14

Mienh Daav Za'eix Daix Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:1-5; Lugaa 22:1-2; Yo^han 11:45-53)

1Aengx maaih i hnoi hnangv ziouc taux ⟨Siex Maengc Zipv⟩ caux ⟨Siex Maengc Zipv⟩ Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng daav za'eix hnangv haaix nor haih bingx jienv zorqv Yesu daix guangc. 2Ninh mbuo gorngv, “Naaiv deix jiex zipv nyei hnoi gu'nyuoz, mbuo maiv dungx gaengh zorqv. Gamh nziex zuangx mienh haih lunc nzengc mv bei.”

Maaih Dauh M'sieqv Dorn Dox Youh Ndaang Yesu Nyei M'nqorngv

(Beiv mangc Matv^taai 26:6-13; Yo^han 12:1-8)

3Yesu yiem Mbe^taa^ni Laangz, butv jiex ⟨gomh huv baengc⟩ wuov dauh Simon nyei biauv. Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, maaih dauh m'sieqv dorn dorh norm baengh dapv buangv jaaix haic nyei naa^ndaa youh daaih. Ninh mborqv huv baengh yaac dox naaiv deix youh ndaang hietv Yesu nyei m'nqorngv. 4Maaih deix yiem wuov nyei mienh qiex jiez haic. Laanh ziouc mbuox laanh, “Baeqc baeqc zaaux youh ndaang guangc zoux haaix nyungc? 5Naaiv deix youh ndaang maaic duqv faam-baeqv hnoi gong-zinh nyei nyaanh bun mienh jomc mienh niaa.” Ninh mbuo ziouc gorngv hniev nyei bun wuov dauh m'sieqv dorn.
6Mv baac Yesu gorngv, “Maiv dungx gorngv ninh maah! Meih mbuo zoux haaix nyungc la'nyauv ninh? Ninh hnangv naaiv nor zoux bun yie se longx haic aqv. 7Meih mbuo zanc-zanc maaih mienh jomc mienh caux meih mbuo yiem. Haaix zanc oix zoux longx bun ninh mbuo se zoux duqv nyei. Mv baac meih mbuo maiv duqv yie yietc liuz caux meih mbuo yiem. 8Naaiv dauh m'sieqv dorn, ei ninh haih zoux nyei, ninh ziouc zoux aqv. Ninh ⟨dox youh⟩ ndaang hietv yie nyei sin, ninh jaa-ndaangc zoux weic liuc leiz zangx yie. 9Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maiv gunv yiem lungh ndiev haaix norm dorngx zunh kuv fienx, mienh oix gorngv naaiv dauh m'sieqv dorn zoux nyei jauv-louc weic jangx taux ninh.”

Yu^ndaatc Laengz Maaic Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:14-16; Lugaa 22:3-6)

10Yesu nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx maaih dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc. Yu^ndaatc mingh lorz ⟨sai mienh bieiv,⟩ oix zorqv Yesu maaic bun ninh mbuo. 11Sai mienh bieiv haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo a'hneiv haic yaac laengz bun nyaanh ninh. Yiem naaic daaih, Yu^ndaatc ziouc lorz qangx zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo.

Yesu Caux Ninh Nyei Sai-Gorx Nyanc Siex Maengc Zipv Wuov Donx Hnaangx

(Beiv mangc Matv^taai 26:17-25; Lugaa 22:7-14, 21-23; Yo^han 13:21-30)

12Jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv daauh hnoi, dongh daix ba'gi yungh dorn nyanc Siex Maengc Zipv wuov hnoi, sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Sai-Diex oix yie mbuo yiem haaix mbenc Siex Maengc Zipv nyei nyanc hopv bun Sai-Diex nyanc?”
13Yesu ziouc paaiv i dauh sai-gorx mingh yaac mbuox ziangx ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc bieqc zingh ziouc maaih dauh mienh ndaam jienv nie-ha'louh zaangh jienv wuom nyei, daaih buangh meih mbuo. Oix zuqc gan ninh mingh aqv. 14Ninh bieqc haaix norm biauv, oix zuqc naaic gaax biauv-ziouv, ‘Sai-Diex naaic, ninh caux ninh nyei sai-gorx oix zuqc yiem haaix qongx biauv nyanc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx?’ 15Biauv-ziouv ziouc dorh meih mbuo faaux mingh mangc gu'nguaaic wuov nzangh biauv, maaih qongx jangv nyei. Nyungc-nyungc maaih nzoih. Meih mbuo yiem naaic weic mbuo mbenc aqv.”
16Sai-gorx mbuo ziouc cuotv jauv mingh aqv. Bieqc zingh mingh, buatc nyungc-nyungc doix-diuc Yesu gorngv nyei waac. Ninh mbuo ziouc yiem wuov mbenc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx.
17Lungh maanz-hmuangx, Yesu caux ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih. 18Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh oix maaic yie, dongh yietc dauh caux yie juangc dieh nyanc hnaangx nyei mienh.”
19Sai-gorx mbuo nzauh haic ziouc yietc dauh yietc dauh nyei naaic Yesu, “Maiv zeiz yie saah?”
20Yesu dau, “Se meih mbuo ziepc nyeic dauh nyei yietc dauh, dongh caux yie juangc nzormc guoqv njuov nyei yietc dauh. 21Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc guei seix, hnangv Ging-Sou gorngv nor. Mv baac maaic yie wuov dauh zungv oix zuqc kouv aqv. Ninh maiv dungx cuotv seix gauh longx.”

Yesu Liepc Jangx Ninh Wuov Donx Hnaangx

(Beiv mangc Matv^taai 26:26-30; Lugaa 22:14-20; 1 Ko^lin^to 11:23-25)

22Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu zorqv njuov daaih, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc maeqv nqoi bun ninh nyei sai-gorx yaac gorngv, “Zipv jienv aqv. Naaiv se yie nyei sin.”
23Yesu aengx zorqv zaanv a'ngunc diuv daaih, laengz zingh Tin-Hungh yaac cunv bun ninh mbuo hopv. Ninh mbuo yietc zungv ziouc juangc wuov norm zaanv hopv. 24Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Naaiv se yie nyei nziaamv weic liepc jiez Tin-Hungh nyei ngaengc waac. Se weic mienh camv liouc cuotv daaih. 25Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh, yie maiv hopv naaiv a'ngunc diuv. Zuov taux yiem ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ wuov norm hnoi yie caux meih mbuo siang-hopv jiex.”
26Ninh mbuo baaux liuz nzung ziouc cuotv daaih, mingh wuov Ga'lanv Mbong.

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Bide Maiv Nyiemc Ninh

(Beiv mangc Matv^taai 26:31-35; Lugaa 22:31-34; Yo^han 13:36-38)

27Yesu gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo yietc zungv oix guangc jienv yie biaux, weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Tin-Hungh oix daix ba'gi yungh nyei ziouv,
   ba'gi yungh ziouc nzaanx nzengc mi'aqv.’
28Mv baac yie daic mingh Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih, yie ziouc mingh Gaa^li^li Saengv ndaangc meih mbuo.”
29Bide mbuox Yesu, “Sai-Diex aac, maiv gunv ninh mbuo yietc zungv guangc meih, yie maiv guangc.”
30Yesu mbuox Bide, “Yie gorngv zien mbuox meih, ih muonz, jai maiv gaengh nqaaix i nzunc, meih zungv maiv nyiemc yie buo nzunc.”
31Bide aengx gorngv gauh ngaengc, “Maiv gunv yie zuqc caux Sai-Diex daic, yie yietc liuz nyiemc, maiv guangc meih.”
 Wuov deix sai-gorx yietc zungv yaac fih hnangv nyei gorngv.

Yesu Yiem Getc^se^maa^ni Huingx Daux Gaux

(Beiv mangc Matv^taai 26:36-46; Lugaa 22:39-46)

