6

Cov Naxale tsw leeg yuav Yexu

(Mth. 13:53-58; Lk. 4:16-30)

1Yexu txawm tawm qhov ntawd moog rua nwg lub moos, cov thwjtim kuj nrug nwg moog. 2Txug nub Xanpatau nwg chiv qhuab qha huv lub tsev sablaaj, mas cov tuabneeg kws nov hov muaj ntau leej phemfwj sws has tas, “Tug tuabneeg nuav tau txhua yaam nuav hovtwg lug? Hab tug tswvyim kws muab pub rua nwg yog tswvyim daabtsw? Nwg txhais teg tau ua tej txujci phemfwj luj kawg le lauj! 3Nwg tsw yog tug Kws ntoo hab yog Maivlag le tub lov? Hab nwg cov kwv yog Yakaunpau hab Yauxes hab Yutas hab Ximoo los tsw yog? Nwg cov muam kuj nrug peb nyob nuav los tsw yog?” Puab txawm tsw txaus sab rua nwg. 4Yexu txawm has rua puab tas, “Luas tej yeej fwm tug xwbfwb cev Vaajtswv lug, tsuas yog nwg lub moos hab nwg cov kwvtij hab nwg cuab tuabneeg txhad tsw fwm nwg xwb.” 5Nwg txhad ua tsw tau ib yaam txujci phemfwj rua huv lub moos hov tsuas yog tsaa teg npuab cov kws muaj mob ob peb leeg zoo xwb. 6Nwg xaav tsw thoob tsua qhov puab tsw muaj kev ntseeg. Tes nwg txawm moog qhuab qha thoob plawg tej zej zog ib ncig.

Yexu khaiv kaum ob tug thwjtim tawm moog qhuab qha

(Mth. 10:5-15; Lk. 9:1-6)

7Yexu hu kaum ob tug thwjtim lug hab chiv khaiv puab tawm moog ua ib nkawg ib nkawg, hab pub fwjchim rua puab ntab tau daab tawm. 8Nwg nkaw lug kuas puab tsw xob coj daabtsw moog swv taug kev tsuas yog coj tug paas nreg xwb, tsw xob coj mov noj, tsw xob khuam naab thoob puab, tsw xob coj nyaj huv lub naas tawv, 9yuav tsum rau khau, tsw xob naav ob lub tsho. 10Hab Yexu has rua puab tas, “Yog mej moog poob rua yim twg kuj nyob huv lub tsev hov moog txug thaus tawm qhov ntawd moog. 11Yog lub chaw twg tsw txais mej hab tsw noog mej qha, mas thaus mej tawm moog mej ca le nchus tej moov aav kws lu mej kwtaw pov tseg ua timkhawv tawm tsaam puab.” 12Puab txawm tawm moog tshaaj tawm kuas ntxeev dua sab tshab. 13Puab ntab ntau tug daab tawm hab muab roj pleev cov kws muaj mob zoo ntau leej.

Yauhaa tuag

(Mth. 14:1-12; Lk. 9:7-9)

