5

Yesu Zorc Longx Dauh Maaih Mienv Yiem Sin Nyei Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 8:28-34; Lugaa 8:26-39)

1Yesu caux ninh nyei sai-gorx jiex wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn, taux Ge^laa^saa Deic. 2Yesu cuotv nzangv wuov zanc, maaih laanh mienh yiem wuov zouv-gemh cuotv daaih buangh zuqc ninh. Naaiv laanh mienh maaih hieh guaiv mienv yiem ninh nyei sin. 3-4Ziex nzunc mienh longc hlieqv-limc ndoh jienv buoz, hlieqv-kou kou jienv zaux, mv baac maiv maaih haaix dauh ndoh duqv jienv. Limc, ninh cutv dangx nzengc. Hlieqv-kou yaac wuotv nauv nzengc. Maiv maaih haaix dauh maaih qaqv gaux borngz duqv hingh ninh. 5Ninh yiem wuov zouv-gemh yaac yiem mbong, lungh hnoi lungh muonz heuc jienv jiex naaiv jiex wuov, yaac zorqv la'bieiv guetv ninh ganh nyei sin.
6Wuov laanh mienh corc yiem go nyei, ninh buatc Yesu ziouc tiux jienv mingh taux Yesu nyei nza'hmien gueic njiec baaix. 7Ninh njiec qaqv heuc qiex mbui nyei, “Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu aah! Meih daaih yie naaiv zoux haaix nyungc? Yie ziangv jienv Tin-Hungh tov meih maiv dungx zeix yie.” 8Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Yesu mbuox liuz ninh, “Hieh guaiv mienv aah! Cuotv naaiv laanh mienh daaih maah!”
9Yesu ziouc naaic ninh, “Meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?”
 Ninh dau, “Yie nyei mbuox heuc ‘Guanh,’ weic zuqc yie mbuo maaih camv haic.”
10Ninh yaac qaqv tov Yesu maiv dungx zunc ninh mbuo cuotv naaiv norm deic-jaaix.
11Maaih yietc domh guanh dungz yiem wuov jiex mbaiv lorz nyanc. 12Mienv ziouc tov Yesu, “Bun yie mbuo mingh bieqc wuov guanh dungz maah!” 13Yesu ziouc nqoi nzuih ninh mbuo. Hieh guaiv mienv ziouc cuotv wuov laanh mienh aengx bieqc dungz mi'aqv. Wuov guanh dungz, leih maiv go i cin dauh, ziouc tiux njiec kamx, ndortv koiv-dorn, daic nzengc mi'aqv.
14Yungz dungz nyei mienh ziouc biaux mi'aqv, mingh zunh naaiv deix sic mbuox zingh gu'nyuoz caux zingh ga'nyiec nyei fiuv-laangz nyei mienh muangx. Mienh ziouc cuotv mingh mangc gaax maaih haaix nyungc sic cuotv. 15Mingh taux Yesu wuov, ninh mbuo buatc zinh ndaangc zuqc guanh mienv muoqv wuov laanh mienh zuqv jienv lui-houx zueiz jienv wuov, benx mienh longx mienh aqv. Ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 16Buatc naaiv deix sic cuotv nyei mienh gorngv mbuox zinh ndaangc maaih mienv wuov laanh mienh nyei jauv caux dungz nyei sic bun zuangx mienh muangx. 17Ninh mbuo ziouc tov Yesu cuotv ninh mbuo nyei deic-jaaix.
18Yesu bieqc nzangv wuov zanc, dongh zinh ndaangc maaih mienv yiem sin wuov laanh mienh tov Yesu, “Yie tov caux meih mingh oc.” 19Mv baac Yesu maiv laengz nzuih, mbuox ninh, “Oix zuqc nzuonx biauv gorngv mbuox meih nyei hmuangv doic Ziouv hnangv haaix nor tengx, hnangv haaix nor korv-lienh meih.”
20Wuov laanh mienh ziouc mingh aqv. Mingh gormx Totv^mbu^li Saengv zunh mbuox mienh Yesu hnangv haaix nor tengx ninh. Zuangx mienh mbuoqc horngh haic aqv.

