15

Yê-su Tayứng Yáng Moat Phi-lat

(Mathia 27:1-2, 11-14; Luca 23:1-5; Yang 18:28-38)

1Toâq poang tarưp parnỡ, mbỡiq rưm-rưm, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai sốt nheq sâu, cớp máh cũai yống rit rôm sarhống parnơi cớp máh cũai sốt canŏ́h. Moâm alới sarhống, alới chŏ́q Yê-su cớp dững asuoi án toâq pỡ Phi-lat. 2Phi-lat blớh Yê-su: “Mới la lứq puo I-sarel tỡ?”
 Yê-su ta‑ỡi: “Lứq pĩeiq ariang mới pai.”
3Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới cauq Yê-su, pai án táq sa‑ữi ranáq sâuq. 4Chơ Phi-lat blớh loah Yê-su: “Nŏ́q mới tỡ bữn ta‑ỡi ntrớu? Mới sâng chơ noau cauq mới sa‑ữi ramứh.”
5Ma Yê-su tỡ bữn ta‑ỡi ntrớu tháng. Ngkíq Phi-lat sâng dớt lứq.

Noau Rưoh Yê-su Chĩuq Cuchĩt

(Mathia 28:15-20; Luca 23:13-25; Yang 18:39-19:16)

6Toâq tangái cũai I-sarel rôm cha bũi sanhữ Tangái Loŏh, alới bữn rit cũai sốt cruang ki acláh manoaq cũai tũ tễ cuaq tam pahỡm cũai proai rưoh yoc ễ acláh. 7Tangái ki tâng cuaq bữn manoaq ramứh Ba-raba. Án la tễ tỗp ễ cheng sốt. Cớp án khoiq cachĩt cũai hỡ. 8Clứng cũai toâq pỡ Phi-lat, sễq Phi-lat táq rit riang cumo nhũang sĩa. 9Phi-lat blớh alới neq: “Anhia ễq cứq acláh puo I-sarel tỡ?”
10Phi-lat dáng máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng ũan lứq chóq Yê-su, cỗ máh cũai proai alới yoc ễ puai Yê-su. Ngkíq alới dững Yê-su toâq pỡ án. 11Ma máh cũai sốt rit sang ớn cũai clứng ki sễq Phi-lat acláh Ba-raba, tỡ cỡn Yê-su. 12Phi-lat blớh loah alới neq: “Ntrớu anhia ễq cứq táq chóq cũai nâi, ca anhia dŏq puo I-sarel?”
13Alới ta‑ỡi casang lứq neq: “Téh án tâng aluang sangcáng!”
14Phi-lat blớh alới sĩa neq: “Cỗ nŏ́q? Ŏ́c ntrớu án táq sâuq?”
 Ma alới ta‑ỡi casang hỡn tễ nhũang ễn: “Téh án tâng aluang sangcáng!”
15Phi-lat ễq pĩeiq pahỡm máh cũai proai. Ngkíq án acláh Ba-raba yỗn alới, cớp án ớn noau proaih Yê-su. Vớt ki án chiau Yê-su yỗn alới dững téh tâng aluang sangcáng.

Tahan Ayê Ra‑ac Yê-su

(Mathia 27:27-31; Yang 19:2-3)

16Chơ tahan dững asuoi Yê-su toâq pỡ nchŏh dống noau dốq sữq cũai. Alới arô parỗm pachứm nheq tỗp tahan ki. 17Alới asớp Yê-su au tuar santứm ễng. Cớp alới táq carvang sarlia apưng tâng plỡ án. 18Chơ alới táq nan cubán cusũan án neq: “Cucốh noau casai puo I-sarel.”
19Alới ayiat tâng plỡ án toâq dũi sa‑ữi trỗ, cớp alới cuchóh tâng tỗ án. Alới sacốh racớl táq nan sang án hỡ. 20Moâm alới ayê ra‑ac án ngkíq, alới tũot táh chíq au tuar ễng ki. Chơ alới asớp loah tampâc án bữm cớp dững aloŏh án dŏq téh tâng aluang sangcáng.

Noau Téh Yê-su Tâng Aluang Sangcáng

(Mathia 27:32-44; Luca 23:26-43; Yang 19:17-27)