14Vaajntxwv Helauj nov txug tej nuav tsua qhov Yexu lub moo nto quas lug. Qee leej has tas, “Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej sawv huv qhov tuag rov lug lawm, mas nwg txhad muaj fwjchim ua tau tej txujci phemfwj nuav.” 15Tassws qee leej has tas, “Nwg yog Eliya.” Hab qee leej has tas, “Nwg yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug ib yaam le ib tug xwbfwb thau u.” 16Thaus Helauj nov lawm nwg txawm has tas, “Yauhaa kws kuv txav cej daab lawd sawv huv qhov tuag rov lug.” 17Tsua qhov Helauj tub khaiv tuabneeg moog nteg Yauhaa khi lug kaw rua huv tsev lojfaaj, vem yog tim Helauntia kws yog Helauj tug kwv Fili tug quaspuj, kws Helauj yuav lug ua quaspuj, 18tsua qhov Yauhaa txeev has rua Helauj tas, “Koj tsw muaj cai yuav koj tug kwv tug quaspuj lug ua koj quaspuj.” 19Helauntia txhad cib nyeej rua Yauhaa xaav muab nwg tua pov tseg. Tassws nwg tua tsw tau, 20vem Helauj ntshai Yauhaa, hab paub tas Yauhaa yog ib tug ncaaj nceeg hab dawb huv Helauj txhad tsom kwm nwg. Thaus Helauj nov Yauhaa tej lug hov nwg kuj nyuaj sab heev los nwg tseed zoo sab noog hab. 21Muaj ib nub txawm txug swjhawm zoo yog nub kws ua kevcai ncu txug nub kws yug Helauj, tes Helauj npaaj ib rooj noj haus rua cov kws ua hlub hab cov thawj tub rog hab cov tuabneeg tseem ceeb thoob plawg lub xeev Kalilai. 22Thaus Helauntia tug ntxhais lug dha seev cev mas ua rua Helauj hab cov qhua txaus sab heev. Vaajntxwv txawm has rua tug ntxhais hov tas, “Koj thov yaam twg kuv yuav pub yaam hov rua koj.” 23Helauj txawm cog lug twv tas, “Koj thov yaam twg kuv yuav pub yaam hov rua koj, txawm yog thov lub tebchaws ib nraab los kuj tau.” 24Tug ntxhais txhad tawm moog nug leej nam tas, “Kuv yuav thov daabtsw?” Leej nam teb tas, “Ca le thov Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej lub taubhau.” 25Taamswm ntawd tug ntxhais txawm maaj nroog nkaag moog cuag vaajntxwv hab thov has tas, “Kuv xaav kuas koj muab Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej lub taubhau tso rua huv lub choo coj lug pub rua kuv taamswm nuav.” 26Mas vaajntxwv ntxhuv sab kawg, tassws vem yog saib rua tej lug kws nwg twv hab saib rua cov qhua nwg txhad tsw kaam rhuav tej lug kws twv ca hov. 27Taamswm ntawd vaajntxwv txawm khaiv tug kws tua tuabneeg moog coj Yauhaa lub taubhau lug. Nwg txhad moog txav Yauhaa lub taubhua huv tsev lojfaaj 28tso rua huv lub choo coj lug pub rua tug ntxhais hov, tug ntxhais txhad coj moog rua leej nam. 29Thaus Yauhaa cov thwjtim nov tej xwm txheej nuav, puab txawm tuaj coj Yauhaa lub cev moog log rua huv qhov ntxaa.

Pub mov rua tswb txheeb leej noj

(Mth. 14:13-21; Lk. 9:10-17; Yh. 6:1-14)

