7

Klei Bhiăn Phung Aê Aduôn

(Mat 15:1-9)

1Tơdah phung Pharisi mbĭt hŏng đa đa phung khua čih hră mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem nao bi kƀĭn jŭm dar Yêsu, 2diñu thâo đa đa phung ƀĭng kna Yêsu huă ƀơ̆ng kngan čhŏ, čiăng lač amâo ngă klei bhiăn rao kngan. 3(Phung Pharisi leh anăn jih jang phung Yuđa amâo huă ôh tơdah amâo rao kngan bi doh êlâo, tui si klei bhiăn phung aê aduôn. 4Leh anăn diñu amâo ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng mơ̆ng sang mnia tơdah ka rao. Leh anăn lŏ mâo lu mta klei bhiăn mkăn digơ̆ tui hlue, čiăng lač klei bhiăn rao čhiên, gŏ lăn, gŏ kông leh anăn jhưng huă.) 5Snăn phung Pharisi leh anăn phung khua čih hră êmuh kơ Ñu, “Si ngă phung ƀĭng kna ih amâo ngă tui si klei bhiăn phung aê aduôn lĕ, ƀiădah huă hŏng kngan čhŏ?” 6 Yêsu lač kơ digơ̆, “Ơ phung ai ngăm, djŏ leh Y-Êsai hưn êlâo leh kơ diih, tui si klei čih snei:
  ‘Phung ƀuôn sang anei mpŭ kơ kâo hŏng ƀăng kƀông diñu,
   ƀiădah ai tiê diñu dôk kbưi mơ̆ng kâo.
  7Amâo yuôm ôh klei diñu kkuh mpŭ kơ kâo,
   êjai diñu mtô klei bhiăn mnuih mjing klei bhiăn kâo.’
8Diih lui leh klei Aê Diê mtă, leh anăn djă pioh kjăp klei bhiăn mnuih.”
9Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Hŏng klei mnêč diih hngah leh klei Aê Diê mtă, čiăng djă pioh klei bhiăn diih pô. 10 Kyuadah Y-Môis lač, ‘Mpŭ bĕ kơ amĭ ama ih,’ leh anăn ‘Hlei pô blŭ jhat kơ ama amâodah amĭ ñu, sĭt nik brei ñu djiê.’ 11Ƀiădah diih lač, ‘Tơdah sa čô mnuih lač kơ ama amâodah amĭ ñu, Ya mnơ̆ng kâo dưi đru ih jing Kôrban,’ (čiăng lač myơr leh kơ Aê Diê), 12diih amâo lŏ brei gơ̆ đru amĭ ama gơ̆ ôh. 13Snăn diih yap klei Aê Diê blŭ jing hơăi mang hŏng klei bhiăn diih mtô. Leh anăn lu klei diih ngă msĕ snăn.”

Mnơ̆ng Bi Čhŏ Mnuih

(Mat 15:10-20)

14Leh anăn Yêsu lŏ iêu phung ƀuôn sang kơ Ñu, leh anăn lač kơ digơ̆, “Hmư̆ bĕ jih jang diih leh anăn bi săng bĕ. 15Amâo mâo sa mta mnơ̆ng ôh ti êngao mnuih dưi mŭt hlăm ñu leh anăn bi čhŏ ñu, ƀiădah ya mnơ̆ng kbiă mơ̆ng mnuih, mnơ̆ng anăn yơh bi čhŏ ñu.”
17Tơdah Ñu lui leh phung ƀuôn sang leh anăn mŭt hlăm sang, phung ƀĭng kna Ñu êmuh kơ Ñu kơ klei bi hriêng anăn. 18Yêsu lač kơ digơ̆, “Wăt diih msĕ mơh ka thâo săng ôh? Diih amâo thâo săng hĕ mnơ̆ng mơ̆ng tač êngao mŭt hlăm mnuih amâo dưi bi čhŏ ñu ôh, 19kyuadah mnơ̆ng anăn mŭt, amâo djŏ hlăm ai tiê ñu ôh, ƀiădah hlăm tian, leh anăn hlŏng kbiă ti tač?” (Snăn yơh Yêsu čiăng lač jih jang mnơ̆ng ƀơ̆ng dưi yua sơăi.) 20Yêsu lač, “Ya mnơ̆ng kbiă mơ̆ng mnuih, mnơ̆ng anăn yơh bi čhŏ ñu. 21Kyuadah mơ̆ng lam, mơ̆ng ai tiê mnuih kbiă hriê klei mĭn jhat, klei knhông, klei tlĕ, klei bi mdjiê mnuih, klei tlĕ piu, 22klei tluh kơ mnơ̆ng, klei ƀai, klei mplư, klei tluh ƀô, klei nač, klei mčeh, klei mgao, leh anăn klei mluk. 23Jih jang klei jhat anăn kbiă mơ̆ng lam, leh anăn klei anăn bi čhŏ mnuih.”

