8

4.000 người ăn bánh

1Cũng vào thời gian ấy, một đám đông nhóm họp với Chúa cho đến khi hết lương thực. Chúa gọi các môn đệ lại gần, bảo:
2“Ta thương đoàn dân này đã ở với ta ba ngày, thức ăn đã hết. 3Nếu ta để họ nhịn đói ra về, họ sẽ ngất xỉu dọc đường, vì nhiều người ở rất xa!”
4Các môn đệ thưa: “Làm sao tìm đủ thức ăn cho họ giữa nơi hoang vắng này?”
5Chúa hỏi: “Các con còn thức ăn không?”
— “Thưa, còn bảy ổ bánh!”
6Chúa ra lệnh cho dân chúng ngồi xuống đất, rồi cầm bảy ổ bánh tạ ân Thượng Đế, bẻ ra đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. 7Các môn đệ cũng tìm được mấy con cá nhỏ; Chúa tạ ân rồi bảo môn đệ đem phân phát.
8Sau khi tất cả đều ăn no, người ta lượm thức ăn thừa, đựng được bảy giỏ. 9Riêng số đàn ông dự bữa ăn ấy vào khoảng 4.000 .

Dấu lạ trên trời

10Liền sau đó, Chúa cho dân chúng ra về. Ngài và các môn đệ xuống thuyền đến Đan-ma-nu-tha. 11Hay tin Chúa đến, các thầy Biệt-lập tới tranh luận với Ngài. Họ muốn gài bẫy, nên xin Ngài làm một dấu lạ trên trời.
12Chúa Giê-xu thở dài đáp: “Tại sao thế hệ này đòi xem dấu lạ? Tôi cho các ông biết, sẽ chẳng có dấu lạ nào theo ý muốn các ông cả!”
13Rồi Ngài bỏ họ xuống thuyền, sang bờ bên kia.

Men của phái Biệt-lập

14Lúc ấy các môn đệ quên mang thức ăn theo, trong thuyền chỉ còn một ổ bánh. 15Chúa Giê-xu khuyên: “Các con phải cẩn thận, đề phòng men của phái Biệt-lập và đảng Hê-rốt!”
16Các môn đệ bảo nhau: “Thầy bảo thế vì chúng ta quên đem bánh theo.”
17Chúa Giê-xu biết được, liền quở trách: “Sao các con cứ lo không có thức ăn? Các con chẳng biết, chẳng hiểu gì ư? Lòng các con chai lỳ rồi sao? 18Các con có mắt sao không nhìn, có tai sao không nghe? Các con cũng chẳng nhớ gì sao? 19Này, khi ta chia năm ổ bánh cho 5.000 người ăn, các con lượm bánh thừa được bao nhiêu giỏ?” “Thưa, mười hai giỏ!” các môn đệ đáp.
20“Còn lúc ta chia bảy ổ bánh cho 4.000 người, các con lượm được bao nhiêu giỏ?” “Thưa, bảy giỏ!”
21Chúa hỏi tiếp: “Bây giờ các con hiểu chưa?”

Người mù tại Bết-sai-đa

22Khi Chúa đến Bết-sai-đa, người ta đem lại một người mù, nài xin Chúa đặt tay chữa lành. 23Chúa Giê-xu nắm tay anh mù dắt ra khỏi làng, thoa nước bọt vào mắt, rồi đặt tay lên. Ngài hỏi: “Con thấy gì không?”
24Anh mù ngước nhìn, đáp: “Thưa có, con thấy người ta chập chờn như cây cổi đi qua đi lại.”
25Chúa lại đặt tay trên mắt anh. Anh mù chăm chú nhìn, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật.
26Chúa Giê-xu bảo anh về nhà và căn dặn: “Con đừng trở vào làng!”

Giê-xu là Chúa Cứu Thế

27Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đến các làng quanh thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi: “Người ta nói ta là ai ?”
28Các môn đệ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, người bảo là nhà tiên tri.”
29Chúa hỏi tiếp: “Còn các con biết ta là ai không?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế!” 30Nhưng Chúa nghiêm cấm họ không được nói cho ai biết.

Chúa báo trước sẽ hy sinh tính mạng

31Lúc ấy Chúa bắt đầu cho các môn đệ biết Ngài sẽ chịu nhiều đau khổ, bị các nhà lãnh đạo Do-thái khai trừ và giết đi, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại. 32Chúa Giê-xu trình bày thật rõ ràng. Phê-rơ liền đem riêng Chúa ra, trách: “Thầy chớ nên nói thế!” 33Chúa Giê-xu quay lại nhìn các môn đệ, và quở Phê-rơ: “Lui đi, Sa-tan! Ngươi chỉ suy luận theo quan điểm loài người, chứ không theo ý Thượng Đế!”
34Sau đó, Chúa gọi các môn đệ và dân chúng đến gần, dạy bảo:
“Nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo ta.
35Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai vì ta và vì Phúc Âm mà hy sinh tính mạng, sẽ được sống. 36Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? 37Vì không có chi đánh đổi được linh hồn. 38Ai hổ thẹn về ta và về Đạo ta trong thời đại tội lỗi vô đạo này, ta cũng sẽ hổ thẹn về họ khi ta trở lại trong vinh quang của Cha ta với các thiên sứ thánh.”