15

Yexu nyob ntawm Philaj xubndag

(Mth. 27:1-2,11-14; Lk. 23:1-5; Yh. 18:28-38)

1Thaus sawv ntxuv cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug hab cov xwbfwb hab taag nrho cov thawj suavdawg sablaaj ua ke. Puab txawm muab Yexu khi coj moog cob rua Philaj. 2Philaj nug Yexu tas, “Koj yog cov Yutai tug vaajntxwv lov?” Yexu has tas, “Yog le koj has.” 3Cov pov thawj hlub kuj kom Yexu ntau yaam. 4Philaj txawm rov nug nwg tas, “Koj tsw teb ib lus le lov? Saib puab kom koj npaum le caag.” 5Tassws Yexu tsw teb dua le lawm, Philaj kuj xaav tsw thoob le.

Yexu raug teem txem tuag

(Mth. 27:15-26; Lk. 23:13-25; Yh. 18:39-19:16)

6Txhua zag kws ua kevcai Hlaa Dhau Philaj txeev tso ib tug raug txem dim lawv le cov pejxeem thov. 7Muaj ib tug npe hu ua Npalanpa raug kaw huv tsev lojfaaj nrug cov kws faav xeeb tua tuabneeg rua thaus txeeb tebchaws. 8Cov pejxeem txawm tuaj ua ke chiv thov Philaj ua rua puab lawv le nwg txeev ua. 9Philaj txhad teb puab tas, “Mej xaav kuas kuv tso cov Yutai tug vaajntxwv dim lov?” 10Vem Philaj pum tas cov pov thawj hlub khib txhad muab Yexu cob rua nwg. 11Tassws cov pov thawj hlub tshaum cov pejxeem kuas thov Philaj tso Npalanpa. 12Philaj rov has rua puab tas, “Yog le hov kuv yuav ua le caag rua tug kws mej hu tas cov Yutai tug vaajntxwv?” 13Puab rov qw has tas, “Muab teem rua sau khaublig ntoo.” 14Philaj txhad has rua puab tas, “Ua caag muab teem? Nwg tau ua txhum daabtsw?” Tassws puab yimfuab qw has tas, “Muab nwg teem rua sau khaublig ntoo.” 15Philaj xaav ua kuas hum cov pejxeem lub sab txhad tso Npalanpa rua puab, mas muab Yexu nplawm hab muab cob rua luas coj moog teem rua sau khaublig ntoo.

Cov tub rog ua saib tsw taug Yexu

(Mth. 27:27-31; Yh. 19:2-3)

16Cov tub rog txawm coj Yexu moog rua huv tug tswv xeev lub loog (kws hu ua Plitholia) mas hu hlo paab tub rog suavdawg tuaj ua ke. 17Puab muab ib lub tsho ntev yimlaaj lug ua rua Yexu naav. Puab muab xuav paug ntsaaj lug qhab ua ib lub mom vaajntxwv looj nwg taubhau, 18hab puab chiv hawm nwg has tas, “Cov Yutai tug vaajntxwv, thov kuas koj tau zoo lauj!” 19Puab xuas ib tug lojkov ntaus nwg taubhau hab ntu qub ncaug rua nwg hab txhus caug ndua pe nwg. 20Thaus puab ua saib tsw taug Yexu taag lawd, puab muab lub tsho ntev yimlaaj hle hab rov muab nwg cev tsoog ua rua nwg naav, hab coj nwg moog yuav muab teem rua sau khaublig ntoo.

Teem Yexu sau khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Lk. 23:26-43; Yh. 19:17-27)

