5

Yexu khu tug raug daab

(Mth. 8:28-34; Lk. 8:26-29)

1Yexu puab txhad moog txug saab havtxwv tim u kws yog lub moos Kelaxa le kaav xyuam. 2Thaus Yexu tawm huv nkoj lug txawm muaj ib tug raug daab qas tawm huv toj ntxaa lug ntswb nwg. 3Tug hov nyob tom toj ntxaa, tsw muaj leejtwg khi tau nwg hlo le, txawm yog muab saw hlau khi los kuj tsw tau le. 4Tub muab loj cuj hab muab saw hlau khi kwtaw ntau zag lawm los nwg nqug saw hlau tu hab muab loj cuj luv pis ntho. Tsw muaj leejtwg muaj zug tswj tau nwg. 5Nwg qw nrov nrov tom toj ntxaa hab peg tej roob hab muab pob zeb suam nwg lub cev nruab nub mo ntuj tsw tu le.
6Thaus nwg pum dheev Yexu deb deb, nwg txawm dha lug pe Yexu, 7hab qw nrov has tas, “Au Yexu kws yog Vaajtswv luj dua ndais tug tub, koj tuaj thaab kuv ua daabtsw? Kuv thov koj tuav Vaajtswv lub npe cog lug tas koj yuav tsw tswm txom kuv.” 8Tub yog vem Yexu tau has rua nwg tas, “Daab qas, ca le tawm ntawm nwg moog.” 9Yexu txawm nug daab tas, “Koj npe hu le caag?” Nwg teb tas, “Kuv npe hu ua Coob tsua qhov peb muaj coob tug.” 10Tug yawm hov txawm taij thov Yexu tsw xob ntab cov daab tawm huv lub tebchaws hov moog. 11Muaj ib paab npua coob saamswm nrhav noj ntawm ntaav toj. 12Cov daab hov txawm thov Yexu tas, “Thov ntab peb moog rua ntawm paab npua hov hab ca peb txeem rua huv cov npua.” 13Yexu txawm tso ncauj. Cov daab qas txawm tawm moog nkaag rua huv paab npua, mas paab npua kws muaj kwvlaam ob txheeb tug txhad dha plaag toj ntxhaab moog rua huv havtxwv txhaam dej tuag taag. 14Cov tuabneeg yug npua txhad tswv moog pav tej hov rua huv lub moos hab tej zej zog. Mas tej tuabneeg txawm tawm tuaj saib muaj xwm txheej daabtsw tshwm lug. 15Thaus puab tuaj txug ntawm Yexu, puab pum tug kws raug daab coob hov naav rwg tsho nyob tsawg meej pem zoo, puab txhad ntshai kawg.
16Cov tuabneeg kws tau pum, pav tej xwm txheej kws tshwm rua tug raug daab hov hab tshwm rua paab npua rua puab noog. 17Puab txawm chiv thov kuas Yexu tawm huv puab le kaav xyuam moog.
18Thaus Yexu saamswm yuav nce rua huv nkoj mas tug kws txeev raug daab hov kuj thov ca nwg nrug Yexu nyob ua ke. 19Yexu tsw kheev hab has rua tug hov tas, “Koj ca le moog cuag koj cov tuabneeg huv tsev hab qha rua puab paub tas tug Tswv tau ua le caag rua koj hab tub khuvleej koj lawm.” 20Tes tug hov txawm rov qaab moog hab chiv pav txhua yaam kws Yexu ua rua nwg moog thoob plawg lub xeev Ntekapoli. Mas tej tuabneeg suavdawg kuj phemfwj heev.