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

(Beiv mangc Matv^taai 9:18-26; Lugaa 8:40-56)

21Yesu bieqc nzangv nzuonx wuov ngaanc ziqc koiv-dorn, maaih mienh camv nyei yiem wuov koiv-dorn hlen weih gormx Yesu. 22Maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh, mbuox heuc Yailatv, daaih taux. Yietv buatc Yesu, ninh ziouc mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen 23qaqv tov ninh, “Yie nyei sieqv butv baengc hniev haic, oix daic aqv. Tov meih mingh maan jienv ninh, zorc ninh nyei baengc longx, njoux cuotv ninh nyei maengc maah!” 24Yesu ziouc gan jienv ninh mingh aqv. Mienh camv! haic gan jienv mingh, mbengx zuqc Yesu.
25Maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx, hoic ninh kouv haic. 26Lorz ndie-sai camv nyei zorc, zungv zaaux nzengc ninh nyei nyaanh. Baengc yaac maiv heng jienv njiec, zungv jaa hniev. 27Wuov dauh m'sieqv dorn haiz mienh gorngv jiex Yesu nyei jauv, ninh ziouc mbengx jienv bieqc wuov guanh mienh. Ninh mingh taux Yesu nyei nqa'haav nqaang hluo Yesu nyei lui, 28yaac yiem hnyouv hnamv, “Da'faanh yie hluo zuqc ninh nyei lui hnangv, yie nyei baengc ziouc longx aqv.”
29Yietv hluo liuz, ninh hlutv nyei nziaamv ziouc liemh zeih dingh mi'aqv. Yaac haiz ganh nyei sin zaangc baengc longx nzengc mi'aqv. 30Yesu liemh zeih hiuv duqv maaih deix ninh nyei qaqv cuotv mingh tengx mienh zorc baengc, ninh ziouc yiem zuangx mienh gu'nyuoz guinh sin yaac naaic, “Haaix dauh hluo zuqc yie nyei lui?”
31Ninh nyei sai-gorx mbuo dau, “Sai-Diex aah! Mienh ndongc naaic camv mbengx zuqc Sai-Diex. Meih corc gorngv, ‘Haaix dauh hluo zuqc yie?’+”
32Mv baac Yesu mangc naaiv mangc wuov, mangc gaax, haaix dauh hluo zuqc ninh. 33Wuov dauh m'sieqv dorn hiuv duqv Yesu hnangv haaix nor tengx ninh, ziouc gamh nziex haic, sin zinx nzengc, daaih gueic njiec Yesu nyei zaux-hlen, yaac zorqv ninh nyei jauv-louc gorngv nzengc mbuox Yesu. 34Yesu gorngv mbuox ninh, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx mi'aqv. Baengh orn nyei nzuonx aqv oc. Meih nyei baengc tuix nzengc aqv.”
35Yesu corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih deix mienh yiem gunv wuic dorngh wuov dauh mienh, Yailatv, nyei biauv, daaih mbuox Yailatv, “Meih nyei sieqv daic mi'aqv. Maiv zuqc la'nyauv fin-saeng aqv.”
36Yesu maiv muangx ninh mbuo nyei waac. Ninh gorngv mbuox gunv wuic dorngh nyei mienh, “Maiv dungx gamh nziex. Kungx oix zuqc sienx hnangv.”
37Ninh yaac maiv bun haaix dauh gan ninh mingh. Kungx dorh Bide, Yaagorpc caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han, mingh hnangv. 38Mingh taux wuic dorngh nyei mienh gox nyei biauv, Yesu buatc mienh lunc nzengc, yaac mbiouh mbiouh nyei nyiemv. 39Yesu bieqc mingh mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo zoux haaix nyungc lunc nzengc? Weic haaix diuc mbiouh mbiouh nyei nyiemv? Naaiv dauh fu'jueiv maiv zeiz daic. Ninh m'njormh hnangv.”
40Mv baac zuangx mienh jatv Yesu, Yesu ziouc zunc ninh mbuo cuotv nzengc, aengx dorh wuov dauh fu'jueiv nyei diex maac caux ninh nyei buo dauh sai-gorx gan ninh bieqc fu'jueiv yiem wuov norm dorngx. 41Yesu nanv jienv wuov dauh fu'jueiv nyei buoz yaac gorngv “Taa^li^taa ku^mi!” (eix leiz se “Sieqv-faix aah! Yie mbuox meih, jiez sin daaih maah!”) 42Wuov dauh sieqv liemh zeih jiez sin daaih yangh jauv aqv. Wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv ziepc nyeic hnyangx. Naaiv deix sic cuotv daaih, zuangx mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic aqv. 43Yesu hatc ninh mbuo cin-maanc maiv dungx gorngv naaiv deix sic mbuox haaix dauh, yaac gorngv, “Lorz deix ga'naaiv bun naaiv dauh sieqv nyanc oc.”