14

Cov thawj ntaus tswvyim txov Yexus

(Mth. 26:1-5; Lk. 22:1-2; Yh. 11:45-53)

1Tshuav ob hnub li ua kevcai Hla Dhau thiab ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb, mas cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai txawm nrhiav kev saib yuav ua li cas ntes tau Yexus twjywm thiab muab nws tua pov tseg. 2Lawv hais tias, “Tsis txhob ntes nws rau lub sijhawm uas ua kevcai no tsam ces cov pejxeem ho ntxhov hnyo.”

Tus pojniam hliv roj rau Yexus taubhau

(Mth. 26:6-13; Yh. 12:1-8)

3Thaum Yexus nyob hauv Ximoos uas mob ruas lub tsev hauv lub zos Npethani, Yexus tseem pheeb ntawm rooj mov, txawm muaj ib tug pojniam nqa ib hwj roj tsw qab tuaj ces txawm muab lub ncauj hwj lov ntho muab cov roj hliv rau saum Yexus taubhau. 4Muaj qee leej chim txawm sib hais tias, “Ua cas yuav muab tej roj no ua nkim pov tseg? 5Cov roj no yog muab muag tau nyiaj peb puas tawm denalia coj mus pub rau cov neeg pluag kuj tau.” Lawv txawm yws tus pojniam ntawd. 6Yexus thiaj hais tias, “Tsis txhob yws nws. Nej ua rau nws ntxhov siab ua dabtsi? Nws ua yam uas zoo heev rau kuv. 7Yeej yuav muaj cov neeg pluag nrog nej nyob mus li, mas nej yuav ua zoo rau lawv thaum twg kuj tau tiamsis nej yuav tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li. 8Nws ua raws li nws ua tau. Twb yog nws hliv roj pleev kuv lub cev ua ntej uas yuav muab kuv log. 9Kuv hais tseeb rau nej tias, tshaj tawm txoj xov zoo no mus thoob ntiajteb txog qhovtwg, qhov uas tus pojniam no ua yuav nrov ncha mus txog qhov ntawd ua lub chaw nco txog nws.”

Yudas fav xeeb rau Yexus

(Mth. 26:14-16; Lk. 22:3-6)

10Thaum ntawd Yudas Ikhali‑au uas yog ib tug hauv kaum ob tug thwjtim txawm mus cuag cov pov thawj hlob es yuav muab Yexus cob rau lawv. 11Thaum lawv hnov li ntawd mas lawv zoo siab heev thiab cog lus tias yuav muab nyiaj rau Yudas. Nws txawm nrhiav sijhawm muab Yexus rau lawv.

Yexus npaj noj kevcai Hla Dhau

(Mth. 26:17-25; Lk. 22:7-14,21-23; Yh. 13:21-30)

12Thawj hnub uas ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb, yog lub sijhawm uas lawv tua menyuam yaj ua kevcai Hla Dhau, cov thwjtim hais rau Yexus tias, “Yuav cia peb npaj kevcai Hla Dhau rau koj noj qhovtwg?” 13Yexus txib ob tug thwjtim mus thiab hais rau ob tug tias, “Neb cia li mus rau hauv lub nroog, mas yuav muaj ib tug yawg nqa ib lub laujkaub dej ntsib neb. Neb cia li raws nws qab mus. 14Nws nkag rau lub tsev twg, neb cia li hais rau tus tswv tsev ntawd tias, ‘Tus xibhwb hais tias, Chav txais qhua uas kuv yuav nrog kuv cov thwjtim noj kevcai Hla Dhau nyob qhovtwg?’ 15Nws yuav qhia ib chav loj uas nyob txheej saud muaj rooj tog txhij lawm. Cia li npaj qhov ntawd rau peb.”
16Ob tug thwjtim txawm sawv kev mus rau hauv lub nroog thiab ntsib raws li Yexus hais rau ob tug, ces ob tug thiaj npaj ua kevcai Hla Dhau txhij zog.
17Thaum tsaus ntuj Yexus nrog kaum ob tug thwjtim tuaj. 18Thaum lawv pheeb noj mov ntawm rooj, Yexus hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, nej cov no ib tug yuav fav xeeb rau kuv, yog ib tug uas nrog kuv noj ua ke.” 19Lawv kuj pib ntxhov siab heev lawv nyias taus nyias nug tias, “Yog kuv lov?” 20Yexus hais rau lawv tias, “Yog kaum ob tug no ib tug, yog tus uas nrog kuv koom ntsw ib lub tais. 21Neeg leej Tub yuav mus raws li tej uas sau cia hais txog nws, tiamsis tus uas fav xeeb rau Neeg leej Tub yeej yuav raug txom nyem kawg. Tsis txhob yug nws los kuj zoo dua.”