32Ninh mbuo ziouc mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Getc^se^maa^ni. Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo zueiz jienv naaiv zuov yie daux gaux oc.” 33Ninh ziouc dorh Bide, Yaagorpc, Yo^han caux jienv ninh mingh. Wuov zanc Yesu haiz hnyouv mun, nzauh duqv kouv haic. 34Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie haiz za'gengh! nzauh haic, hnangv haih daic nyei nor. Meih mbuo yiem naaiv ging hnyouv zuov jienv oc.”
35Yesu aengx jiex mingh deix ziouc mbaapv njiec ndau daux gaux tov Tin-Hungh se gorngv haih nor, bun ninh haih simv ndutv wuov norm siouc kouv nyei ziangh hoc. 36Ninh gorngv, “Aa Die aah! Aa Die! Maanc sic die haih zoux nyei. Tov zorqv nqoi yie oix zuqc hopv naaiv norm zaanv. Mv baac maiv dungx ei yie nyei eix. Oix zuqc ei die nyei eix hnangv.”
37Yesu daux gaux liuz, ziouc nzuonx daaih buatc wuov deix buo dauh sai-gorx m'njormh nzengc mi'aqv. Ninh mbuox Bide, “Simon aah! Meih m'njormh mi'aqv? Meih maiv haih ging jienv zuov yietc norm ziangh hoc fai? 38Oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, tov Tin-Hungh maiv dungx bun meih mbuo buangh zuqc seix hnyouv nyei sic. Meih mbuo nyei hnyouv oix zoux horpc, mv baac sin zaangc mau haic.”
39Yesu aengx mingh daux gaux nzunc, yaac hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor gorngv. 40Ninh aengx nzuonx taux sai-gorx wuov, buatc ninh mbuo m'njormh mi'aqv, weic zuqc m'zing nyuix! haic, nungx maiv nqoi. Ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor dau Yesu.
41Yesu aengx nzuonx da'faam nzunc, mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo corc yiem naaic bueix m'njormh hitv kuonx? Gaux aqv. Ziangh hoc taux aqv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zuqc jiu bun yiem zuiz-mienh nyei buoz-ndiev. 42Jiez sin daaih, mbuo mingh aqv. Mangc gaax wuov! Maaic yie wuov dauh mienh daaih taux aqv.”

Yesu Zuqc Mienh Zorqv

(Beiv mangc Matv^taai 26:47-56; Lugaa 22:47-53; Yo^han 18:3-12)

43Yesu gorngv waac zungv maiv gaengh setv, ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc, liemh zeih daaih taux aqv. Aengx maaih sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox paaiv daaih nyei mienh camv, dorh jienv nzuqc ndaauv, nanv jienv ndiangx-ndonx, gan jienv daaih. 44Maaic Yesu wuov dauh jaa-ndaangc mbuox ziangx wuov deix, ninh oix zoux norm jangx-hoc bun ninh mbuo hiuv duqv Yesu. Ninh gorngv, “Yie zom haaix dauh, se dongh meih mbuo oix zorqv wuov dauh aqv. Zorqv ninh, goux longx, ken jienv mingh aqv.”
45Yu^ndaatc yietv taux ziouc baeng zaqc nyei mingh Yesu wuov yaac gorngv, “Sai-Diex aah!” Aengx zom ninh nyei hmien. 46Wuov deix mienh ziouc njiec buoz zorqv Yesu qam jienv aqv. 47Mv baac maaih dauh souv ga'hlen nyei mienh baeng ninh nyei nzuqc ndaauv cuotv, hngaqv ⟨domh sai mienh⟩ nyei nouh, pai zuqc nouh nyei yietc bung m'normh ndutv mingh.
48Yesu doix ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo buatc yie hnangv zaqc baeng cingx daaih dorh jienv nzuqc ndaauv caux ndiangx-ndonx daaih zorqv yie? 49Yie hnoi-hnoi caux meih mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh, meih mbuo yaac maiv zorqv yie. Mv baac fiev jienv Ging-Sou nyei waac oix zuqc cuotv daaih doix-diuc.”
50Sai-gorx mbuo yietc zungv ziang naaic guangc jienv ninh biaux nzengc mi'aqv.
51Maaih dauh houh saeng, kungx pongx kuaaiv la'maah ndie, gan jienv Yesu mingh. Wuov deix mienh ziouc oix zorqv ninh, 52mv baac ninh guangc jienv la'maah ndie wuov, laengh gaengv nyei biaux.

