yutas kws yog ib tug thwjtim huv kaum ob tug ntawd txawm tuaj txug taamswm ntawd, hab muaj tuabneeg coob coob coj ntaaj coj qws nrug nwg tuaj, yog cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov kev txwj quas laug khaiv tuaj. 44Tug kws faav xeeb hov tub qha rua puab ua ntej tas, “Kuv nwj tug twg mas yog tug hov ntaag. Ca le nteg kag nwg coj moog ceev tuab zoo.” 45Tes Yutas txawm ncaaj nraim lug rua ntawm Yexu taamswm hab has tas, “Xwbfwb,” hab nwj Yexu. 46Tes cov tuabneeg hov txawm lug ntsab nkaus Yexu muab nwg nteg. 47Muaj ib tug kws sawv ntawd rhu hlo ntaaj lug tuab ntaug tug tuam pov thawj hlub tug tub qhe txav nwg ib saab nplooj ntseg tu nrho. 48Yexu has rua cov tuabneeg hov tas, “Mej coj ntaaj coj qws tuaj nteg kuv ib yaam le tawm moog nteg tub saab lov? 49Kuv naj nub nrug mej nyob huv lub tuam tsev qhuab qha, los mej tsua tsw nteg kuv. Tassws Vaajtswv txujlug yeej yuav tsum tav le nuav.” 50Tes cov thwjtim suavdawg txawm tso Yexu tseg tswv taag lawm.
51Muaj ib tug hluas tsuas npua ib daim ntaub maag xwb lawv Yexu qaab moog, puab txawm nteg tug hluas hov, 52tes nwg tso plhuav daim ntaub maag tseg tswv lab qaab moog.

Yexu nyob ntawm cov thawj lub rooj sablaaj

(Mth. 26:57-68; Lk. 22:54-55,63-71; Yh. 18:13-14,19-24)

53Puab txawm coj Yexu moog rua ntawm tug tuam pov thawj hlub, mas cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai suavdawg tub tuaj txoos ua ke rua hov ntawd lawm. 54Petu lawv Yexu qaab deb deb moog rua huv lub tshaav puam ntawm tug tuam pov thawj hlub lub tsev. Nwg nrug cov tub rog kws zuv lub tuam tsev nyob ua ke nte tawg.
55Cov pov thawj hlub hab taag nrho cov thawj lub rooj sablaaj txawm nrhav lug kom Yexu sub txhad tua tau nwg pov tseg, tassws nrhav tsw tau. 56Muaj ntau leej lug ua cuav timkhawv nkaug nwg los puab tej lug timkhawv tsw sws tim. 57Qee leej sawv tseeg ua cuav timkhawv kom Yexu has tas, 58“Peb nov tug nuav has tas, ‘Kuv yuav rhuav lub tuam tsev nuav kws tuabneeg txhais teg ua, mas peb nub xwb kuv yuav ua dua ib lub tshab, kws tsw yog tuabneeg txhais teg ua.’ ” 59Txawm yog puab has le ntawd los puab tej lug timkhawv tsw sws tim. 60Tug tuam pov thawj hlub txawm sawv tseeg huv plawv puab hab nug Yexu tas, “Koj tsw muaj ib lu lug teb lov? Puab kom koj txug daabtsw?” 61Yexu nyob tuabywv tsw teb hlo le. Tug tuam pov thawj hlub txawm nug dua ib zag has tas, “Koj yog tug Kheto, yog Vaajtswv kws tswm nyog qhuas tug Tub lov?” 62Yexu has tas, “Kuv yog, hab mej yuav pum Tuabneeg leej Tub nyob tsawg ntawm tug kws muaj fwjchim luj kawg saab xws, hab nrug fuab sau ntuj lug.” 63Tes tug tuam pov thawj hlub txawm dua rhe nwg lub tsho hab has tas, “Peb tseed yuav timkhawv ntxwv le caag hab? 64Mej tub nov nwg has lug tuam mom Vaajtswv lawm. Mej pum zoo le caag?” Puab suavdawg teem txem tas tswm nyog muab nwg tua tuag. 65Qee leej chiv ntu qub ncaug rua Yexu hab muab nwg lub ntsej muag qhwv hab ntaus nwg hab has rua nwg tas, “Ca le cev Vaajtswv lug rua peb saib.” Cov tub rog txawm kaav nwg hab xuas tawg ncuav rua nwg.

Petu tsw leeg Yexu

(Mth. 26:69-75; Lk. 22:56-62; Yh. 18:15-18,25-27)

66Thaus Petu nyob huv lub tshaav puam saab nraag, tug tuam pov thawj hlub ib tug nkauj qhev txawm lug. 67Thaus nwg pum Petu nte tawg, nwg txawm saib ntsoov rua Petu hab has tas, “Koj tub nrug Yexu kws yog tuabneeg Naxale ua ke hab los sas.” 68Tassws Petu tsw leeg, nwg has tas, “Qhov kws koj has kod kuv tsw paub hab tsw nkaag sab le.” Tes Petu txawm tawm moog rua ntawm rooj vaag. 69Tug nkauj qhev rov pum nwg tes txawm chiv has rua cov tuabneeg kws nyob ib ncig ntawd tas, “Tug nuav yeej yog puab cov hab.” 70Petu rov tsw leeg. Tom qaab ntawd mivntswv cov tuabneeg kws nyob ib ncig txawm has rua Petu tas, “Koj yeej yog puab cov hov ib tug tag tag le, tsua qhov koj yog tuabneeg Kalilai.” 71Petu txawm chiv twv tsawm tawv tawv has tas, “Kuv yeej tsw paub tug kws mej has kod.” 72Taamswm ntawd qab txawm qua zag ob. Petu txhad ncu dheev txug tej lug kws Yexu tau has rua nwg tas, “Thaus qab tsw tau qua ob tswg koj yuav tsw leeg paub kuv peb zag.” Petu tswj tsw tau nwg lub sab tes txawm quaj quaj.