21Muaj ib tug yawm npe hu ua Ximoo kws yog tuabneeg Khulene, yog Alexaantaw hab Lufa txwv, nwg taug kev peg yaaj saab tuaj. Puab txawm yuam Ximoo kwv Yexu tug khaublig ntoo. 22Puab coj Yexu moog txug lub chaw kws hu ua Kaukautha kws txhais has tas lub chaw txhaa taubhau. 23Puab txawm muab cawv txwv maab xyaw roj tsw qaab cev rua Yexu haus, tassws Yexu tsw txais. 24Puab muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo hab muab nwg cev tsoog tsho lug rhu ntawv faib saib leejtwg tau daim twg. 25Thaus puab muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo yog thaus taagkig cuaj teev. 26Tej lug kws kom Yexu sau ca has tas, “Cov Yutai tug vaajntxwv.” 27Puab kuj muab ob tug tub saab teem nrug Yexu ua ke, saab xws ib tug, saab phem ib tug. 29Tej tuabneeg kws dua kev moog lug kuj thuaj Yexu cu hau quas nyo, has tas, “Au tug kws yuav rhuav lub tuam tsev hab peb nub xwb ua dua tshab 'e, 30koj ca le cawm koj tug kheej kuas dim hab nqeg kag sau khaublig ntoo lug los maj.” 31Cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kuj thuaj luag nwg ib yaam nkaus has tas, “Nwg cawm tau luas dim, tassws nwg cawm tsw tau nwg dim. 32Ca tug Kheto kws yog Yixayee tug vaajntxwv nqeg sau khaublig ntoo lug taamswm nuav peb txhad pum hab ntseeg.” Ob tug tub saab kws raug teem nrug Yexu kuj thuaj nwg.

Yexu tuag

(Mth. 27:45-66; Lk. 23:44-49; Yh. 19:28-30)

33Thaus taav su ntuj txawm tsaus ndais thoob plawg lub tebchaws moog txug nub qaij peb teev. 34Thaus peb teev Yexu qw nrov nrov has tas, “Elau‑i, elau‑i, Lama xanpathani?” txhais has tas, “Kuv tug Vaajtswv, kuv tug Vaajtswv ua caag koj tso kuv tseg lawm?” 35Thaus cov tuabneeg kws nyob ntawd qee leej nov tes txawm has tas, “Saib maj, nwg hu Eliya.” 36Muaj ib tug dha loo moog muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub chob rua tug hauv paas lojkov cev moog rua Yexu haus hab has tas, “Peb tog saib Eliya yuav lug tso nwg nqeg los tsw tso.” 37Yexu qw nrov nrov tes txawm tu sav nrho. 38Daim ntaub kws thaiv huv lub tuam tsev txawm nduag rhe saab sau lug thoob plawg huv taw ua ob daim. 39Thaus tug thawj rog kaav ib puas leej kws sawv ncaaj ntawm Yexu xubndag pum Yexu tu sav le hov, nwg txawm has tas, “Tug nuav yeej yog Vaajtswv tug Tub tag tag le.” 40Muaj ib paab quaspuj nyob deb deb saib, puab cov hov muaj Maivlag Mantala, hab Maivlag kws yog Yakaunpau miv hab Yauxes nam hab Xalaume. 41Cov quaspuj nuav nrug Yexu nyob hab ua koom rua nwg rua thaus nwg nyob huv Kalilai. Hab tseed muaj lwm tug quaspuj coob leej kws nrug Yexu tuaj rua huv Yeluxalee.

Muab Yexu log

(Mth. 27:57-61; Lk. 23:50-56; Yh. 19:38-42)

42Thaus yuav tsaus ntuj, yog nub kws npaaj ua ntej nub Xanpatau, 43Yauxej kws yog tuabneeg huv lub moos Alimathia, nwg yog ib tug huv cov thawj lub rooj sablaaj kws suavdawg fwm, hab nwg tog rawv Vaajtswv lub tebchaws, txawm ua lub sab tuab moog cuag Philaj thov Yexu lub cev tuag. 44Philaj kuj xaav tsw thoob qhov kws Yexu tuag lawd txawm hu tug thawj rog kws kaav ib puas leej lug nug tas Yexu tuag lawm los tsw tau. 45Thaus Philaj paub tseeb ntawm tug thawj rog hov lawm nwg txawm muab Yexu lub cev tuag cob rua Yauxej. 46Yauxej txhad moog yuav ib daim ntaub maag lug, mas txu Yexu lub cev tuag lug hab muab daim ntaub maag qhwv, coj moog tso rua huv lub qhov ntxaa kws txaug ca rua huv phaab zeb, mas dov ib daim laag zeb npug lub rooj ntxaa. 47Maivlag Mantala hab Maivlag kws yog Yauxes nam kuj pum lub chaw kws tso Yexu lub cev.