Yesu Yiem Gunv Sic Wuic Zuqc Siemv

(Beiv mangc Matv^taai 26:57-68; Lugaa 22:54-55; 63-71; Yo^han 18:12-14; 19-24)

53Zorqv Yesu wuov deix dorh Yesu mingh domh sai mienh nyei biauv. Zuangx sai mienh bieiv caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng yaac gapv zunv wuov. 54Bide gan jienv mingh mv baac leih go deix nyei, ziouc taux domh sai mienh nyei biauv. Ninh bieqc laatc gu'nyuoz, caux zuov biauv nyei baeng zueiz jienv nzaaux douz. 55Sai mienh bieiv caux ⟨Gunv Sic Wuic⟩ nyei zuangx mienh oix lorz zorng-zengx gox Yesu weic daix ninh, mv baac lorz maiv duqv haaix nyungc zorng-zengx. 56Maaih mienh camv nyei zoux jaav zorng-zengx gox ninh, mv baac ninh mbuo gorngv nyei waac maiv doix.
57Aengx maaih deix mienh souv jiez daaih zoux jaav zorng-zengx gox Yesu. Ninh mbuo gorngv, 58“Yie mbuo haiz ninh gorngv, ‘Yie oix zorqv mienh nyei buoz zoux daaih naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv caeqv nzengc. Nqa'haav buo hnoi yie aengx ganh ceix norm, dongh maiv zeiz mienh nyei buoz zoux nyei.’ ” 59Mv baac liemh ninh mbuo gorngv naaiv deix zorng-zengx nyei waac maiv doix.
60Domh sai mienh yiem zuangx mienh nyei nza'hmien souv jiez daaih naaic Yesu, “Naaiv deix mienh hnangv naaiv nor gox meih, meih maiv dau fai?”
61Mv baac Yesu maiv ko lo. Yietc joux yaac maiv dau. Domh sai mienh aengx naaic Yesu, “Wuov nyungc, meih zoux Giduc, dongh mienh ceng wuov dauh Tin-Hungh nyei Dorn fai?”
62Yesu dau, “Zeiz nyei. Meih mbuo yietc zungv yaac oix duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zueiz jienv Nernh Jiex nyei Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx, yaac yiem wuov lungh nyei mbuonx njiec daaih.”
63Domh sai mienh haiz naaiv deix waac ziouc ⟨betv ninh ganh nyei lui⟩ yaac gorngv, “Mbuo maiv zuqc lorz haaix dauh zoux zorng-zengx aqv. 64Meih mbuo haiz ninh ki Tin-Hungh. Meih mbuo oix hnangv haaix nor dingc ninh?” Ninh mbuo yietc zungv dingc ninh dorngc. Zic duqv daic aqv.
65Maaih deix yiem wuov nyei mienh ziouc tuiv wuom-nzuih naetv Yesu, aengx buang jienv ninh nyei hmien, mborqv ninh, yaac gorngv, “Cai gaax! Haaix dauh mborqv meih?” Baeng yaac mbaix ninh nyei hmien.

Bide Maiv Nyiemc Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:69-75; Lugaa 22:56-62; Yo^han 18:15-18; 25-27)

66Bide corc yiem jienv ga'ndiev, laatc gu'nyuoz, maaih domh sai mienh nyei yietc dauh m'sieqv bou daaih. 67Ninh buatc Bide yiem wuov nzaaux douz ziouc nuqv-nuqv nyei mangc jienv ninh gorngv, “Meih yaac gan wuov dauh Naa^saa^letv Mienh, Yesu.”
68Mv baac Bide maiv nyiemc. Ninh dau, “Yie maiv hiuv yaac maiv mengh baeqc meih gorngv haaix nyungc.” Bide ziouc cuotv taux laatc gaengh. Wuov zanc jai ziouc nqaaix aqv.
69Wuov dauh m'sieqv bou buatc ninh yiem wuov aengx mbuox souv ga'hlen wuov deix mienh, “Naaiv dauh mienh benx wuov guanh mienh nyei yietc dauh.” 70Mv baac Bide aengx maiv nyiemc.
 Yietc zanc jiex, souv ga'hlen wuov deix mienh aengx gox Bide gorngv, “Meih za'gengh benx wuov guanh mienh nyei yietc dauh aqv, weic zuqc meih se Gaa^li^li Mienh.”
71Bide ziouc ndouv jiez zioux gorngv, “Se gorngv yie gorngv maiv zien nor, laengz bun Tin-Hungh dingc yie nyei zuiz aqv. Yie za'gengh! maiv hiuv duqv meih mbuo gorngv wuov laanh mienh.”
72Liemh zeih jai ziouc nqaaix da'nyeic nzunc. Bide jangx zuqc Yesu mbuox jiex ninh, “Jai maiv gaengh nqaaix i nzunc, meih maiv nyiemc yie buo nzunc.” Bide jangx zuqc wuov deix waac ziouc nyiemv duqv kouv haic.