6

Naa^saa^letv Mungv Nyei Mienh Nqemh Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 13:53-58; Lugaa 4:16-30)

1Yesu leih wuov norm dorngx, aengx nzuonx ninh ganh nyei buonv-mungv. Ninh nyei sai-gorx yaac gan jienv mingh. 2Taux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ ninh yiem wuov wuic dorngh njaaux mienh. Mienh camv yiem wuov, haiz ninh njaaux ziouc peix fuc haic. Ninh mbuo gorngv, “Ninh yiem haaix duqv naaiv deix banh zeic? Ninh duqv nyei cong-mengh se haaix nyungc cong-mengh cingx haih zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic? 3Ninh zoux wuov dauh ndiangx-zaangc maiv zeiz? Zoux Maa^li^yaa nyei dorn, Yaagorpc, Yosepv, Yu^ndaatc caux Simon nyei gorx maiv zeiz? Ninh nyei muoc maiv zeiz caux mbuo yiem naaiv fai?” Ninh mbuo ziouc nqemh ninh aqv.
4Yesu mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh mingh taux haaix maaih mienh taaih. Kungx ganh nyei buonv-mungv, ganh nyei cien-ceqv caux biauv zong mienh maiv taaih hnangv.”
5Yiem wuov norm dorngx Yesu maiv haih zoux mbuoqc horngh nyei sic aqv. Maaih dauh baav butv-baengc mienh ninh maan jienv zorc longx hnangv. 6Ninh gengh mbuoqc horngh haic weic zuqc naaiv deix mienh maiv sienx ninh.
 Yesu ziouc laangz jiex laangz mingh gormx wuov norm dorngx njaaux mienh.

Yesu Paaiv Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Cuotv Mingh Zunh Doz

(Beiv mangc Matv^taai 10:5-15; Lugaa 9:1-6)

7Ninh heuc wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv, paaiv ninh mbuo yietc doix yietc doix nyei cuotv mingh. Ninh yaac bun sai-gorx mbuo maaih hatc maaz zunc hieh guaiv mienv cuotv, 8yaac mbuox ninh mbuo, “Cuotv jauv, maiv dungx dorh haaix nyungc mingh, kungx dorh biaav-mbiaac hnangv. Maiv dungx dorh bienh fuix, fai mbuoqc jorngx. Yaac maiv dungx zorqv nyaanh dapv mbuoqc dorh mingh. 9Oix zuqc daapc jienv heh, mv baac maiv dungx dorh lui-yienc. 10Bieqc haaix norm biauv, oix zuqc hitv wuov norm biauv taux cuotv wuov norm dorngx. 11Meih mbuo mingh taux haaix norm dorngx, se gorngv yiem wuov nyei mienh maiv zipv meih mbuo yaac maiv muangx meih mbuo nor, oix zuqc cuotv wuov norm dorngx yaac fengx guoqv zaux nyei nie-mbung guangc wuov, weic zoux zorng-zengx bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo dorngc.”
12Sai-gorx mbuo ziouc cuotv mingh njaaux mienh oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. 13Ninh mbuo zunc mienv cuotv camv haic, yaac longc ga'lanv youh hietv baengc mienh nyei sin, zorc longx mienh camv nyei baengc.

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Zuqc Daix Daic

(Beiv mangc Matv^taai 14:1-12; Lugaa 9:7-9)