Yexus rooj mov

(Mth. 26:26-30; Lk. 22:14-20; 1Khl. 11:23-25)

22Thaum lawv noj mov ntawd, Yexus txawm muab ib lub ncuav los foom koob hmoov rau mas muab ntais cev rau lawv thiab hais tias, “Cia li txais, no yog kuv lub cev.” 23Thiab nws muab ib lub khob los ua Vajtswv tsaug tag muab cev rau lawv mas lawv txhua tus haus. 24Thiab nws hais rau lawv tias, “No yog kuv cov ntshav uas nias hom thawj rau tej lus cog tseg, uas raug muab nchuav rau neeg coob coob. 25Kuv hais tseeb rau nej tias kuv yuav tsis haus cawv txiv hmab dua li mus txog hnub uas kuv haus cawv txiv hmab tshiab hauv Vajtswv lub tebchaws.” 26Thaum lawv hu ib zaj nkauj tag lawv tawm mus rau pem roob Txiv Aulib.

Petus yuav tsis lees paub Yexus

(Mth. 26:31-35; Lk. 22:31-34; Yh. 13:36-38)

27Yexus hais rau lawv tias, “Nej txhua tus yuav tso kuv tseg, vim muaj lus sau cia hais tias,
  “ ‘Kuv yuav tua tus yug yaj,
   mas pab yaj yuav tawg
   ua sab ua sua mus.’
28Tiamsis thaum kuv raug muab tsa ciaj sawv rov los lawm, kuv yuav ua nej ntej mus rau Kalilais.”
29Petus txawm hais rau Yexus tias, “Txawm yog lawv sawvdaws tso koj tseg los kuv yuav tsis tos koj tseg kiag li.” 30Yexus hais rau nws tias, “Kuv hais tseeb rau koj tias, hmo no ntag thaum qaib tsis tau qua ob tsig koj yuav tsis lees paub kuv peb zaug.” 31Tiamsis Petus hais tawv nkawv tias, “Txawm yog kuv yuav tsum nrog koj tuag, los kuv yuav tsis hais tias kuv tsis paub koj.” Cov thwjtim sawvdaws puavleej hais ib yam nkaus li ntawd.

Yexus thov Vajtswv hauv Kexemane

(Mth. 26:36-46; Lk. 22:39-46)

32Ces Yexus lawv txawm mus rau ib qho chaw uas hu ua Kexemane, mas Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Cia li zaum ntawm no rau thaum kuv thov Vajtswv.” 33Nws coj Petus, Yakaunpau thiab Yauhas nrog nws mus. Yexus pib nyuaj siab thiab ntxhov siab kawg. 34Nws hais rau lawv tias, “Kuv lub siab ntxhov kawg twb yuav tuag. Nej cia li nyob ntawm no zov tos.” 35Yexus txawm mus rau tom ntej mentsis mas nws khwb nkaus rau hauv pem teb thov tias, yog ua tau, cia teev no hla dhau nws mus. 36Thiab nws hais tias “Anpa, kuv txiv 'e, koj ua tau txhua yam, thov rho lub khob no ntawm kuv mus. Txawm li cas kuj xij, thov tsis txhob cia ua raws li kuv lub siab tiamsis cia ua raws li koj lub siab.” 37Nws rov los rau ntawm cov thwjtim pom lawv pw tsaug zog tag. Nws thiaj hais rau Petus tias, “Ximoos, koj tseem pw tsaug zog lov? Koj nrog kuv zov tos ib nyuag teev tsis taus li lov? 38Nej yuav tsum zov tos thiab thov Vajtswv xwv nej thiaj tsis raug kev sim siab. Lub siab npaj txhij lawm tiamsis lub cev tsis muaj zog.” 39Yexus txawm rov mus thov Vajtswv hais ib yam nkaus li thawj zaug. 40Yexus rov los pom lawv pw tsaug zog dua ib zaug vim lawv qheb tsis taus qhov muag, mas lawv tsis paub tias yuav teb Yexus li cas. 41Nws txawm rov los rau ntawm cov thwjtim zaum peb thiab hais rau lawv tias, “Nej tseem pw tsaug zog thiab so los siav lov? Txaus lawm lauj! Lub sijhawm twb los txog lawm, mas Neeg leej Tub twb raug muab cob rau hauv cov neeg txhaum txhais tes lawm. 42Cia li sawv tsees, peb mus. Saib maj, tus uas fav xeeb rau kuv tuaj ze lawm.”

Ntes Yexus

(Mth. 26:47-56; Lk. 22:47-53; Yh. 18:3-12)

