5

Yexus Kho Tus Txivneej uas Raug Dab

(Mathais 8.28-34; Lukas 8.26-39)

1Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog sab ntug Hiavtxwv Kalilais tim ub uas yog cheebtsam Nkelaxas. 2Thaum Yexus tawm hauv lub nkoj los, tamsim ntawd muaj ib tug txivneej raug dab tawm tom roob toj ntxas los cuag Yexus. Tus txivneej ntawd muaj ib tug dab nyob hauv nws, 3thiab tus txivneej ntawd yeej nyob tom roob toj ntxas xwb. Muaj neeg twb muab saw hlau khi nws ntau zaus, tiamsis nws muaj zog heev nimno lawv khi tsis tau nws lawm. 4Lawv muab saw hlau khi nws tes nws taw ntau zaus, tiamsis txhua zaus uas lawv khi nws, nws muab rub tu tas thiab muab tej khawb hlau uas xauv nws kotaw lov tas. Nws muaj zog heev, tsis muaj leejtwg kovyeej nws li. 5Nws yos tas hnub tas hmo tom toj ntxas thiab pem tej roob, nws pheej qw nrov nrov thiab muab pobzeb hlais nws lub cev.
6Thaum nws pom Yexus, nws tseem nyob deb tsawv; nws txawm khiav los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw, 7thiab qw nrov nrov hais tias, “Yexus uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tus Tub! Koj tuaj thab kuv ua dabtsi? Muaj Vajtswv nyob saum ntuj pom, kuv thov koj tsis txhob tsimtxom kuv!” ( 8Nws hais li ntawd rau qhov Yexus hais rau nws hais tias, “Niag dab phem, koj cia li tawm hauv tus txivneej no mus!”)
9Yexus nug nws hais tias, “Koj lub npe hu li cas?”
 Nws teb hais tias, “Kuv lub npe hu ua ‘Coob’, rau qhov peb muaj coob tus!”
10Nws txawm thov Yexus hais tias, “Thov koj tsis txhob ntiab peb tawm hauv thaj chaw no mus.”
11Nyob ze ntawd muaj ib pab npua coob coob tabtom nrhiav noj ntawm ib nta toj. 12Cov dab ntawd thov Yexus cia lawv mus rau hauv pab npua ntawd. 13Yexus txawm cia cov dab mus rau hauv pab npua, ces cov dab txawm tawm plaws hauv tus txivneej mus nkag rau pab npua. Pab npua ntawd yuav luag muaj ob txhiab tus. Thaum dab mus rau hauv pab npua lawm, ces pab npua txawm dhia mus poob tsag tsua rau hauv hiavtxwv tuag tas huv tibsi lawm.
14Thaum cov neeg uas zov npua pom li ntawd, lawv txawm khiav rov qab mus qhia tej ntawd rau cov neeg uas nyob hauv nroog thiab hauv tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd, ces sawvdaws txawm tuaj xyuas saib muaj li cas tiag. 15Thaum lawv tuaj txog ntawm Yexus, lawv pom tus neeg uas raug ntau tus dab zaum ntawd; nws hnav ris tsho thiab nws twb feeb meej lawm; lawv ntshai kawg li. 16Cov neeg uas pom Yexus ntiab dab, lawv txawm qhia zaj uas Yexus ntiab dab tawm hauv tus txivneej ntawd thiab qhia txog pab npua rau sawvdaws mloog.
17Thaum sawvdaws hnov li ntawd, lawv txawm thov kom Yexus tawm hauv lawv cheebtsam ntawd mus.
18Thaum Yexus tabtom nce mus rau hauv lub nkoj, tus txivneej uas raug dab thov Yexus hais tias, “Cia kuv nrog koj mus!”
19Tiamsis Yexus tsis kheev, Yexus hais rau nws hais tias, “Koj cia li rov qab mus tsev thiab qhia rau koj cov kwvtij paub hais tias tus Tswv pab koj thiab hlub koj npaum li cas.”
20Tus txivneej ntawd txawm mus qhia thoob plaws hauv lub nroog Dekapaulis txog tej uas Yexus tau pab nws lawm rau sawvdaws mloog; txhua tus uas hnov nws qhia xav tsis thoob li.

