4

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Mơnuih Sai Pơjĕh Pơdai

(Mathiơ 13:1-9; Luk 8:4-8)

1Hơmâo sa wơ̆t, Yêsu čơdơ̆ng pơtô pơblang ƀơi ha̱ng ia dơnao. Hơmâo ƀing mơnuih lu biă mă pơƀut glaĭ jum dar Ñu, tơl Ñu đĭ dŏ be̱r ƀơi sa boh sŏng amăng ia anŭn, tơdang anŭn ƀing mơnuih lu anŭn dŏ ƀơi kơdư kơtuai ha̱ng. 2Ñu yua lu tơlơi pơhơmutu pơtô pơblang kơ ƀing gơñu lu mơta tơlơi laih anŭn Ñu pơtô tui anai, 3“Hơmư̆ bĕ, hơmâo sa čô mơnuih ngă hơma tơbiă nao kiăng kơ sai pơjĕh pơdai ñu. 4Tơdang ñu dŏ sai pơjĕh anŭn, đơđa pơjĕh lê̆ ƀơi tơlo̱ng jơlan laih anŭn čim brĭm rai čŏh ƀơ̆ng hĭ. 5Hơmâo đơđa pơjĕh lê̆ ƀơi lŏn rơga, jing anih ƀu hơmâo lŏn lu ôh. Pơjĕh anŭn čăt đĭ tañ mơtam yuakơ lŏn anŭn đêl đơi. 6Samơ̆ tơdang yang hrơi tơbiă laih, pơđiă ha̱ng hĭ anăh anŭn laih anŭn gliu hĭ yuakơ ƀu hơmâo akha ôh. 7Hơmâo đơđa pơjĕh pơkŏn lê̆ amăng khul rơ̆k drơi laih anŭn rơ̆k drơi anŭn čăt đĭ hăng ket hĭ anăh anŭn. Tui anŭn, pơjĕh anŭn ƀu dưi pơtơbiă rai boh pơdai ôh. 8Hơmâo đơđa pơjĕh pơkŏn dơ̆ng lê̆ djơ̆ ƀơi lŏn hiam. Ñu čăt đĭ mơtam laih anŭn pơtơbiă rai boh pơdai klâopluh wơ̆t, nămpluh wơ̆t laih anŭn sa-rơtuh wơ̆t lu hloh yơh.”
9Giŏng anŭn, Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hlơi pô amăng ƀing gih hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi ñu pơđi̱ng hơmư̆ bĕ!”

Tơhơnal Tơlơi Yêsu Yua Tơlơi Pơhơmutu

(Mathiơ 13:10-17; Luk 8:9, 10)