Tug ntxhais kws tuag hab tug puj kws kov Yexu lub tsho

(Mth. 9:18-26; Lk. 8:40-56)

21Thaus Yexu caij nkoj hlaa moog rua saab tim u lawd muaj tuabneeg coob coob tuaj ua ke rua ntawm nwg. Yexu tseed nyob ntawm ntug havtxwv.
22Txawm muaj ib tug thawj kws saib lub tsev sablaaj npe hu ua Yaila tuaj. Thaus nwg pum Yexu nwg txawm pe ti nkaus ntawm Yexu kwtaw, 23thov Yexu has tas, “Kuv tug mivntxhais mob tub yuav tuag. Thov koj moog muab teg npuab rua sau nwg mas nwg yuav zoo muaj txujsa nyob.” 24Yexu txhad nrug nwg moog, muaj tuabneeg coob coob lawv Yexu qaab moog sws txwv quas qev.
25Muaj ib tug quaspuj kws muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos lawm. 26Nwg raug txom nyem heev vem yog nrhav ntau tug Kws tshuaj hab nyaj txag taag huvsw los tug mob kuj tsw zoo, tseed yimfuab mob luj tuaj. 27Nwg tub nov txug Yexu nwg txhad nrug cov tuabneeg coob hov lawv Yexu qaab kov Yexu lub tsho, 28tsua qhov nwg xaav tas, “Yog kuv tau kov Yexu lub tsho xwb, mas kuv tug mob yeej yuav zoo.”
29Taamswm ntawd nwg ntshaav txawm tu nrho lawm, nwg kuj nov tas nwg lub cev zoo lawm. 30Taamswm ntawd Yexu kuj paub tas fwjchim tawm huv nwg lawm nwg txawm tig saib rua ib ncig cov tuabneeg hov, nug has tas, “Leejtwg kov kuv lub tsho?” 31Nwg cov thwjtim txawm has rua Yexu tas, “Koj pum cov tuabneeg coob sws txwv quas qev rua koj es koj tseed nug has tas, ‘Leejtwg kov kuv?’ ” 32Yexu tsaa muag saib rua ib ncig saib leejtwg tau kov nwg. 33Thaus tug puj hov paub tej kws tshwm rua nwg lawd nwg txhad ntshai tshee quas nyo lug khwb nkaus rua ntawm Yexu xubndag qha rua Yexu lawv le kws muaj tseeb. 34Yexu has rua nwg tas, “Mivntxhais 'e, koj txujkev ntseeg ua rua koj zoo lawm. Ca le moog ua sab tug quas yeeg hab tug mob nuav zoo hlo.”
35Thaus Yexu tseed has tej lug hov, muaj qee leej tuaj ntawm tug thawj kws saib tsev sablaaj lub tsev tuaj has tas, “Koj tug ntxhais tub tuag lawm. Koj tseed yuav txob xeeb xwbfwb ua daabtsw?” 36Yexu tsw quav ntsej tej kws puab has hov, nwg txawm has rua tug thawj kws saib tsev sablaaj tas, “Tsw xob ntshai, ca le ntseeg xwb.” 37Yexu tsw kheev leejtwg nrug nwg moog tsuas yog Petu, Yakaunpau hab Yakaunpau tug kwv Yauhaa moog xwb.
38Thaus puab tuaj txug tug thawj saib tsev sablaaj hov lub tsev, mas Yexu pum tuabneeg ntxhuv quas nyo quaj hab quaj nyav zum quas zawg. 39Thaus nwg nkaag rua huv tsev lawd nwg txawm has rua puab tas, “Mej ntxhuv quas nyo hab quaj ua daabtsw? Tug mivnyuas nuav tsw tuag, nwg tsaug zug xwb.” 40Puab txawm thuaj luag Yexu. Tassws Yexu ntab cov tuabneeg hov suavdawg tawm taag lawd, mas nwg coj leej txwv hab leej nam hab peb tug thwjtim nrug nwg nkaag rua huv lub chaw kws tug mivnyuas pw. 41Yexu ntsab nkaus tug mivntxhais hov txhais teg hab has rua nwg tas, “Thalitha khumi,” kws txhais has tas, “Mivntxhais 'e, kuv has rua koj, ca le sawv tseeg.” 42Taamswm hov tug mivntxhais txawm sawv tseeg moog kev (nwg noob nyoog muaj kaum ob xyoos). Thaus ntawd puab phemfwj heev. 43Yexu kuj txwv puab tawv tawv kuas tsw xob qha leejtwg paub txug zaaj nuav, hab has kuas puab muab mov rua tug mivntxhais noj.