43Thaum Yexus tseem tabtom hais lus, ces Yudas uas yog ib tug thwjtim hauv kaum ob tug ntawd txawm tuaj txog tamsim ntawd, thiab muaj neeg coob coob coj ntaj coj qws nrog nws tuaj, yog cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov kev txwj laus txib tuaj. 44Tus uas fav xeeb ntawd twb qhia rau lawv ua ntej tias, “Kuv nwj tus twg mas yog tus ntawd ntag. Cia li ntes kiag nws coj mus ceev tib zoo.” 45Ces Yudas txawm ncaj nraim los rau ntawm Yexus tamsid thiab hais tias, “Xibhwb,” thiab nwj Yexus. 46Ces cov neeg ntawd txawm los ntsiab nkaus Yexus muab nws ntes. 47Muaj ib tug uas sawv ntawd rho kiag ntaj los tib ntag tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe txiav nws ib sab nplooj ntseg tu nrho. 48Yexus hais rau cov neeg ntawd tias, “Nej coj ntaj coj qws tuaj ntes kuv ib yam li tawm mus ntes tub sab lov? 49Kuv niaj hnub nrog nej nyob hauv lub tuam tsev qhuab qhia, los nej ho tsis ntes kuv. Tiamsis Vajtswv txojlus yeej yuav tsum tiav li no.” 50Ces cov thwjtim sawvdaws txawm tso Yexus tseg khiav tag lawm.
51Muaj ib tug hluas tsuas npua ib daim ntaub mag xwb raws Yexus qab mus, lawv txawm ntes tus hluas ntawd, 52ces nws tso plhuav daim ntaub mag tseg khiav liab qab mus.

Yexus nyob ntawm cov thawj lub rooj sablaj

(Mth. 26:57-68; Lk. 22:54-55,63-71; Yh. 18:13-14,19-24)

53Lawv txawm coj Yexus mus rau ntawm tus tuam pov thawj hlob, mas cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai sawvdaws twb tuaj txoos ua ke rau qhov ntawd lawm. 54Petus raws Yexus qab deb deb mus rau hauv lub tshav puam ntawm tus tuam pov thawj hlob lub tsev. Nws nrog cov tub rog uas zov lub tuam tsev nyob ua ke nte taws.
55Cov pov thawj hlob thiab tag nrho cov thawj lub rooj sablaj txawm nrhiav lus kom Yexus xwv thiaj tua tau nws pov tseg, tiamsis nrhiav tsis tau. 56Muaj ntau leej los ua cuav timkhawv nkaug nws los lawv tej lus timkhawv tsis sib tim. 57Qee leej sawv tsees ua cuav timkhawv kom Yexus hais tias, 58“Peb hnov tus no hais tias, ‘Kuv yuav rhuav lub tuam tsev no uas neeg txhais tes ua, mas peb hnub xwb kuv yuav ua dua ib lub tshiab, uas tsis yog neeg txhais tes ua.’ ” 59Txawm yog lawv hais li ntawd los lawv tej lus timkhawv tsis sib tim. 60Tus tuam pov thawj hlob txawm sawv tsees hauv lawv nruab nrab thiab nug Yexus tias, “Koj tsis muaj ib lo lus teb lov? Lawv kom koj txog dabtsi?” 61Yexus nyob twjywm tsis teb kiag li. Tus tuam pov thawj hlob txawm nug dua ib zaug hais tias, “Koj yog tus Khetos, yog Vajtswv uas tsim nyog qhuas tus tub lov?” 62Yexus hais tias, “Kuv yog, thiab nej yuav pom Neeg leej Tub zaum ntawm tus uas muaj hwjchim loj kawg sab xis, thiab nrog huab saum ntuj los.” 63Ces tus tuam pov thawj hlob txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Peb tseem yuav timkhawv ntxiv li cas thiab? 64Nej twb hnov nws hais lus tuam mom Vajtswv lawm. Nej pom zoo li cas?” Lawv sawvdaws teem txim tias tsim nyog muab nws tua tuag. 65Qee leej pib nto qaub ncaug rau Yexus thiab muab nws lub ntsej muag qhwv thiab ntaus nws thiab hais rau nws tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau peb saib.” Cov tub rog txawm kav nws thiab xuas tawg ncuav rau nws.

Petus tsis lees Yexus

(Mth. 26:69-75; Lk. 22:56-62; Yh. 18:15-18,25-27)

66Thaum Petus nyob hauv lub tshav puam sab nrad, tus tuam pov thawj hlob ib tug nkauj qhev txawm los. 67Thaum nws pom Petus nte taws, nws txawm ntsia ntsoov rau Petus thiab hais tias, “Koj twb nrog Yexus uas yog neeg Naxale ua ke thiab los sas.” 68Tiamsis Petus tsis lees, nws hais tias, “Qhov uas koj hais kod kuv tsis paub thiab tsis nkag siab li.” Ces Petus txawm tawm mus rau ntawm rooj vag. 69Tus nkauj qhev rov pom nws ces txawm pib hais rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawd tias, “Tus no yeej yog lawv cov thiab.” 70Petus rov tsis lees. Tom qab ntawd mentsis cov neeg uas nyob ib ncig txawm hais rau Petus tias, “Koj yeej yog lawv cov ntawd ib tug tiag tiag li, rau qhov koj yog neeg Kalilais.” 71Petus txawm pib twv tsawm tawv tawv hais tias, “Kuv yeej tsis paub tus uas nej hais kod.” 72Tamsim ntawd qaib txawm qua zaum ob. Petus thiaj nco dheev txog tej lus uas Yexus tau hais rau nws tias, “Thaum qaib tsis tau qua ob tsig koj yuav tsis lees paub kuv peb zaug.” Petus tswj tsis tau nws lub siab ces txawm quaj quaj.