10Tơdang Yêsu dŏ hơjăn, ƀing ding kơna Ñu pluh-dua čô wơ̆t hăng ƀing pơkŏn dơ̆ng dŏ jum dar Ñu tơña Ñu kơ hơdôm tơlơi pơhơmutu anŭn yơh. 11Ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Kơ ƀing gih Ơi Adai hơmâo brơi tơlơi dưi thâo hluh laih tơlơi bruă yom hơgŏm kơ Dêh Čar Ơi Adai, samơ̆ kơ ƀing pơkŏn, Kâo yua tơlơi pơhơmutu kiăng pơhiăp hăng ƀing gơñu, 12tui anŭn,
  “ ‘Ƀing gơñu či lăng samơ̆ ƀu ƀuh ôh,
   ƀing gơñu či hơmư̆ samơ̆ ƀu thâo hluh ôh;
  yuakơ tơdah ƀing gơñu ƀuh hăng thâo hluh
   ƀing gơñu či kiăng wơ̆t glaĭ laih anŭn či tŭ tơlơi pap brơi yơh!’ ”
13Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih ƀu thâo hluh kơ tơlơi pơhơmutu anŭn ôh hă? Tui anŭn, hiư̆m pă ƀing gih dưi thâo hluh hơdôm tơlơi pơhơmutu pơkŏn lĕ? 14Pô sai pơjĕh jing pô sai boh hiăp Ơi Adai. 15Hơmâo đơđa mơnuih hrup hăng pơjĕh ƀơi jơlan, jing anih arăng sai pơjĕh. Anŭn jing ƀing mơnuih tơdang ƀing gơñu hơmâo hơmư̆ laih tơlơi arăng pơtô pơblang, Satan rai hăng mă pơđuaĭ hĭ boh hiăp anŭn jing boh hiăp arăng sai laih amăng ƀing gơñu. 16Ƀing pơkŏn kar hăng pơjĕh arăng sai lê̆ ƀơi lŏn rơga, jing ƀing mơnuih hơmư̆ boh hiăp laih anŭn ƀing gơñu tŭ mă hăng tơlơi mơak mơai yơh. 17Samơ̆ yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo akha dơlăm ôh, ƀing gơñu kơnơ̆ng dŏ kơjăp ƀiă đôč. Tơdang tơlơi gleh tơnap ƀôdah tơlơi kơpĭ kơpe̱t truh rai yuakơ boh hiăp Ơi Adai, ƀing gơñu tañ hơngah lui hĭ mơtam yơh. 18Hơmâo đơđa ƀing pơkŏn, hrup hăng pơjĕh lê̆ ƀơi khul rơ̆k drơi, hơmư̆ boh hiăp Ơi Adai, 19samơ̆ tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ tơlơi hơdip ră anai, tơlơi hưp kluh kơ mŭk dram laih anŭn khul tơlơi amoaih kiăng pơkŏn mŭt rai hăng ket hĭ boh hiăp Ơi Adai, ngă brơi kơ pơjĕh anŭn ƀu dưi pơtơbiă rai boh pơdai ôh. 20Samơ̆ ƀing pơkŏn dơ̆ng, kar hăng pơjĕh lê̆ ƀơi lŏn hiam, hơmư̆ boh hiăp Ơi Adai, mă tŭ laih anŭn pơtơbiă rai boh pơdai yơh truh kơ klâopluh, nămpluh ƀôdah truh kơ sa-rơtuh wơ̆t lu hloh kơ pơjĕh hơmâo sai laih yơh.”

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Apui Kơđen

(Luk 8:16-18)

21Yêsu pơtô pơblang dơ̆ng kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀu hơmâo ôh hlơi pô čuh apui kơđen laih anŭn go̱m hĭ hăng kơƀai ƀôdah pioh apui anŭn gah yŭ kơ sưng pĭt, samơ̆ ñu pioh apui anŭn ƀơi gơ̆ng tơkai kơđen yơh. 22Yuakơ hơget tơlơi pơdŏp či rơđah tơbiă hĭ yơh tơdơi kơ anŭn, laih anŭn hơget tơlơi hơgŏm či thâo krăn tơđah amăng tơlơi bơngač yơh. 23Tơdah hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu pơđi̱ng hơmư̆ bĕ!”
24Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Tui anŭn, răng bĕ kơ tơlơi ƀing gih hơmư̆. Tơlơi pơkă gir kiăng kơ thâo hluh pă ƀing gih yua kiăng kơ tŭ mă tơlơi thâo hluh, ăt tơlơi pơkă kar hăng anŭn mơ̆n ƀing gih či tŭ mă, laih anŭn ƀing gih ăt či tŭ mă lu hloh dơ̆ng mơ̆n. 25Yuakơ hlơi pô hơmâo dơ̆ pă tơlơi thâo hluh, Ơi Adai či brơi thim dơ̆ng yơh. Hlơi pô ƀu hơmâo ôh tơlơi thâo hluh, wơ̆t tơdah hơget tơlơi thâo hluh ñu pơmĭn ñu hơmâo, Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ hơget tơlơi ñu hơmâo anŭn mơ̆n.”

