2

Yesu Zorc Longx Butv Baengc-Mbai Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 9:1-8; Lugaa 5:17-26)

1Jiex liuz i ziex hnoi, Yesu aengx nzuonx Kaa^be^naa^um Mungv. Zuangx mienh haiz gorngv Yesu yiem biauv nyei. 2Mienh camv! haic gapv zunv daaih ziouc buangv biauv nzengc. Liemh gaengh ndaangc yaac maiv maaih dorngx kungx. Yesu zunh doz bun zuangx mienh muangx wuov zanc, 3maaih biei dauh mienh gaeng dauh butv baengc-mbai mienh daaih lorz Yesu. 4Mv baac mienh camv haic, maiv noic duqv baengc mienh taux Yesu nyei nza'hmien. Ninh mbuo ziouc caeqv tong biauv-ngorh doix ziangx Yesu yiem wuov norm dorngx gu'nguaaic. Caeqv tong mingh, ninh mbuo ziouc zorqv baengc mienh bueix jienv jiuc bungx njiec. 5Yesu buatc naaiv deix mienh sienx duqv longx, ninh ziouc mbuox butv baengc-mbai mienh, “Dorn aac, meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.”
6Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng zueiz jienv wuov, yiem hnyouv hnamv, 7“Naaiv dauh mienh fungc hnangv naaiv nor gorngv laeh? Ninh kungx gorngv ki Tin-Hungh hnangv. Cuotv liuz Tin-Hungh, maiv maaih haaix dauh guangc duqv mienh nyei zuiz.”
8Yesu liemh zeih hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo nyei hnyouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor hnamv? 9Mbuox baengc-mbai mienh, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.’ fai ‘Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc mingh aqv.’ Naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 10Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem naaiv baamh gen maaih hatc maaz guangc zuiz.” Ninh ziouc mbuox naaic dauh butv baengc-mbai nyei mienh, 11“Yie mbuox meih, jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx biauv aqv.”
12Zuangx mienh mangc jienv wuov zanc, naaiv dauh mienh liemh zeih jiez sin daaih dorh jienv ninh nyei jiuc cuotv mi'aqv. Ninh mbuo yietc zungv mbuoqc horngh haic ziouc ceng Tin-Hungh. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo gengh! maiv buatc jiex naaiv nyungc sic.”

Yesu Heuc Lewi Daaih Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 9:9-13; Lugaa 5:27-32)

13Yesu aengx cuotv mingh wuov Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen. Maaih mienh camv nyei mingh ninh wuov, Yesu ziouc njaaux ninh mbuo. 14Yesu aengx jiex mingh deix, buatc dauh siou nzou mienh, se An^fe^atc nyei dorn, Lewi, zueiz jienv wuov siou nzou zaamc ziouc gorngv mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.” Lewi ziouc jiez sin gan jienv Yesu mingh aqv.
15Yesu yiem Lewi nyei biauv nyanc hnaangx wuov zanc, maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh camv nyei gan Yesu. Maaih deix naaiv deix mienh yaac daaih caux Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo juangc dieh nyanc hnaangx. 16Maaih deix fin-saeng, dongh ⟨Faa^li^si⟩ wuov jauv mienh, buatc Yesu caux mengh dauh waaic caux siou nzou nyei mienh juangc dieh nyanc hnaangx. Ninh mbuo ziouc naaic ninh nyei sai-gorx, “Ninh weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh nyanc hnaangx?”
17Yesu haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv qiemx zuqc ndie-sai. Yie maiv zeiz daaih heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh.”

Mienh Naaic Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 9:14-17; Lugaa 5:33-39)

18Maaih nzunc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei sai-gorx caux Faa^li^si Mienh zei maiv nyanc haaix nyungc. Maaih deix mienh daaih naaic Yesu, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux Faa^li^si Mienh nyei sai-gorx zei maiv nyanc haaix nyungc. Meih nyei sai-gorx weic haaix diuc maiv zei?”
19Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, siang-laangh nyei kaeqv mienh haih zei maiv nyanc haaix nyungc fai? Da'faanh siang-laangh corc caux ninh mbuo yiem, kaeqv mienh ziouc maiv zei aqv. 20Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc.
21“Maiv maaih haaix dauh longc siang-ndie mbiev loz-lui. Longc siang-ndie nor, siang-ndie haih soqv, betv loz-ndie bun mbiev nyei dorngx jaa huv hlo. 22Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Dapv loz-mbuoqc nor, diuv haih zungx ndopv-mbuoqc mbaaix, ziang naaic cuotv nzengc. Mbuoqc yaac huv mi'aqv. Siang-a'ngunc diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc.”

Mienh Nzaeng Dingh Gong Hnoi Nyei Leiz

(Beiv mangc Matv^taai 12:1-8; Lugaa 6:1-5)

23Maaih norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Yesu jiex mienh nyei mbiauh ndeic. Gan jauv mingh wuov zanc, ninh nyei sai-gorx nietv mbiauh dorv. 24⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ ziouc mbuox Yesu, “Mangc gaax, ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi maiv horpc zuqc hnangv naaiv nor zoux. Meih nyei sai-gorx weic haaix diuc zoux?”
25Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix jauv fai? Ndaawitv Hungh caux gan ninh wuov deix mienh hnyouv sie, qiemx zuqc nyanc nyei ziangh hoc, ninh mbuo hnangv haaix nor zoux? 26Dongh Aa^mbi^yaa^taa zoux ⟨domh sai mienh⟩ nyei ziangh hoc, Ndaawitv bieqc zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh zorqv gengx Tin-Hungh nyei njuov nyanc. Kungx sai mienh ganh maaih leiz nyanc hnangv. Mv baac Ndaawitv nyanc yaac bun gan ninh wuov deix mienh caux jienv nyanc.”
27Yesu mbuox ninh mbuo, “Tin-Hungh liepc Dingh Gong Hnoi daaih tengx mienh, maiv zeiz zeix mienh daaih weic Dingh Gong Hnoi. 28Weic naaiv, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zoux Dingh Gong Hnoi nyei Ziouv.”