14Helotv Hungh muangx haiz naaiv deix jauv weic zuqc Yesu nyei mengh dauh sing mingh taux norm-norm dorngx. Maaih deix mienh gorngv, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han aengx nangh daaih, ninh cingx daaih maaih naaiv nyungc qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic.”
15Mv baac maaih deix gorngv, “Ninh se ⟨E^li^yaa.”⟩
 Aengx maaih deix gorngv, “Ninh se yietc dauh douc waac mienh, hnangv loz-hnoi tengx Tin-Hungh douc waac wuov deix mienh nor.”
16Helotv haiz liuz naaiv deix waac, ninh gorngv, “Dongh yie heuc baeng hngaqv ndutv m'nqorngv wuov dauh Yo^han daic mingh aengx nangh daaih.”
17Zinh ndaangc, Helotv paaiv mienh mingh zorqv Yo^han ndoh jienv dorh mingh wuonx loh. Helotv hnangv naaiv nor zoux se laaix ⟨He^lo^ndietc.⟩ He^lo^ndietc zoux Helotv nyei youz, Filipv, nyei auv mv baac Helotv ganh longc zoux auv. 18Yo^han zanc-zanc mbuox Helotv, “Meih maiv maaih leiz longc meih nyei youz nyei auv benx meih nyei auv.”
19Weic naaiv He^lo^ndietc nipc win oix daix Yo^han. Mv baac maiv haih daix, 20weic zuqc Helotv gamh nziex Yo^han, hiuv duqv Yo^han se kuv mienh, cing-nzengc mienh, ziouc beu jienv ninh nyei maengc aqv. Helotv haaix zanc haiz Yo^han gorngv, ninh haiz hnyouv maiv henh, mv baac corc a'hneiv muangx nyei.
21Zoux gau, He^lo^ndietc duqv qangx jaauv win. Taux Helotv nyei sih nyietv-hnoi, Helotv mbenc hnaangx cingv ninh nyei domh jien caux domh baeng-bieiv caux yiem Gaa^li^li Saengv zoux hlo nyei mienh daaih zoux kaeqv. 22Wuov zanc, He^lo^ndietc nyei sieqv bieqc daaih cangx heix, zoux bun Helotv caux ninh nyei kaeqv mienh horpc hnyouv haic. Helotv ziouc gorngv mbuox wuov dauh sieqv, “Oix longc haaix nyungc gunv tov aqv. Tov haaix nyungc yie ziouc bun wuov nyungc meih aqv.” 23Helotv Hungh ziouc laengz ngaengc waac gorngv, “Maiv gunv meih tov haaix nyungc, liemh tov buonc yie gunv nyei deic-bung, yie ziouc bun meih aqv.”
24Wuov dauh sieqv ziouc cuotv mingh naaic ninh nyei maa, “Yie oix zuqc tov haaix nyungc?”
 Ninh nyei maa dau, “Oix zuqc tov dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv.”
25Wuov dauh sieqv liemh zeih siepv-siepv nyei nzuonx mingh mbuox Helotv Hungh, “Yie tov hungh diex ih zanc zorqv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv an jienv torqv-sienx dorh daaih bun yie.”
26Hungh diex haiz naaiv deix waac ninh nzauh haic. Mv baac laaix ninh dorng jienv kaeqv mienh laengz liuz ngaengc waac, ninh maiv haih ngaengc wuov dauh sieqv tov nyei waac. 27Ninh ziouc liemh zeih paaiv dauh baeng mingh zorqv Yo^han nyei m'nqorngv dorh daaih. Baeng ziouc mingh wuov loh hngaqv ndutv Yo^han nyei m'nqorngv 28an jienv torqv-sienx dorh daaih bun wuov dauh sieqv. Sieqv yaac bun ninh nyei maa. 29Yo^han nyei sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc mingh zorqv Yo^han nyei sei dorh mingh zangx.

Yesu Uix Biaa Cin Laanh Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 14:13-21; Lugaa 9:10-17; Yo^han 6:1-14)