21Bo ki bữn manoaq ramứh Si-môn tễ cruang Si-rên, mpoaq Alec-sandơ cớp Ruphu, pha na ki, án chu tễ yáng tiah vil. Tahan ki ễp yỗn án dỗl aluang sangcáng Yê-su.
22Alới dững Yê-su toâq pỡ ntốq noau dŏq Cô-cô-tha. Santoiq nâi parlong loah la Ntốq Nghang Cantar Plỡ. 23Chơ alới yỗn Yê-su nguaiq blŏ́ng carchốc cớp crơng noau dŏq mứr. Ma án tỡ ễq nguaiq. 24Alới téh án tâng aluang sangcáng. Cớp alới ĩt tampâc án, chơ tampễq na séng anhúq, aléq bữn la chơ.
25Bo mandang cháh tarưp ki, alới téh án tâng aluang sangcáng. 26Cớp alới chĩc dŏq pỡng plỡ Yê-su santoiq atỡng tễ án neq: NÂI LA PUO I-SAREL. 27Alới téh bar náq cũai savễng parnơi cớp Yê-su, manoaq coah atoam, manoaq coah avêr. 28Ranáq nâi cỡt rapĩeiq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq pai neq:
  “Án pruam ỡt parnơi cớp cũai sâuq lứq.”
29Cũai ca pỡq pha ntốq noau cachĩt Yê-su, alới culữt culiau ayê ra‑ac án, pai neq: “Mới nâi ơiq pai mới talốh dống sang Yiang Sursĩ, chơ mới táq loah moâm toâp tâng pái tangái. 30Âu mới sễng tễ aluang sangcáng ki, chuai amoong tỗ mới bữm!”
31Cớp máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp nheq cũai yống rit ayê ra‑ac Yê-su tê. Alới pai neq: “Cũai canŏ́h têq án chuai amoong, ma tỗ án bữm tỡ hữm têq án chuai. 32Khân án lứq Crĩt, puo I-sarel, yỗn án sễng tễ aluang sangcáng yỗn hái hữm. Ngkíq hái lứq sa‑âm án tê.”
 Cớp bar náq ca noau téh tâng aluang sangcáng muoi prớh cớp Yê-su, alới ayê ra‑ac Yê-su tê.

Yê-su Cuchĩt

(Mathia 27:45-56; Luca 23:44-49; Yang 19:28-30)

33Tễ moat mandang toâng toau toâq moat mandang priang cỡt canám nheq chũop cruang ki. 34Toâq mandang priang Yê-su arô casang lứq neq: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lama-sabac-tani?”
 Santoiq nâi parlong loah la: “Yiang Sursĩ cứq ơi! Yiang Sursĩ cứq ơi! Nŏ́q mới táh chíq cứq?”
35Bữn cũai tayứng cheq ki sâng án arô ngkíq. Chơ alới pai neq: “Ki! Án arô Ê-li.”
36Cớp bữn manoaq tễ alới ki lúh ĩt muoi cốc aroâiq. Án alốq aroâiq ki tâng blŏ́ng nhŏ́q, cớp chóq tâng dũi. Chơ án avơi yỗn Yê-su yáp. Án pai neq: “Hái coan voai. Hái nhêng Ê-li toâq alíh asễng án, ma tỡ bữn.”
37Ma Yê-su u‑ỗi casang lứq, chơ ta-ŏh rangứh. 38Bữn aroâiq noau yoang tâng Dống Sang Toâr cỡt raháq tễ pỡng toâq pưn, cỡt bar sarễc. 39Bo ki bữn manoaq sốt muoi culám tahan ỡt tayứng yáng moat Yê-su. Tữ án hữm Yê-su ta-ŏh rangứh, án pai neq: “Lứq samoât cũai nâi la Con Yiang Sursĩ.”
40Bữn máh cũai mansễm ỡt yơng-yơng tapoang nhêng chu ki tê. Pái náq tễ tỗp alới la Mari tễ vil Mac-dala, Salô-mê, cớp Mari mpiq Yô-sê cớp Yacỡ Cớt. 41Tễ nhũang, bo Yê-su ỡt tâng cruang Cali-lê, alới pái náq mansễm nâi dốq puai Yê-su cớp chứm siem án. Cớp ỡt ngki, bữn máh mansễm ca pỡq parnơi cớp Yê-su bo án chỗn chu vil Yaru-salem.

Noau Tứp Yê-su

(Mathia 27:57-61; Luca 23:50-56; Yang 19:38-42)

42Tangái ki la tangái noau thrũan nhũang Tangái Rlu. Toâq paloŏng tabữ cheq ntruoi mut looc, 43Yô-sep tễ vil Ari-mathê toâq pỡ Phi-lat. Án la manoaq tễ tỗp cũai sốt ca noau yám lứq, cớp án ngcuang Yiang Sursĩ táq sốt. Án tỡ bữn ngcŏh sễq tễ Phi-lat cumuiq Yê-su. 44Phi-lat sâng dớt lứq noau pai Yê-su khoiq cuchĩt chơ. Ngkíq án arô cũai sốt muoi culám tahan yoc ễ blớh án Yê-su cuchĩt, ma tỡ yũah. 45Toâq Phi-lat dáng tễ tahan ki pai Yê-su khoiq cuchĩt chơ, án yỗn cumuiq Yê-su pỡ Yô-sep. 46Ngkíq Yô-sep ĩt muoi ploah aroâiq busín. Moâm án alíh Yê-su asễng tễ aluang sangcáng, án som toâq aroâiq ki, cớp án dŏq cumuiq Yê-su tâng ping noau tốc tamáu côl. Chơ án vih tamáu catáng chíq ngoah ping. 47Mari tễ vil Mac-dala cớp Mari mpiq Yô-sê, alới hữm ntốq noau dŏq cumuiq Yê-su.