5

Bunuyh Ƀon Gađara Geh Brah Mhĭk

1Khân păng tât kơh tê̆ dak nglao tâm ƀon Gađara. 2Brah Yêsu mhe tă luh bơh plŭng, ƀâtlât geh du huê bunuyh brah mhĭk lơh luh tă bơh môch jêh ri hăn ta năp Păng. 3Bunuyh nây vay gŭ tâm ntŭk môch jêh ri bu mâu dơi kât păng ôh, kât ma rse rvăk mâu dơi lĕ. 4Geh âk tơ̆ jêh bu nkông păng ma nkông loih jêh ri rse rvăk, ƀiălah lĕ rngôch rplay rse rvăk klah dadê, jêh ri nkông loih nây rai lĕ đŏng. Mâu hôm geh nơm ktang dơi đăp păng ôh. 5Păng vay gŭ ƀaƀơ nar nâm măng tâm mpông môch, tâm yôk, jêh ri păng vay nter ktang, mbang ji rnglay săk nơm đah lŭ mplanh. 6Jêh păng saơ Brah Yêsu ngai đê̆ ta nây, păng nchuăt ran ro jêh ri kŭnh mbah ma Păng, 7jêh ri păng nter huy: "Moh nau gâp geh đah may, Ơ Brah Yêsu Kon Brah Ndu Nơm ta klơ lơn? Tâm amoh Brah Ndu gâp vơh vơl ma may, lơi ƀư mhĭk ma gâp ôh." 8Yorlah Brah Yêsu hŏ lah jêh ma păng ndơh: "Brah mhĭk, luh du hom may tă bơh bunuyh aơ." 9Brah Yêsu ôp păng: "Mbu moh săk may?" Păng lah: "Amoh gâp phung âk, yorlah hên jêng phung âk." 10Jêh ri păng dăn ma Brah Yêsu lơi nsot khân păng tă bơh n'gor nây ôh.
11Ta njâng yôk nây geh phung sŭr âk râk gŭ sa gơ̆ ta nây. 12Pô nây yơh, phung brah mhĭk dăn ma Brah Yêsu: "Ăn phung hên hăn ma phung sŭr nây, jêh ri ăn hên lăp tâm khân păng." 13Brah Yêsu ăn khân păng hăn, phung brah mhĭk nây luh jêh ri lăp tâm phung sŭr. Phung sŭr nây geh klăp lah bar rbăn mlâm. Khân păng nchuăt du tă bơh yôk, nklăch săk tâm dak mƀŭt, jêh ri lĕ rngôch phung sŭr nây khĭt rmok tâm dak. 14Phung mât sŭr nchuăt du jêh ri mbơh nau mhe mhan nây tâm lam ƀon toyh ƀon jê̆; phung ƀon lan hăn uănh moh nau tât nây. 15Jêh phung bunuyh nây tât ma Brah Yêsu, khân păng saơ du huê bunuyh brah mhĭk lơh ơm bơh kăl e ôbăl gŭ đăp mpăn, nsoh kho ao, jêh ri nau mĭn păng ueh đŏng. Lĕ rngôch bunuyh nây klach. 16Mbu nơm saơ jêh nau nây nkoch bri ma phung bunuyh âk ma nau tât ma bunuyh brah mhĭk lơh nây, nđâp ma nau tât ma phung sŭr. 17Jêh ri phung bunuyh nây ăn Brah Yêsu luh du tă bơh n'gor bri khân păng. 18Dôl Brah Yêsu ntơm ncho plŭng du huê bunuyh brah mhĭk lơh nây dăn hăn ndrel ma Păng. 19Ƀiălah Brah Yêsu mâu rom ôh. Brah Yêsu lah ma păng: "Sĭt hom ma ndŭl mpôl may jêh ri mbơh ma khân păng ăp ntil ndơ Kôranh Brah hŏ ƀư jêh ma may, jêh ri nau Păng yô̆ an jêh ma may." 20Bunuyh nây sĭt, jêh ri mbơh tâm n'gor Đêkapôlis ăp ntil nau Brah Yêsu hŏ ƀư ăn jêh ma păng, jêh ri lĕ rngôch bunuyh gŭ iăt hih rhâl.

