4

Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tseb Nplej

(Mathais 13.1-19; Lukas 8.4-8)

1Yexus rov qab mus qhia nram ntug dej Hiavtxwv Kalilais dua ib zaug. Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus, ces Yexus thiaj nce mus zaum rau hauv ib lub nkoj hauv hiavtxwv; cov neeg coob coob ntawd sawv tim ntug dej. 2Yexus ua lus pivtxwv qhia ntau zaj rau lawv mloog hais tias,
3“Nej ua tib zoo mloog! Muaj ib tug txivneej nqa nplej mus tseb. 4Thaum nws tseb cov noob nplej rau hauv daim teb, muaj qee lub poob rau hauv plawv kev, ces noog txawm ya los khaws noj lawm. 5Muaj qee lub poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm. Cov noob ntawd tuaj sai sai rau qhov av tsis tob. 6Thaum tshav ntub kub cov kaus nplej txawm ntsws thiab qhuav lawm, rau qhov cov cag ntsia av tsis tob. 7Muaj qee lub poob rau hauv lub hauvpaus pos, ces tsob pos hlob tuaj laum cov nplej ntawd tuag tas lawm, thiab cov nplej txhawv tsis taus. 8Tiamsis muaj qee lub poob rau ntawm qhov av zoo, cov ntawd tuaj kaus, hlob sai thiab txhawv zoo; qee hnab txi tau peb caug lub, qee hnab txi tau rau caum lub thiab qee hnab txi tau ib puas lub.”
9Yexus xaus lus hais tias, “Yog leejtwg muaj pobntseg, cia mloog!”

Lub Ntsiab Ntawm Zaj Lus Pivtxwv

(Mathais 13.10-17; Lukas 8.9-10)

10Thaum Yexus nyob ib leeg xwb, cov neeg uas hnov Yexus qhia muaj qee leej nrog cov thwjtim tuaj thov Yexus txhais zaj lus pivtxwv ntawd rau lawv paub. 11Yexus hais rau lawv hais tias, “Yav tas los nej tsis paub zaj uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws, tiamsis nimno Vajtswv twb qhia zaj ntawd rau nej paub lawm. Txhua zaj uas lwm tus hnov puavleej yog lus pivtxwv xwb, 12kom muaj tiav raws li Vajtswv Txojlus uas hais tias,
  ‘Lawv yuav ntsia tas ntsia thiab,
   tiamsis lawv yuav tsis pom;
  lawv yuav mloog tas mloog thiab,
   tiamsis lawv yuav tsis totaub.
  Yog lawv pom thiab totaub lawm,
   nyob tsam lawv yuav rov los cuag Vajtswv,
  thiab Vajtswv yuav zam lawv lub txim.’ ”

Yexus Txhais Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tseb Nplej

(Mathais 13.18-23; Lukas 8.11-15)

13Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej tsis totaub zaj lus pivtxwv no los? Yog nej tsis totaub zaj no, nej yuav ua li cas totaub lwm zaj? 14Tus tseb nplej twb yog tus uas qhia Vajtswv Txojlus. 15Cov noob nplej uas poob rau hauv plawv kev ntawd piv txog Vajtswv Txojlus uas tseb rau hauv neeg lub siab. Thaum lawv hnov dheev lawm, tamsim ntawd dab Ntxwgnyoog txawm los txeeb Txojlus ntawd hauv lawv lub siab mus lawm. 16Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov dheev lawv txaus siab hlo txais yuav tamsim ntawd, 17tiamsis Txojlus ntawd cog tsis ruaj rau hauv lawv lub siab; lawv ntseeg ib nyuag ntu xwb. Thaum lawv raug kev txomnyem lossis raug kev tsimtxom vim lawv ntseeg Txojlus ntawd, ces lawv txawm thim rov qab lawm. 18Cov noob nplej uas poob rau hauv lub hauvpaus pos, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov, 19tiamsis lawv tej kev nyuaj siab, kev ntshaw nyiaj thiab ntshaw yam ub yam no txawm loj hlob tuaj laum Vajtswv Txojlus, ces lawv lub neej thiaj tsis tawg paj thiab tsis txi txiv. 20Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av zoo, piv txog Vajtswv Txojlus uas neeg hnov thiab lawv khaws tej lus ntawd cia rau hauv lawv lub siab. Lawv lub neej thiaj tawg paj txi txiv: muaj qee hnab txi tau peb caug lub, muaj qee hnab txi tau rau caum lub thiab muaj qee hnab txi tau ib puas lub.”

