15

Yesu Yiem Lomaa Zungx, Bilaatv, Nyei Nza'hmien Zuqc Siemv

(Beiv mangc Matv^taai 27:1-2, 11-14; Lugaa 23:1-5; Yo^han 18:28-38)

1Da'nyeic ndorm nziouv nyei, sai mienh bieiv caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng, aengx caux ⟨Gunv Sic Wuic⟩ nyei zuangx mienh gapv zunv caangh laangh horpc, ziouc ndoh Yesu, ken mingh jiu bun Bilaatv. 2Bilaatv naaic ninh, “Meih zoux Yiutai Mienh nyei hungh?”
 Yesu dau, “Se hnangv meih gorngv nor.”
3Sai mienh bieiv yaac gox camv-nyungc sic Yesu. 4Bilaatv ziouc naaic ninh, “Muangx gaax! Ninh mbuo gox meih ndongc naaic camv. Meih maiv dau ninh mbuo fai?”
5Mv baac Yesu maiv dau yietc joux. Bilaatv ziouc mbuoqc horngh haic.

Bilaatv Dingc Jiu Yesu Bun Mienh Daix

(Beiv mangc Matv^taai 27:15-26; Lugaa 23:13-25; Yo^han 18:39-19:16)

6Hnyangx-hnyangx taux ⟨Siex Maengc Zipv,⟩ Bilaatv maaih leiz bungx dauh zuiz-mienh ziux baeqc fingx tov bungx haaix dauh. 7Maaih dauh zuqc wuonx jienv loh, mbuox heuc Mbaa^lapv^mbatc, dongh ceux lunc deic-bung, daix mienh wuov guanh nyei yietc dauh. 8Zuangx mienh daaih tov Bilaatv zoux hnangv ninh yietc gau zoux nor.
9Bilaatv ziouc naaic, “Meih mbuo oix yie bungx Yiutai Mienh nyei hungh bun meih mbuo fai?” 10Bilaatv hiuv duqv sai mienh bieiv mueic jieqv Yesu cingx daaih zorqv jiu bun ninh. 11Mv baac sai mienh bieiv coqv zuangx mienh tov bungx Mbaa^lapv^mbatc div Yesu.
12Bilaatv aengx naaic nzunc zuangx mienh, “Wuov nyungc, dongh meih mbuo heuc Yiutai Mienh nyei hungh wuov dauh, meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux?”
13Ninh mbuo nauc jienv gorngv, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax.”
14Bilaatv naaic, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz?”
 Mv baac zuangx mienh jaa heuc gauh mbui, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!”
15Bilaatv oix bun zuangx mienh a'hneiv ziouc ei ninh mbuo tov nyei waac bungx Mbaa^lapv^mbatc. Ninh aengx heuc baeng longc biaav-bin mborqv Yesu, ziouc jiu bun baeng dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Baeng Guatc Doqc Jatv Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 27:27-31; Yo^han 19:2-3)

16Baeng ziouc dorh Yesu bieqc zungx nyei dinc gu'nyuoz, aengx heuc wuov guanh baeng yietc zungv daaih nzoih. 17Ninh mbuo zorqv deix lui-ndaauv setv luoqc tengx Yesu buix jienv, aengx longc njimv ciqv norm hungh ningv ndongx jienv ninh nyei m'nqorngv. 18Baeng zorqv yieqv bun Yesu yaac gorngv, “Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv.” 19Ninh mbuo aengx longc luoqc diqc guaengv mborqv ninh nyei m'nqorngv, tuiv wuom-nzuih naetv ninh, yaac gueic njiec baaix. 20Guatc doqc jatv liuz, ninh mbuo jaiv nqoi wuov deix lui-ndaauv-luoqc aengx zorqv ninh ganh nyei lui tengx ninh zuqv jienv. Ninh mbuo ziouc dorh ninh cuotv mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

(Beiv mangc Matv^taai 27:32-44; Lugaa 23:26-43; Yo^han 19:17-27)

