3

Tug yawm qhuav teg

(Mth. 12:9-14; Lk. 6:6-11)

1Yexu moog rua huv lub tsev sablaaj dua ib zag. Mas muaj ib tug yawm qhuav ib saab teg nyob huv hab. 2Puab txawm soj saib Yexu yuav khu tug mob hov rua nub Xanpatau los tsw khu sub puab txhad tau chaw kom Yexu. 3Yexu txawm has rua tug yawm qhuav teg tas, “Ca le lug rua tom hauv ntej nuav.” 4Yexu txawm has rua puab tas, “Nub Xanpatau muaj cai ua qhov zoo los ua qhov phem, muaj cai cawm txujsa los txuv txujsa tseg?” Puab nyob ntsag tu. 5Yexu txawm tsaa muag saib ua chim quas nyov rua puab cov kws nyob ib ncig ntawd. Nwg ntxhuv sab vem puab lub sab tawv heev, nwg txhad has rua tug qhuav teg hov tas, “Ca le xyaab hlo koj txhais teg lauj!” Tug hov txawm xyaab hlo teg, mas nwg txhais teg txawm zoo hlo le qub. 6Cov Falixai txawm tawm moog hab taamswm ntawd nrug Helauj cov sablaaj tas yuav ua le caag txhad tua tau Yexu.

Tuabneeg coob coob ntawm ntug havtxwv

7Yexu hab nwg cov thwjtim txawm tawm hov ntawd moog rua nraag havtxwv, hab muaj tuabneeg coob coob tawm huv Kalilai lawv qaab moog. Hab muaj tuabneeg tuaj huv lub xeev Yutia, 8tuaj huv Yeluxalee hab lub xeev Intumia, hab tuaj saab ntug dej Yalatee tim u hab tuaj ib ncig Thailab hab Xaintoo coob coob tuaj cuag nwg vem nov txug txhua yaam kws Yexu ua. 9Yexu txawm has rua nwg cov thwjtim kuas npaaj ib lub nkoj tog nwg sub cov tuabneeg coob coob txhad tsw txaav lug ti nwg, 10tsua qhov Yexu tau khu tuabneeg coob coob zoo, mas txhua tug kws muaj mob txhad sws txwv lug xaav kov tau nwg. 11Cov daab qas pum Yexu thaus twg, puab txawm khwb nkaus rua ntawm Yexu qw nrov has tas, “Koj yog Vaajtswv tug Tub.” 12Mas nwg txwv tawv tawv kuas puab tsw xob qha rua luas paub nwg.

Yexu hu kaum ob tug thwjtim

(Mth. 10:1-4; Lk. 6:12-16)

13Yexu txawm nce moog peg roob hab nwg hu cov kws nwg xaav kuas ua nwg cov thwjtim lug, tes puab txawm lug cuag nwg. 14Yexu tsaa kaum ob leeg ua cov kws nrug nwg nyob hab ua cov kws khaiv moog tshaaj tawm, 15hab muaj fwjchim ntab tau daab tawm, 16yog Ximoo kws Yexu tis dua npe hu ua Petu, 17hab Xenpenti ob tug tub yog Yakaunpau hab nwg tug kwv Yauhaa, kws Yexu tis dua npe hu ua Npau‑anawke txhais has tas “Xub nthe le tub,” 18hab Anru hab Fili hab Npathaulaumai, hab Mathai hab Thauma hab Afe‑a tug tub Yakaunpau hab Thante‑a, hab Ximoo kws tuav nwg tebchaws, 19hab Yutas Ikhali‑au kws faav xeeb rua Yexu.

Yexu hab daab Npe‑eexenpu

(Mth. 12:22-32; Lk. 11:14-23, 12:10)

20Yexu moog rua huv ib lub tsev, rov qaab muaj tuabneeg coob coob tuaj ua rua Yexu puab tsw kwg noj mov le. 21Thaus Yexu tsev tuabneeg nov le hov puab txawm moog tswj taav Yexu tsua qhov muaj tuabneeg has tas, “Nwg chiv vwm lawm.” 22Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kws tuaj Yeluxalee tuaj has tas, “Nwg raug daab Npe‑eexenpui hab nwg swv tug thawj daab le fwjchim ntab daab tawm.” 23Yexu txawm hu puab lug ua paaj lug has rua puab tas, “Xataa yuav ntab Xataa tau le caag? 24Yog lub tebchaws twg tawg faib lawm lub tebchaws hov nyob tsw tau ruaj lawm. 25Yog lub tsev twg tawg faib lawm lub tsev hov nyob tsw tau ruaj lawm. 26Yog Xataai rov tawm tsaam Xataa tawg faib lawm, nwg kuj nyob tsw tau ruaj, nwg muaj kws yuav pluj taag moog xwb. 27Tsw muaj leejtwg yuav nkaag tau rua huv tug kws muaj zug heev lub tsev hab lws tau nwg tej hov txhua chaw, yuav tsum yog xub muab tug kws muaj zug hov khi ua ntej tsaiv txhad le lws tau nwg lub tsev.
28“Kuv has tseeb rua mej tas, txhua yaam kev txhum hab tej lug kws has tuam mom yuav zaam tau rua tuabneeg 29tassws tug kws has lug tuam mom Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv mas yuav tsw muaj ib nub kws zaam tau tug hov le, nwg yuav muaj txem moog ib txhws.” 30Qhov kws has le nuav tub yog vem puab has tas, “Nwg raug ib tug daab qas.”

Yexu nam hab nwg cov kwv

(Mth. 12:46-50; Lk. 8:19-21)

31Thaus hov Yexu nam hab nwg cov kwv txawm tuaj sawv rua saab nrau. Puab khaiv tuabneeg moog hu Yexu. 32Muaj tuabneeg coob nyob tsawg vej Yexu, puab txawm has rua Yexu tas, “Koj nam hab koj cov kwv [hab nkauj muam] sawv saab nrau nrhav koj.” 33Yexu teb puab tas, “Leejtwg yog kuv nam, hab leejtwg yog kuv cov kwv?” 34Nwg tsaa muag saib rua cov tuabneeg kws nyob tsawg ib ncig ntawm nwg mas has tas, “Cov nuav yog kuv nam hab kuv cov kwv. 35Leejtwg ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam, tug hov yog kuv le kwv, kuv le muam hab kuv nam.”