Muab Phiab Khwb Lub Teeb

(Lukas 8.16-18)

21Yexus qhia ntxiv hais tias, “Puas muaj leejtwg taws teeb thiab muab phiab khwb rau lossis muab txawb rau hauv qabtxag? Tsuas muaj yuav muab txawb rau saum qhov chaw siab xwb. 22Tej uas muab zais cia lawm yeej yuav muaj neeg pom, thiab tej uas muab npog cia lawm yeej yuav muaj tus muab nthuav los rau sawvdaws saib. 23Yog leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog!”
24Yexus hais ntxiv rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum ua tib zoo mloog tej uas nej hnov! Nej muab lub luaj li cas luj rau lwm tus, Vajtswv yuav muab lub luaj li ntawd luj rau nej. Tsis yog li ntawd xwb Vajtswv tseem yuav tsub ntxiv rau nej thiab. 25Tus uas muaj lawm, Vajtswv yuav muab ntxiv rau tus ntawd, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog nws muaj mentsis xwb los Vajtswv yuav muab tej ntawd rho ntawm nws mus.”

Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Lub Noob Nplej uas Tuaj Kaus

26Yexus qhia ntxiv hais tias, “Vajtswv lub Tebchaws piv ib yam li ib tug txivneej mus tseb nplej rau hauv nws daim teb. 27Hmo ntuj nws pw tsaug zog, nruab hnub nws sawv ua haujlwm; hmo ntuj lossis nruab hnub cov noob nplej tuaj kaus thiab pheej hlob zuj zus. Nws tsis paub xyov ua li cas cov nplej txawj hlob li ntawd. 28Twb yog cov av ua kom nplej tuaj thiab txhawv; xub muaj tus kaus mos mos hlob tuaj mam li txhawv, tom qab rau txhuv tas mam li pib daj qab hnab. 29Thaum nplej siav lawm, tus txivneej ntawd txawm muab liag mus hlais, rau qhov twb txog lub caij hlais lawm.”

Lub Noob Zaub

(Mathais 13.31-32,34; Lukas 13.18-19)

30Yexus qhia ntxiv hais tias, “Yuav muab Vajtswv lub Tebchaws piv rau yam twg thiaj phim? Thiab yuav ua lus pivtxwv li cas qhia sawvdaws thiaj totaub? 31Vajtswv lub Tebchaws piv ib yam li lub noob zaub; lub noob ntawd yog lub uas me dua lwm yam noob hauv ntiajteb no, thiab muaj ib tug txivneej nqa mus cog rau hauv av. 32Tsis ntev lub noob ntawd txawm tuaj kaus thiab hlob tuaj loj dua tej zaub huv tibsi; nws ncau ceg ntau thiab noog los ua zes rau saum tej ceg uas muaj nplooj roos.”
33Yexus qhia Vajtswv Txojlus rau sawvdaws, nws ua lus pivtxwv ntau zaj zoo li tej uas nws xub qhia tas los lawm rau lawv; tej uas nws qhia ntawd nws tsuas qhia tej zaj uas lawv yuav totaub xwb. 34Thaum nws qhia sawvdaws nws ua lus pivtxwv qhia xwb, tiamsis thaum nws tib leeg nrog cov thwjtim nyob nws txhais txhua zaj rau cov thwjtim paub.

Yexus Txwv Cua

(Mathais 8.23-27; Lukas 13.18-19)

35Hnub ntawd thaum yuav tsaus ntuj, Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Peb cia li hla hiavtxwv mus rau sab tim ub.” 36Lawv ncaim sawvdaws mus lawm; Yexus xub mus nyob hauv lub nkoj, cov thwjtim mam li nce lawv qab mus rau hauv thiab coj Yexus nrog lawv mus. Muaj ob peb lub nkoj nrog Yexus lawv lub mus thiab. 37Tamsim ntawd txawm muaj cua daj cua dub hlob heev ntsawj dej ntas los rau hauv lub nkoj; dej twb yuav puv lub nkoj. 38Yexus rau ncoo pw tsaug zog tom tw nkoj, cov thwjtim txawm los tsa Yexus hais tias, “Xibhwb, koj tsis quavntsej peb li los? Peb twb yuav tuag.”
39Yexus sawv tsees los txwv cua hais tias, “Cia li tu!” Thiab txwv dej hais tias, “Cia li tus.” Ces cua txawm tu thiab dej txawm tsis ntas lawm. 40Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Vim li cas nej ntshai ua luaj? Ua li cas nej tsis muaj kev ntseeg li?”
41Tiamsis lawv ntshai kawg; lawv sib tham hais tias, “Tus no yog leejtwg? Ua li cas cua thiab dej yuav mloog nws lus?”