Kon Bu Ur Y-Jairus Jêh Ri Bu Ur Luh Mham

21Brah Yêsu ncho plŭng hăn găn kơh tê̆. Ta nây geh âk bunuyh tâm rƀŭn jŭm Păng. Păng gŭ ta kơh dak mƀŭt nây. 22Jêh ri geh du huê kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa, amoh păng Y-Jairus, văch, tơlah păng saơ Brah Yêsu, păng kuăn ta jâng Brah Yêsu ro. 23Jêh ri păng dăn ma Brah Yêsu pô aơ: "Kon bu ur gâp ji bơi khĭt. Gâp dăn may hăn jêh ri bi ăn ti may ta săk jăn păng ăn păng bah jêh ri rêh." 24Brah Yêsu dâk hăn ndrel ma păng. Jêh ri geh âk râk bunuyh tĭng mpet trong Păng.
25Ta nây geh du huê bu ur ji rih hŏ jŏ jêh jât ma bar năm. 26Păng săm tă bơh âk nai dak si. Păng dŏng roh âk jêh ndô ndơ păng, gay ma bah nau ji, ƀiălah lơ hâu glăm lơn. 27Păng tăng lư bu nkoch bri ma Brah Yêsu. Păng văch ndrel ma phung âk tĭng pakơi Brah Yêsu, jêh ri păng pah ta ao Brah Yêsu. 28Păng lah: "Tơlah gâp dơi geh pah knŏng ta ao Păng gâp mra bah yơh." 29Ƀâtlât ta nây mham păng suăt ro, jêh ri păng gĭt tâm rnglay săk păng nau ji păng hŏ bah jêh. 30Jêh ri ƀâtlât ta nây Brah Yêsu gĭt ma nau brah ƀư bah luh jêh tă bơh Păng, pô nây yơh păng n'gơr ta phung âk nây, jêh ri ôp: "Mbu moh pah ao gâp?" 31Phung oh mon Păng lah ma Păng: "May saơ bơh phung âk aơ mpet may, jêh ri may ôp, mbu moh pah gâp?" 32Ƀiălah Brah Yêsu joi uănh jŭm păng gay ma gĭt năl mbu nơm ƀư pô nây. 33Bu ur nây klach nsâr săk jăn, yorlah ôbăl gĭt mâm nau tât tâm rnglay săk păng. Pô nây yơh păng văch, kuăn ta jâng Brah Yêsu, jêh ri nkoch bri ma Păng lĕ nau tât khlay ngăn. 34Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi kon gâp ơi, nau chroh ay yơh ƀư bah ay jêh. Hăn hom đăp mpăn, jêh ri bah hom ay."
35Dôl Brah Yêsu gŭ ngơi, geh bar pe nuyh văch tă bơh jay jêh ri lah ma Y-Jairus, kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa nây: "Kon bu ur may khĭt jêh. Moh nau dăn đŏng ma Kôranh nơm nti?" 36Ƀiălah Brah Yêsu mâu dơn ôh nau khân păng lah pô nây, jêh ri Păng lah ma kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa nây: "Lơi klach ôh, knŏng may chroh, dŭm rĭ dơm." 37Jêh ri Păng mâu ăn bunuyh hăn ndrel ma Păng, knŏng Y-Pêtrôs, phung oh nâu Y-Yakơ jêh ri Y-Yôhan. 38Khân păng tât ta ngih kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa nây. Brah Yêsu saơ âk bunuyh ta nây uh ah tah târ. Ƀaƀă gŭ nhĭm nhiăng, jêh ri nter nđor. 39Brah Yêsu lăp tâm ngih nây Păng lah: "Mâm ƀư khân may ƀư uh ah tah târ jêh ri nhĭm nhiăng? Bu ur jê̆ aơ bêch, mâu di Păng khĭt ôh." 40Jêh ri geh bunuyh ta nây mưch mach ma Brah Yêsu. Brah Yêsu ăn lĕ rngôch bunuyh du luh tă bơh jrô nây jêh ri Păng kuăl sŏk knŏng mê̆ mbơ̆ bu ur jê̆ nây ndrel ma phung oh mon Păng, jêh ri Păng lăp tâm jrô bu ur jê̆ gŭ bêch. 41Brah Yêsu kuăn ta ti păng jêh ri lah: "Talatha kumi"nâm bu ntĭt bu ur jê̆ ơi, dâk hom ay. 42Ƀâtlât ta nây, bu ur jê̆ nây dâk jêh ri hăn, yorlah păng hŏ geh jêh jât ma bar năm, bunuyh gŭ ta nây hih rhâl ngăn. 43Ƀiălah Brah Yêsu ntăm ma khân păng nanê̆, lơi ăn bu gĭt nau aơ ôh, jêh ri păng lah ma bu ăn bu ur jê̆ nây sông sa hom.