30Cov tubkhai txhad rov lug cuag Yexu hab pav txug txhua yaam kws puab tau ua hab qhuab qha. 31Mas Yexu has rua puab tas, “Mej ca le nrug kuv moog rua ib qho chaw kws tsw muaj tuabneeg es su kuas lug sav ib ntswv.” Tsua qhov muaj tuabneeg moog lug coob coob tub tsw muaj swjhawm noj mov le. 32Puab txawm nce nkoj moog rua ib qho chaw kws tsw muaj tuabneeg nyob. 33Muaj tuabneeg coob pum puab moog hab paub puab, tes txawm tawm huv txhua lub moos dha kwtaw moog txug ua ntej. 34Thaus Yexu tawm huv lub nkoj lug nwg pum muaj tuabneeg coob coob, nwg txhad taab ncuab puab tsua qhov puab zoo le paab yaaj kws tsw muaj tug tswv yug, mas Yexu txawm chiv qhuab qha puab ntau yaam. 35Thaus lig lawm nwg cov thwjtim lug has rua nwg tas, “Ntawm nuav yog ntuj nraag teb do, hab taav nuav lig lawm. 36Ca le tso cov tuabneeg moog sub puab txhad tau moog yuav mov noj tom tej teb hab tej zej zog ib ncig nuav.” 37Yexu teb puab tas, “Mej ca le pub rua puab noj.” Puab has rua nwg tas, “Peb yuav moog yuav ncuav ob puas txaj ntenalia pub rua puab noj lov?” 38Yexu has rua puab tas, “Mej muaj pes tsawg lub ncuav? Mej ca le moog saib.” Thaus puab saib lawd puab txawm has tas, “Muaj tswb lub ncuav hab ob tug ntseg.” 39Tes Yexu txawm has kuas cov tuabneeg suavdawg nyob tsawg rua huv tej nyom ntsuab ntsuab ua tej paab tej pawg. 40Puab txawm nyob tsawg ua tej pawg, tej pawg ib puas leej, tej pawg tswb caug leej. 41Thaus Yexu txais tswb lub ncuav hab ob tug ntseg hov lawm, nwg tsaa muag saib rua sau ntuj thov Vaajtswv foom koob moov mas muab cov ncuav ndais cev rua cov thwjtim kuas muab faib rua cov tuabneeg hab nwg muab ob tug ntseg hov faib rua puab suavdawg. 42Puab txhua tug noj tsau huvsw. 43Tej ncuav hab tej ntseg kws noj tsw taag puab khaws tau kaum ob tawb puv nkaus. 44Cov tuabneeg kws noj hov cov txwvneej xwb muaj tswb txheeb leej.

Yexu moog kwtaw sau nplaim dej

(Mth. 14:22-33; Yh. 6:15-21)

45Taamswm ntawd Yexu has kuas nwg cov thwjtim nce nkoj hlaa dej ua nwg ntej moog rua saab tid rua huv lub moos Npexainta, tes Yexu txawm tso cov tuabneeg rov moog. 46Thaus nwg xob puab taag lawm, nwg txawm nce moog thov Vaajtswv peg roob. 47Thaus tsaus ntuj lawd, lub nkoj nyob tom plawv havtxwv, Yexu tuab leeg nyob nruab nqhuab. 48Nwg pum tas cov thwjtim nkuam nkoj ceblaaj heev kawg vem yog cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. Thaus kwvlaam qab qua thawj tswg Yexu moog kwtaw sau nplaim dej havtxwv tuaj rua ntawm cov thwjtim. Nwg yuav hlaa hlo puab moog, 49tassws thaus puab pum nwg lug kwtaw sau nplaim dej, puab xaav tas yog daab, hab puab qw nrov, 50tsua qhov puab suavdawg pum nwg hab ntshai kawg le. Taamswm ntawd Yexu has rua puab tas, “Ua sab tuab, yog kuv ntaag. Tsw xob ntshai.” 51Nwg txhad nce moog nrug puab nyob ua ke huv lub nkoj, tes cua kuj tu lawm. Puab phemfwj kawg le, 52tsua qhov puab tsw nkaag sab txug tej ncuav hov, puab lub sab tawv.

Yexu khu mob huv Kenexale

(Mth. 14:34-36)

53Thaus puab hlaa dhau havtxwv lawd puab tuaj txug ntawm Kenexale hab nreg nkoj hov ntawd. 54Thaus puab tawm huv lub nkoj, taamswm hov cov tuabneeg kws nyob ntawd cim tau Yexu. 55Puab txawm dha moog thoob plawg ib ncig ntawd, mas chiv kwv cov kws muaj mob pw sau txaaj tuaj rua tej chaw kws puab nov tas Yexu nyob ntawd. 56Thaus Yexu moog rua hovtwg, tsw has huv tej zej zog hab huv tej moos hab huv tej teb, puab kuj muab cov tuabneeg muaj mob tso rua ntawm tshaav puam, hab thov Yexu ca cov tuabneeg mob hov kov Yexu lub qaab tsho. Txhua tug kws tau kov lawd kuj zoo huvsw.