Mniê Čar Kanaan Mâo Klei Đăo

(Mat 15:21-28)

24Ñu kbiă mơ̆ng anăn đuĕ nao kơ krĭng ƀuôn Tir. Ñu mŭt hlăm sa boh sang, amâo čiăng arăng thâo ôh, ƀiădah Ñu amâo dưi dôk hgăm ôh. 25Mâo sa čô mniê mâo anak mniê điêt mâo yang čhŏ dôk hlăm gơ̆, hmư̆ hing kơ Yêsu, leh anăn nao klăm ti jơ̆ng Ñu mtam. 26Mniê anăn jing sa čô tue mơ̆ng krĭng Phênisi čar Siri; leh anăn gơ̆ kwưh kơ Yêsu suôt yang jhat mơ̆ng anak mniê gơ̆. 27Ñu lač kơ gơ̆, “Brei drei čiêm phung anak êlâo, kyuadah amâo djŏ ôh mă kpŭng phung anak leh anăn hwiê kơ asâo.” 28Ƀiădah mniê anăn lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Djŏ leh, Khua ah, ƀiădah wăt asâo ti gŭ jhưng huă dưi ƀơ̆ng hru phung anak.” 29Yêsu lač kơ gơ̆, “Ih dưi đuĕ wĭt kyuadah klei ih blŭ snăn. Yang jhat kbiă leh mơ̆ng anak mniê ih.” 30Mniê anăn wĭt kơ sang leh anăn ƀuh anak ñu dôk đih ti jhưng, leh anăn yang jhat kbiă leh.

Yêsu Bi Hlao Mnuih Kngăl Kmlêč

31Sui ƀiă tinăn Yêsu wĭt mơ̆ng krĭng ƀuôn Tir, găn ƀuôn Sidôn truh kơ êa ksĭ Galilê, găn krĭng Đêkapôlis. 32Arăng atăt ba kơ Ñu sa čô mnuih kngăl leh anăn kmlêč; leh anăn digơ̆ kwưh kơ Yêsu ênă kngan Ñu ti pô anăn. 33Yêsu atăt pô anăn kbiă mơ̆ng phung lu nao kơ anôk hjăn, leh anăn Ñu čŭt kđiêng Ñu hlăm dua ƀăng knga gơ̆. Ñu kčuh êa bah tak ti êlah gơ̆; 34êjai Ñu angưi ală phă adiê, Ñu ksuh êwa leh anăn lač kơ gơ̆, “Êphatha,” čiăng lač “Ha bĕ.” 35Mtam knga gơ̆ êbăng, êlah gơ̆ tlaih, leh anăn gơ̆ dơ̆ng blŭ mngač. 36Yêsu mtă kơ phung anăn đăm yăl dliê kơ arăng ôh, ƀiădah ktang Yêsu ghă, ktang hĭn mơh diñu yăl dliê klei anăn. 37Phung anăn bi kngăr êdimima, lač, “Ñu ngă jih jang klei jăk sơăi. Ñu brei wăt mnuih kngăl dưi hmư̆ leh anăn mnuih kmlô dưi blŭ.”