21Mingh gau, ninh mbuo buangh zuqc dauh Sailin Mienh, mbuox heuc Simon, dongh Aa^lekv^saan^nde caux Lufatv nyei die. Ninh yiem wuov naah daaih oix bieqc zingh, baeng ziouc aapv ninh ndaam Yesu nyei ziepc nzaangc jaax. 22Ninh mbuo dorh Yesu mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Gon^go^taa. Eix leiz se M'nqorngv-Korqv Dorngx. 23Yiem wuov ninh mbuo zorqv a'ngunc diuv peux jienv ⟨mu^yorc ndie⟩ bun Yesu hopv, mv baac ninh maiv hopv. 24Nqa'haav baeng zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Ninh mbuo zorqv ninh nyei lui-houx bun nqoi, ndouv mangc gaax haaix dauh duqv haaix nyungc.
25Zorqv Yesu ding ziepc nzaangc jaax wuov zanc se lungh ndorm nduoh norm ziangh hoc. 26Gox Yesu wuov deix waac yaac fiev jienv gorngv, “Yiutai Mienh nyei Hungh.” 27Ninh mbuo aengx ding i dauh zaqc baeng yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx. Maaih dauh yiem zaaix maengx. 28Hnangv naaic, Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Ninh zuqc caux zuiz-mienh dingc zuiz,” wuov joux waac za'gengh cuotv daaih zien nyei.
29Jiex jauv nyei mienh ki ninh, huangx jienv m'nqorngv gorngv, “Aav, meih oix caeqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Nqa'haav buo hnoi aengx ganh ceix jiez daaih ni! 30Njoux meih ganh aqv. Njiec ziepc nzaangc jaax daaih maah!”
31Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng fih hnangv nyei jatv ninh. Laanh gorngv mbuox laanh, “Ninh njoux duqv mienh mv baac maiv haih njoux ninh ganh orqc! 32I^saa^laa^en nyei Hungh, Giduc aah! Ih zanc njiec ziepc nzaangc jaax daaih bun yie mbuo duqv buatc ziouc sienx.”
 Ding jienv Yesu nyei ga'hlen wuov deix i dauh zaqc baeng fih hnangv nyei ki ninh.

Yesu Daic Mi'aqv

(Beiv mangc Matv^taai 27:45-56; Lugaa 23:44-49; Yo^han 19:28-30)

33Lungh ziangx aanx, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc, taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 34Njiec aanx buo norm ziangh hoc, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “E^lo^i, E^lo^i, laa^maa^saa^mbakc^taa^ni!” Eix leiz se, “Yie nyei Tin-Hungh! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?”
35Maaih deix souv ga'hlen nyei mienh haiz ninh heuc ziouc gorngv, “Muangx gaax! Ninh heuc E^li^yaa.” 36Maaih dauh mienh tiux mingh zorqv lai-nzeix-sortv, ziemx jienv a'ngunc diuv-sui, longc luoqc diqc guaengv baqv jienv cunv bun Yesu hopv. Ninh yaac gorngv, “Mbuo zuov mangc gaax, E^li^yaa gengh daaih bungx ninh njiec fai?”
37Yesu aengx heuc nzunc qiex hlo nyei, ziouc dangx qiex mi'aqv.
38Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu'nguaaic mbaaix dorng ga'ndiev zoux i maengx mi'aqv. 39Souv jienv ziepc nzaangc jaax nza'hmien maengx wuov dauh baeng-bieiv buatc Yesu hnangv naaiv nor daic ziouc gorngv, “Naaiv dauh za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv!”
40Maaih deix m'sieqv dorn yaac yiem wuov go deix nyei mangc jienv. Wuov deix m'sieqv dorn maaih dauh Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, aengx maaih Yaagorpc faix caux Yosetc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx maaih Saa^lo^me. 41Yesu yiem Gaa^li^li wuov zanc, naaiv deix m'sieqv dorn gan jienv ninh mingh yaac fu-sux ninh. Aengx maaih caux Yesu mingh Ye^lu^saa^lem wuov deix m'sieqv dorn camv nyei yaac yiem wuov.

Mienh Dorh Yesu Nyei Sei Mingh Zangx

(Beiv mangc Matv^taai 27:57-61; Lugaa 23:50-56; Yo^han 19:38-42)

42-43Lungh maanz-hmuangx aqv, Aa^li^maa^tie Mungv wuov dauh Yosepv daaih taux. Ninh se yietc dauh Gunv Sic Wuic nyei mienh, mienh yaac taaih haic ninh. Yosepv yaac zuov jienv ⟨Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei ziangh hoc taux. Yesu daic wuov norm hnoi se dongh liuc leiz jiex ⟨Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh⟩ wuov norm hnoi, Yosepv cingx daaih bungx laangc nyei mingh lorz Bilaatv, tov Yesu nyei sei. 44Bilaatv haiz gorngv Yesu daic mi'aqv, ziouc mbuoqc horngh haic. Ninh heuc baeng-bieiv daaih naaic ninh, “Yesu daic mi'aqv fai?” 45Baeng-bieiv mbuox liuz Bilaatv, Bilaatv ziouc nqoi nzuih bun Yesu nyei sei Yosepv.
46Yosepv maaiz kuaaiv la'maah ndie daaih ziouc mingh zorqv Yesu nyei sei njiec, longc la'maah ndie beu jienv yaac dorh mingh zangx norm zuqc daaih nyei la'bieiv-zouv. Zangx liuz, ninh ziouc aengx tui kuaaiv la'bieiv mbaeqc jienv zouv-gaengh. 47Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa caux Yosetc nyei maa, Maa^li^yaa, mangc jienv Yosepv zangx Yesu nyei sei yiem haaix.