Yailus Tus Ntxhais thiab Tus Pojniam uas Kov Yexus Tw Tsho

(Mathais 9.18-28; Lukas 8.40-56)

21Yexus txawm caij nkoj hla hiavtxwv rov qab mus rau sab tim ub. Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus ntawm ntug dej. 22Muaj ib tug txivneej hu ua Yailus; nws yog tus uas saib haujlwm hauv lub tsev sablaj hauv lub nroog ntawd. Thaum nws tuaj txog, nws txawm los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw. 23Nws thov Yexus hais tias, “Kuv tus ntxhais mob hnyav heev twb yuav tuag. Thov koj mus cev tes tuav nws, nws thiaj yuav zoo.”
24Yexus nrog Yailus mus thiab muaj neeg coob coob nrog Yexus mus sib nphoo ntxuas.
25Muaj ib tug pojniam uas coj khaubncaws tau kaum ob xyoos tsis tu, thiab nws txomnyem kawg li. 26Nws ntiav ntau tus kws tshuaj kho, tiamsis tsis zoo. Txawm yog nws siv tagnrho nws cov nyiaj kho los tsis zoo, nws pheej mob loj zuj zus ntxiv xwb. 27Tus pojniam ntawd hnov sawvdaws hais tias Yexus txawj kho mob, ces nws txawm nrog sawvdaws raws Yexus qab mus. 28Nws xav hais tias, “Yog kuv kov Yexus lub tw tsho, kuv tus mob yuav zoo.”
29Nws txawm cev tes mus kov Yexus lub tw tsho, tamsim ntawd ntshav txawm tu nrho, thiab nws mloog nws lub cev twb zoo lawm. 30Tamsim ntawd Yexus paub hais tias, hwjchim tawm ntawm nws mus lawm, Yexus txawm tig hlo los nug cov neeg uas raws nws qab hais tias, “Leejtwg kov kuv lub tw tsho?”
31Yexus cov thwjtim teb hais tias, “Koj tsis pom hais tias, muaj neeg coob ua luaj li no txiv koj los; ua li cas koj yuav nug hais tias leejtwg kov koj lub tw tsho?”
32Tiamsis Yexus tseem ntsia tej neeg uas sawv ibncig Yexus saib yog leejtwg kov Yexus. 33Tus pojniam ntawd paub hais tias nws tus mob zoo lawm nws ntshai ua ibce tshee hnyo, nws txawm los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw thiab qhia txhua yam rau Yexus. 34Yexus hais rau nws hais tias, “Me ntxhais, koj tus mob zoo lawm twb yog vim koj ntseeg. Koj cia li mus tso siab lug, koj tus mob twb zoo lawm.”
35Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd, txawm muaj neeg txib ob peb leeg tuaj tom Yailus tsev tuaj hais rau Yailus hais tias, “Koj tus ntxhais twb tuag lawm. Ua li cas koj tseem yuav tabkaum xibhwb ua dabtsi thiab?”
36Tiamsis Yexus tsis quavntsej tej lus uas lawv hais ntawd, Yexus hais rau Yailus hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, cia li ntseeg.” 37Yexus tsis pub sawvdaws nrog nws mus, nws tsuas pub Petus, Yakaunpaus thiab Yakaunpaus tus kwv Yauhas nrog nws mus xwb. 38Thaum lawv mus txog ntawm Yailus tsev, Yexus pom sawvdaws ua ntxhov quav niab thiab quaj nyiav ntsoog qees hauv tsev. 39Yexus mus rau hauv tsev thiab hais rau sawvdaws hais tias, “Nej ua ntxhov quav niab thiab quaj ua dabtsi? Tus me ntxhais ntawd tsis tuag, nws tsaug zog xwb.”
40Sawvdaws luag Yexus zom zaws. Yexus kom lawv tawm mus rau nraum zoov, ces Yexus txawm coj tus menyuam ntawd niam thiab txiv thiab Yexus peb tug thwjtim nrog nws mus rau hauv lub txaj uas tus menyuam ntawd pw. 41Yexus mus tuav nkaus tus menyuam ntawd txhais tes thiab hais rau nws hais tias, “Talithas kumis,” lo lus ntawd txhais hais tias, “Me ntxhais, kuv hais rau koj hais tias koj cia li sawv tsees!”
42Tamsim ntawd tus ntxhais ntawd txawm sawv tsees mus kev. (Nws hnubnyoog muaj kaum ob xyoos.) Thaum sawvdaws pom li ntawd, sawvdaws xav tsis thoob li. 43Tiamsis Yexus hais tawv tawv rau lawv kom tsis txhob mus qhia zaj no rau leejtwg li, thiab Yexus hais tias, “Nej cia li muab mov los rau tus me ntxhais no noj.”