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pơjĕh Pơdai Čăt Prŏng Tui

26Yêsu ăt laĭ tui anai dơ̆ng, “Anai yơh hiư̆m dêh čar Ơi Adai jing. Anŭn jing kar hăng sa čô mơnuih sai pơjĕh pơdai amăng hơma ñu. 27Mlam hăng hrơi, ñu pĭt ƀôdah tơgŭ, pơjĕh anŭn čăt đĭ prŏng tui yơh wơ̆t tơdah ñu pô ƀu thâo hluh ôh hiư̆m pă pơjĕh anŭn čăt đĭ. 28Lŏn yơh ngă brơi kơ gơnam tăm čăt đĭ hăng pơtơbiă boh. Blung hlâo hơmâo phŭn, giŏng anŭn hơmâo mŭng laih anŭn mŭng anŭn hơmâo bă hăng pơdai yơh. 29Tơl pơdai anŭn tơsă laih, pô sai mă mơnêk yuă yơh, yuakơ bơyan hơpuă hơmâo truh laih.”

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pơjĕh Añăm Hơbơi

(Mathiơ 13:31, 32, 34; Luk 13:18, 19)

30Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Hơget ƀing ta či pơkơnăl kơ dêh čar Ơi Adai ƀôdah hơget tơlơi pơhơmutu ƀing ta či yua kiăng pơruai lĕ? 31Dêh čar anŭn jing kar hăng pơjĕh añăm hơbơi, jing pơjĕh anet hloh kơ abih bang pơjĕh arăng pla ƀơi lŏn yơh. 32Samơ̆ tơdang pơjĕh anŭn arăng pla laih, pơjĕh anŭn čăt đĭ laih anŭn jing hĭ gơnam tăm prŏng hloh amăng abih bang gơnam tăm amăng đang, hơmâo khul than prŏng tơl khul čim brĭm hăng adai dưi kơđap ƀơi tơu kơyâo anŭn yơh.”
33Hăng lu tơlơi pơhơmutu kar hăng anŭn yơh Yêsu pơtô pơblang boh hiăp Ơi Adai kơ ƀing gơñu dơ̆ pă ƀing gơñu dưi thâo hluh yơh. 34Yêsu pơtô pơblang kơ ƀing gơñu le̱ng kơ yua tơlơi pơhơmutu. Samơ̆ tơdang Ñu dŏ hơjăn hăng ƀing ding kơna Ñu, Ñu pŏk pơblang abih bang tơlơi pơhơmutu anŭn yơh.

Yêsu Pơkhư̆ Hĭ Rơbŭ Kơthel

(Mathiơ 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Tơdang klăm truh laih amăng hrơi anŭn, Yêsu laĭ hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Nă, ƀing ta nao bĕ pơ ha̱ng gah adih ia dơnao anai.” 36Tơdang ƀing gơñu đuaĭ lui hĭ ƀing mơnuih lu, ƀing gơñu hơmâo Yêsu nao hrŏm hăng ƀing gơñu amăng sŏng. Ăt hơmâo khul sŏng pơkŏn dơ̆ng mơ̆n nao hrŏm hăng ƀing gơñu. 37Hơmâo sa angĭn rơbŭ kơthel prŏng thut rai laih anŭn jơlah ia klă̱ nao pơ sŏng tơl sŏng jĕ či bă hăng ia mơtam yơh. 38Yêsu ăt dŏ pĭt pơ gah klon sŏng ƀơi hơnăl akŏ. Ƀing ding kơna râo Ñu hăng laĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, Ih ƀu bơngơ̆t ôh kơ ƀing ta jĕ či tram laih hă?”
39Yêsu tơgŭ, pơkhư̆ hĭ angĭn hăng laĭ kơ jơlah ia tui anai, “Rơiăt bĕ! Hơđơ̆ng bĕ!” Giŏng anŭn, angĭn hơđơ̆ng tui laih anŭn dŏ hĭ lơlĕh mơtam.
40Ñu laĭ hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Yua hơget ƀing gih huĭ bra̱l lĕ? Ƀing gih ƀu hơmâo tơlơi đaŏ kơnang ôh hă?”
41Ƀing ding kơna huĭ tơtư̆ biă mă hăng pơtơña kơ tơdruă gơñu tui anai, “Hlơi Pô anai jing tơl angĭn hăng jơlah ia ăt gưt tui Ñu mơ̆n lĕ?”