30⟨Gong-Zoh⟩ mbuo nzuonx taux Yesu wuov, zorqv ninh mbuo zoux nyei caux njaaux nyei yietc zungv gorngv bun Yesu muangx. 31Weic zuqc mienh camv haic mingh mingh daaih daaih, Yesu mbuo liemh maiv maaih ziangh hoc nyanc hnaangx. Yesu ziouc mbuox sai-gorx, “Mbuo ganh mingh lengh nyei dorngx, ziouc duqv hitv deix kuonx aqv.” 32Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv nzaeng jienv mingh lengh nyei dorngx.
33Mv baac mienh camv buatc ninh mbuo mingh yaac zieqv duqv ninh mbuo. Norm-norm mungv nyei mienh ziouc tiux jienv gan mbienx mingh, zungv taux ndaangc Yesu mbuo oix mingh wuov norm dorngx. 34Yesu cuotv nzangv faaux mbienx mingh, buatc mienh camv haic. Ninh haiz korv-lienh haic ninh mbuo, buatc ninh mbuo hnangv ba'gi yungh maiv maaih ziouv goux nor. Ninh ziouc jiez gorn njaaux camv-nyungc ninh mbuo.
35Lungh maanz-hmuangx, Yesu nyei sai-gorx daaih mbuox ninh, “Lungh aav lamh hmuangx aqv. Naaiv yaac lengh nyei dorngx. 36Tov mbuox zuangx mienh mingh aqv, mbuox ninh mbuo mingh naaiv deix dorngx nyei ndeic-liuh jorm caux laangz bun ninh mbuo ganh maaiz nyanc.”
37Yesu dau, “Meih mbuo ganh lorz bun ninh mbuo nyanc maah!”
 Ninh mbuo naaic, “Sai-Diex oix yie mbuo longc nyic baeqv hnoi nyei gong-zinh maaiz bun ninh mbuo nyanc fai?”
38Yesu ziouc naaic ninh mbuo, “Mingh mangc gaax, meih mbuo maaih mbu'ziex norm njuov?”
 Ninh mbuo mangc liuz ziouc gorngv, “Maaih biaa norm njuov caux i dauh mbiauz.”
39Yesu heuc sai-gorx mbuo mbuox zuangx mienh zueiz jienv maaih miev nyei dorngx benx yietc mbomz yietc mbomz nyei. 40Maaih deix, yietc mbomz maaih yietc baeqv laanh. Maaih deix hmz ziepc laanh. 41Yesu ziouc zorqv wuov deix biaa norm njuov caux i dauh mbiauz, cau hmien mangc lungh, laengz zingh Tin-Hungh liuz, ziouc maeqv nqoi njuov bun sai-gorx bun nqoi zuangx mienh. Wuov deix mbiauz ninh yaac bun nqoi zuangx mienh. 42Zuangx mienh duqv nyanc beuv nzengc. 43Nyanc zengc wuov deix njuov caux mbiauz, sai-gorx mbuo siou daaih duqv ziepc nyeic ndaan buangv. 44Nyanc njuov nyei mienh, m'jangc dorn maaih biaa cin dauh.

Yesu Yangh Wuom-Minc

(Beiv mangc Matv^taai 14:22-33; Yo^han 6:15-21)

45Yesu liemh zeih beqv sai-gorx mbuo bieqc nzangv mingh ndaangc, jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn, mingh Mbetc^sai^ndaa Mungv. Ninh ganh yiem wuov heuc mienh bun nzaanx nzuonx nzengc. 46Yesu leih nqoi ninh mbuo, ziouc faaux mbong-aiv mingh yiem wuov daux gaux. 47Lungh maanz-hmuangx, sai-gorx mbuo nyei nzangv yiem wuov koiv-dorn mbu'ndongx, Yesu ganh yiem wuov mbienx. 48Ninh buatc sai-gorx mbuo nzaeng nzangv kouv haic, weic zuqc nziaaux maiv sunx. Lungh aav lamh njang, buo norm taux juqv norm ziangh hoc nyei dorngx, Yesu yangh wuom-minc mingh sai-gorx mbuo wuov. Yesu jang-jang oix yangh ninh mbuo ga'hlen jiex, 49mv baac sai-gorx mbuo buatc ninh yangh wuom-minc daaih, laaic janx-daic njoiz ziouc waiz-waiz nyei nauc, 50weic zuqc ninh mbuo yietc zungv buatc ninh ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic.
 Yesu liemh zeih gorngv mbuox ninh mbuo, “Bungx hnyouv maah! Se yie. Maiv dungx gamh nziex.”
51Ninh ziouc caux ninh mbuo bieqc nzangv. Nziaaux yaac dingh mi'aqv. Sai-gorx mbuo gengh! mbuoqc horngh haic aqv, 52weic zuqc ninh mbuo maiv bieqc hnyouv Yesu maeqv njuov uix biaa cin laanh mienh nyei eix leiz. Ninh mbuo nyei hnyouv ngaengc haic.

Yesu Yiem Gen^ne^saa^letv Zorc Baengc

(Beiv mangc Matv^taai 14:34-36)

53Yesu mbuo jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn ziouc taux Gen^ne^saa^letv Deic, dingh jienv nzangv wuov. 54Cuotv nzangv wuov zanc, mienh zieqv duqv Yesu, 55ziouc tiux mingh gormx wuov norm deic-bung. Ninh mbuo haiz gorngv Yesu yiem haaix ziouc zorqv jiuc gaeng butv-baengc mienh mingh taux wuov. 56Maiv gunv Yesu mingh taux haaix norm domh mungv fiuv-laangz fai ndeic-liuh jorm, mienh dorh butv-baengc mienh mingh bueix wuov hei-horngc tov Yesu bun baengc mienh kungx hluo zuqc ninh nyei lui-juoqv. Haaix dauh hluo zuqc, baengc ziouc longx mi'aqv.